Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS v1.0.5 aneb voln? ?i?itelný redak?ní systém

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 06. 2001 - 11956 přečtení

Vá?ení ?tená?i, programáto?i, po?íta?ový nad?enci a zv?davci,

dovolte mi, abych vám p?edstavil historicky první verzi voln? ?i?itelného (GNU GPL licence) redak?ního systému phpRS, který je zalo?en na PHP skriptovacím jazyce a MySQL databázovém serveru. Celý projekt je primárn? zam??en na ?eskou internetovou obec a mezi jeho hlavní cíle pat?í: snaha o zjednodu?ení publika?ní ?innosti na Internetu a podpora za?ínajících programátor? v PHP jazyce!

Mate?ským server tohoto projektu je a doufám, ?e také dlouho bude ná? server http://www.supersvet.cz a hlavním koordinátorem projektu jsem já - tedy Ji?í Luka?.

Nyní bych vás rád seznámil se základními funkcemi phpRS v1.0.5 redak?ního systému a také nazna?il cestou, kterou bych se rád do budoucna ubíral.

 • administrace u?ivatel? - t?i mo?né typy: administrátor, dopisovatel/autor (omezená oprávn?ní pouze na vkládání nových a editaci svých ?lánk?) a ?tená? (prozatím pouze "annonymous" re?im, av?ak ji? pro verzi 1.2.0 plánuji posílení klientských funkcí v podobn? rozesílání novinek, mo?nosti definice svého ?tená?ského profilu, atd.).
 • správa ?lánk? - vkládání nových, editace ?i p?ípadné ru?ení ji? vlo?ených ?lánk?.
 • definice blok? - kompletní správa blok? (= men?í menu nebo krátké texty ohrani?ené do blok? a umíst?né na levém nebo pravém okraji stránky) v?etn? definice jejich barevného designu.
 • administrace témat/kategorií - phpRS umo??uje definovat navíc k existujícím sekcím Download a Weblinks dal?í rubriky/témata, s jejich? pomocí dosáhnete vy??í p?ehlednosti svého webu.
 • správa Download a Weblinks sekcí - kompletní administrace.
 • administrace anketního systému
 • - phpRS obsahuje komplexní anketní systém v?etn? vyhodnocovacího modulu, který vám umo??uje zadávat r?zné anketní otázky s a? 7 r?znými odpov??mi.
 • vyhledávací systém -, který vám umo??uje prost?ednictvím ?ady vlastností omezit nalezený výsledek opravdu jen na ?lánky, o které máte skute?n? zájem.
 • dal?í men?í moduly -, které vám nap?. umo??ují: hlídat obsahy vlo?ených komentá?? a v p?ípad? pot?eby daný vulgární komentá? nahradit textem upozor?ujícím na poru?ení va?ich publika?ních pravidel nebo definovat hodnoty základních systémových prom?nných (- nap?. po?et zobrazených ?lánk? na úvodní stran?, atd.).

Budoucí funkce phpRS v1.2.0 a vy??í verze:

 • Propracovan?j?í klientská ?ást - definice ?tená?ských profil?, mo?nost rozesílání informací o nov? vlo?ených ?láncích, atd.
 • P?idání dal?í sekce s názvem News - tato sekce bude umo??ovat publikaci krátkých textových zpráv popisujících horké novinky ze sv?ta nebo p?ímo z va?eho webu.
 • Bannerový systém - kompletn? ?e?ící problém vým?ny reklamních prou?k?/banner? a jiných reklamních objekt?.
 • Zvý?ení flexibilnosti layoutu stránek vygenerovaných phpRS - nap?. prost?ednictvím mo?nosti volby z n?kolika p?edem p?edp?ipravených vzhled?, atd.

Doufám, ?e vám tento ?lánek alespo? trochu pomohl objasnit základní funkce phpRS a také vás p?esv?d?il o tom, ?e se jedná rozhodn? o dobrou volbu. V p?ípad?, ?e budete mít o tento redak?ní systém zájem, tak vám doporu?uji nav?tívit na?i Download sekci.

Co se tý?e dal?ího vývoje tohoto redak?ního systému, tak jsem vý?e ji? n?jakou tu cestu navrhl a pevn? v??ím, ?e mi dáte jasn? najevo prost?ednictvím svých dopis? nebo komentá?? k tomuto ?lánku, jakým sm?rem bych se m?l ubírat.

PS: Jeliko? jsem také hovo?il o tom, ?e bych prost?ednictvím tohoto projektu cht?l pomoci za?ínajícím PHP programátor?m, tak se ji? nyní m??ete t??it na sérii ?lánk? rozebírajících n?které zajímavé funkce tohoto systému v?etn? kompletního rozboru mého ?e?ení.

A nyní mi nezbývá nic jiného, ne?-li vám pop?át p?íjemný pracovní týden ...


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:




Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.