Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Ji? je zde! Nový phpRS verze 1.2.0

Ji?í Luká? - phpRS - 07. 08. 2001 - 10725 přečtení

..., který vám a va?im ?tená??m p?iná?í mo?nost "personalizace" a dal?í zajímavé novinky!!!

Je?t? ne?-li se v?ak pustí do samotného popisu v?ech novinek, které sebou p?iná?í tato nová verze redak?ního systému phpRS, tak bych vám moc rád ?ekl, ?e jsem se na uvedení této nové verze velmi t??il, jeliko? si myslím, ?e v "personalizaci" le?í budoucnost zpravodajských server? a v?bec celého Internetu! Av?ak dost ?e?í, p?ejd?me k hlavní náplni tohoto ?lánku!.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.1.1:

  • Jak jsem ji? vý?e nazna?il, tak hlavní novinkou této verze 1.2.0 je pom?rn? dost komplexní systém "personalizace" webu generovaného redak?ním systémem phpRS, který v?em registrovaným ?tená??m umo?ní ?áste?n? si p?izp?sobit daný web svým po?adavk?m (a to nap?. prost?ednictvím mo?nosti vytvo?ení si vlastního naviga?ního menu, které m??e obsahovat jakýkoliv HTML zdrojový kód) a navíc se budou moci p?ihlásit nap?íklad i k odb?ru informa?ních e-mail?, které máte od te? mo?nost rozesílat ihned po p?idání nové ?lánku do redak?ního systému nebo kdykoli jindy - nap?. po provedení korekce.

  • Dal?í velmi zajímavou novinkou, která je takté? spojena s personalizací va?eho publika?ního webu je automatické upozor?ování v?ech va?ich ?tená?? (tedy i t?ch neregistrovaných) na novinky, které na va?em webu p?ibyly od jejich poslední náv?t?vy a to prost?ednictvím jedno?ádkového menu, jen? je zobrazováno nad ?lánky na hlavní stránce (index.php). - Zde bych rád upozornil, ?e prost?ednictvím jednoduchého zásahu do zdrojového kódu ostatních stránek lze velmi jednodu?e docílit aktivace této slu?by i na v?ech ostatních stránkách, se kterými m??e ?tená? p?ijít do styku.

    Toto upozorn?ní je v?dy zobrazeno pouze jednou od aktualizace webu!

  • Asi poslední výhodou, která vyplývá ze zavedení personalizace v redak?ním systému phpRS je mo?nost sledování po?tu zhlédnutých stránek u jednotlivých registrovaných ?tená??, ?eho? lze nap?. vyu?ít p?i rozesílání n?jakých více specializovaných a cílených e-mail?.

  • Poslední novinkou, kterou v této verzi phpRS systému m??ete nalézt je zprovozn?né po?ítadlo sta?ených soubor? v "Download sekci", které u ka?dé evidované polo?ky zvlá?ť po?ítá celkový po?et sta?ení!

Upozorn?ní:

Pro lep?í "dokreslení" ?i snad pochopení rozsahu zm?n, které tato nová verze redak?ního systému phpRS p?iná?í, bych rád dodal, ?e n?jakým zp?sobem bylo modifikováno celkem více ne? polovina v?ech výkonných soubor? tohoto systému a také i samotná struktura phpRS databáze (- více o zm?nách ve struktu?e databáze phpRS se m??ete dozv?d?t nap?. v souboru "zmeny1-0-5_1-2-0.sql", který je nedílnou sou?ástí phpRS verze 1.2.0)!

Dále bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e funk?nost personaliza?ního systému je závislá na technologii "cookies", na co? je dobré p?edem upozornit v?echny va?e ?tená?e!

phpRS v1.2.0 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.