phpRS verze ?íslo 2.3.5

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 15. 08. 2003

Dnes vy?la nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS ?íslo 2.3.5 a jak velí tradice, je ?as na st?edn? dlouhý informa?ní ?lánek, který vám prozradí, co nového tato verze p?iná?í a jakým zp?sobem provést p?echod ze star?ích verzí.

Pokud bych m?l hned v úvodu nazna?it hlavní novinky, tak bych ?ekl, ?e jde p?edev?ím o nový layout engine (generátor vzhledu webu) a roz?í?ený management p?ístupových práv (mo?nost omezení p?ístupu jednotlivých u?ivatel? na konkrétní sekce).

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.2.0:

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ných strukturálních a funk?ních zm?na phpRS systému je také úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny2-2-0_2-3-5.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 2.3.5.

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 2.2.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 2.0.0!

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Soubor "config.php" byl roz?í?en o novou ?ást ozna?enou jako "cookies", která definuje zp?sob konfigurace cookies pou?ívaných v rámci phpRS systému.

Popis novinek v "layout engine souboru" verze 2.0.0:

Vzhledem k vý?e uvedené modernizaci subsystému layout enginu (vzhledový generátor), pro?el i "layout engine soubor" (tedy "lengine.php") pom?rn? velkou zm?nou, která spo?ívala p?edev?ím odstran?ní n?kterých ji? nepot?ebných funkcí (LevySl(), KonecLS(), StredSl(), KonecSS(), PravySl(), KonecPS()), p?idání nové funkce Blok3(...) a nahrazení v?t?iny vstupních datových prom?nných za nové, ke kterým se p?istupuje skrze speciální "?lánkovou t?ídu".

phpRS v2.3.5 vs. phpRS betaverze 2.3.5

Rád bych upozornil na skute?nost, ?e instala?ní skripty po?ítají v rámci upgrade jen s p?echodem ze star?ích oficiálních verzí a nelze je tedy pou?ít na p?echod z n?které z vydaných betaverzí. - Toto upozorn?ní samoz?ejm? neznamená, ?e p?echod nelze provést, ale musíte ho provést sami manuáln? nap?. za pomoci aplikace phpMyAdmin.

Dále musím v?echny u?ivatele betaverzí phpRS v2.3.5 upozornit na skute?nost, ?e ve finální verzi phpRS v2.3.5 jsou op?t hesla ?tená?? z d?vodu zp?tné kompatibility ulo?ena v "MD5 formátu", co? znemo??uje správnou autorizaci v p?ípad? p?evodu ?tená?ských dat z n?které z betaverzí.

phpRS v2.3.5 si m??ete stáhnout v download sekci!
Copyright supersvet.cz, 1998-2005