Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Novoro?ní p?ekvapení - phpRS verze 1.5.0

Ji?í Luká? - phpRS - 27. 12. 2001 - 10818 přečtení

P?ekvapte své ?tená?e a nainstalujte si novou verzi redak?ního systému phpRS, která vám mimo jiné p?iná?í podstatn? vylep?ení anketní systém a dv? zcela nové "?tená?ské slu?by", jen? va?i ?tená?i ur?it? ocení!

Neváhejte a stahujte ji? dnes!! phpRS verze 1.5.0

Je?t? ne?-li se pustím do popisu novinek, které tato nová verze phpRS p?iná?í, tak bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e v rámci této nové verze (tedy verze 1.5.0) do?lo k úprav? v?ech základních slo?ek redak?ního systému a je tedy vhodné v?novat celé aktualiza?ní procedu?e zvý?enou pozornost!

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.4.1:

 • Jednou z nejd?le?it?j?ích novinek tohoto upgrade je zna?n? vylep?ený anketní systém, který je nyní graficky mnohem p?íjemn?j?í a také se sna?ní prost?ednictvím své interní ochrany zabránit vícenásobnému hlasování jedné osoby.

  Krom? vý?e uvedeného vám také tato nová verze anketního systému nabízí mo?nost konfigurace "návratového stavu" p?i hlasování z hlavní stránky, p?i?em? si m??ete vybrat, zda-li se po hlasování op?t na?te hlavní stránka nebo dojde k zobrazení detailního grafického výpisu o aktuálním stavu dané ankety. Konfigurace této funkce probíhá p?ímo prost?ednictvím úpravy souboru "config.php".

 • Dal?í d?le?itou novinkou je roz?í?ení "?lánkové informace" o dv? nová "polí?ka" a sice o "Zdroj ?lánku" a "Prioritu ?lánku".

  První zmín?né polí?ko je nositelem textové informace o p?ípadném zdroji informací, s jeho? pomocí byl daný ?lánek sepsán (nap?. ?TK). Druhé polí?ko "Priorita ?lánku" má spí?e "technický charakter" a umo??uje vám díky speciální ?íselné hodnot? ozna?ené jako priorita ?lánku ovlivnit po?adí zobrazených ?lánk? na hlavní stránce. Standardní (default) priorita ?lánku je rovna jedné a v?echny p?ípadné nestandardní hodnoty se musí pohybovat v rozmezí intervalu od 1 do 255.

 • Dal?í velmi zajímavou novinkou je roz?í?ení tzv. "?tená?ských slu?eb" o dv? nové funkce, které zase o n?co málo zvy?ují ?tená?ský komfort poskytovaných redak?ním systémem phpRS. Konkrétn? jde o funkce: "Odeslání informa?ního e-mail" a "Vytisknutí ?lánku".

  Nasazení t?chto nových "?tená?ských slu?eb" je p?ímo podmín?no provozem "layout engine souboru" verze 1.2!

 • P?edposlední novinkou tohoto upgrade je vylep?ený Download systém, který vám nyní zp?ístup?uje prost?ednictvím svého nového p?epína?e "Zobrazit tento soubor" mo?nost volby, zda-li má být daný evidovaný soubor zobrazen nebo nezobrazen v Download sekci.

 • Poslední novinkou je soubor drobných úprav, který by m?l p?isp?t k zvý?ení výkonu a efektivnosti celého systému.

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ného zásahu do "?lánkové informace" a vylep?ení Download systému je také úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny1-4-0_1-5-0.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 1.5.0.

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 1.5.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 1.2!

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Tato zm?na je p?ímým d?sledkem vylep?ení anketního systému a umo??uje vám prost?ednictvím nové prom?nné "$anketacilstr" v souboru "config.php" lehce nastavit typ "návratového stavu" p?i hlasování z hlavní stránky.

P?edpokládaná budoucí roz?í?ení a úpravy:

 1. Za hlavní prioritu pova?ujeme vylad?ní phpRS pro nov? se probouzející sérii Netscape prohlí?e?? a dal?í navý?ení vlivu "layout engine souboru" na celkový vzhled stránek generovaných redak?ním systémem phpRS.

 2. Dal?í p?edpokládanou úpravou by m?lo být roz?í?ení sou?asného jednoúrov?ového tématického systému na víceúrov?ový systém.

 3. Dal?í informace budou pr?b??n? zve?ej?ovány na stránkách vývojového fóra redak?ního systému phpRS, které naleznete na adrese http://www.supersvet.cz/forum/

Jménem redakce ?asopisu Super Sv?t a celého vývojového týmu redak?ního systému phpRS bych vám rád pop?ál ?ťastný nový rok a p?íjemn? strávený Silvestr 2001!

phpRS v1.5.0 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.