Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Nový update: phpRS verze 1.2.1

Ji?í Luká? - phpRS - 23. 08. 2001 - 10193 přečtení

I kdy? tento nový update redak?ního systému phpRS nep?iná?í ?ádné p?evratné novinky, tak se m??ete t??it na n?kolik málo oprav a vylep?ení, které vá? sou?asný redak?ní systém phpRS vyladí do maximální mo?né kondice!

Je?t? ne?-li se v?ak pustím do samotné popisu zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.2.0, tak bych vás rád upozornil na nedávné vydání dvou ?lánk? zabývajících se problematikou "layout modul?", které do zna?né míry odhalují ve?kerá "tajemství" s t?mito vzhledovými moduly spojená. - Jeden z ?lánk? nap?. dosti podrobn? popisuje princip a postup tvorby vlastního layout modulu.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.2.0:

  • První novinkou (?i snad lépe ?e?eno: úpravou) v tomto update je zm?na principu ?azení jednotlivých soubor? v "Download sekci", kde jsou od te? v?echny soubory zobrazovány v takové po?adí, v jakém tam byly vlo?eny! - Tato zm?na byla provedena i v administrátorské modulu, co? zaru?uje shodnost výpis? s klientskou ?ástí redak?ního systému.

  • Dal?í zm?nou, která se op?t týká "Download sekce", je upravené chování "info ikonky", která nyní p?ímo nezobrazuje informa?ní text, ale vybízí vás ke kliknutí, na co? reaguje zobrazením informa?ního boxu s pat?i?ným obsahem.

  • Dal?í nemén? d?le?itou novinkou je roz?í?ení a men?í oprava "Vyhledávacího systému", který nyní umo??uje "negovat" vyhledávaná slova (systém oproti klasickému vyhledávání naopak hlídá, aby se dané slovo nevyskytovalo ve vypsaných ?láncích) a nepodléhá p?i "více-slovním" vstupu chyb?, jen? umo??ovala do výstupu zahrnout i odkazy na ?lánky, které nem?ly povolené vydání (- Pozor! Tato chyba zp?sobovala pouze jejich zahrnutí do výpisu nikoliv jejich vydání / zobrazení!).

    Vý?e zmín?ná "negace" je zaji?t?na p?ídavným atributem (znak: "poml?ka"), jen? se p?idává na za?átek slova, které chcete "negovat" (nap?.: "-programování")! Rád bych také upozornil na skute?nost, ?e kone?ný výsledek p?i aplikaci "negace" velmi zále?í na pou?itém vztahu mezi vyhledávanými slovy, který m??e nabývat dvou hodnot: "A" a "NEBO". Standardní nastavení vyhledávacího systému je na hodnot? "NEBO", co? mimochodem není zrovna nejlep?í nastavení p?i pou?ití práv? probírané "negace", av?ak na druhou stranu se jeví jako lep?í p?i b??né vyhledávání!

  • Poslední novinkou tohoto update je oprava chyby v "Anketním systému", který byl a? doposud "necht?n?" ?áste?n? vázán na grafické prvky (p?esn?ji obrázky) základního layout modulu (jméno layoutu: "Base"), co? mohlo p?i nasazení jiného layout modulu zp?sobit drobné problémy!

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU "config.php"!

Tato zm?na je p?ímým d?sledkem opravy chyby v souboru "ankety.php" a umo??uje od te? redak?nímu systému phpRS okam?it? znát p?esnou adresu va?eho "layout adresá?e", ani? by ji musel získávat rozborem systémové prom?nné "$adrlayoutu".

phpRS v1.2.1 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.