Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze 1.1.0

Ji?í Luká? - phpRS - 08. 07. 2001 - 10898 přečtení

Po dvou nedávných po sob? ihned následujících updatech - v1.0.6 a v1.0.7 - byla v?era ve?er 7. 7. 2001 kone?n? uvoln?na v po?adí ji? druhá "ostrá" verze redak?ního systému phpRS ozna?ená jako 1.1.0. Krom? vylep?ení, která p?ejala z dvou vý?e zmín?ných updat?, p?iná?í také mo?nost vytvá?ení nezávislých "layout (vzhledových) modul?" a vylep?ení redak?ního vyhledávacího systému, který nyní podporuje mo?nost definice logického vztahu mezi vyhledávanými slovy.

Kompletní p?ehled zm?n v??i základní (první) verzi phpRS v1.0.5:

 • Do souboru "engine.php" byla p?idána funkce Banners($poloha), která je propojena se v?emi pot?ebnými výstupními klientskými (?tená?skými) soubory a umo??uje vám tak velmi lehce zprovoznit na va?ich stránkách zobrazování reklamních prou?k?. - Tato funkce je prvním p?ísp?vkem k ?e?ení problému administrace reklamy v publika?ním prost?ední phpRS.

 • P?i updatu v1.0.7 byla do souboru "engine.php" p?idána funkce HorniMenu(), která se stala interní sou?ástí grafické funkce Zahlavi() a pomohla tak dotvo?it komplexní vzhled hlavi?ky ?asopisu, jen? nyní obsahuje jak logo, tak i naviga?ní li?tu, která zvy?uje efektivnost navigace po va?em webu. - Do budoucna p?edpokládám mo?nost úpravy této naviga?ní li?ty skrze administra?ní modul phpRS.

  Upozorn?ní! Jeliko? z d?vod? ní?e uvedených byly v?echny grafické funkce p?esunuty do souboru "lengine.php", tak se ob? vý?e uvedené funkce HorniMenu() a Zahlavi() nyní ji? nenalézají v souboru "engine.php", ale v souboru "lengine.php".

 • Díky kompletní úprav? klientské (?tená?ské) ?ásti phpRS redak?ního systému, která spo?ívala v d?sledné separaci v?ech grafických funkcí do jednoho souboru, který je ozna?en jako "Layout Engine" soubor (lengine.php) a obsahuje celkovou specifikaci layoutu stránek generovaných systémem phpRS v1.1.0, bylo dosa?eno úplného odd?lení návrhu a tvorby phpRS redak?ního systému od návrhu a tvorby layoutu konkrétního informa?ního serveru vyu?ívajícího redak?ní systém phpRS. - Tento posun v koncepci systému phpRS také umo??uje vznik databanky nezávislých layout? (vzhled?) - tzv. "layout modul?", která bude dostupná na mate?ských stránkách redak?ního systému phpRS.

  Stru?n? ?e?eno, tento nový zp?sob generování vzhledu stránek vám umo??uje vytvo?it si sv?j vlastní layout pouhou editací jednoho jediného souboru!

 • Dal?í zm?nou je roz?í?ení vyhledávací systém o mo?nost volby logického vztahu mezi vyhledávanými slovy a to na dva mo?né stavy: "NEBO" a "A". Tato zm?na op?tovn? p?ispívá ke zkvalitn?ní výstupu vyhledávacího systému.

  Zárove? byly také nahrazeny n?které nep?íli? vhodné hlá?ení vyhledávacího systému novými výsti?n?j?ími dialogy.

 • A kone?n? poslední zm?nou byla oprava chyby ve vyhledávacím systému (soubor search.php), která zp?sobovala zahrnutí i doposud neuve?ejn?ných ?lánk? (- omezených prost?ednictvím ?asova?e respektive datumem vydání) do výpis ?lánk? odpovídajících podmínce vyhledávání.

phpRS v1.1.0 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.