Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Jak zm?nit barevné spektrum odpov?dí u anketního systému

Ji?í Luká? - phpRS - 10. 01. 2002 - 17337 přečtení

V rámci nové verze redak?ního systému phpRS v1.5.0 byl uvoln?n i nový anketní systém, který zna?n? roz?í?il "grafické" mo?nosti p?ede?lého anketního systému a zvý?il tak jeho p?ita?livost.

Sou?ástí tohoto vylep?ení v?ak byla i zm?na zp?sobu generování barevného spektra anketních odpov?dí a cílem tohoto ?lánku je vás s touto zm?nou seznámit.

Jak zm?nit barevné spektrum anketních odpov?dí?

Anketa Od phpRS verze 1.5.0 jsou na hlavní stránce spole?n? s textem v?ech mo?ných anketních odpov?dí na zadanou anketní otázku zobrazeny i "barevné prou?ky", které odpovídající procentuáln? vyjád?enému "zisku" dané odpov?di v rámci p?íslu?né anketní otázky. Barva t?chto prou?k? je konstantní a ka?dá mo?ná odpov?? má svou jedine?nou barvu. - Pro po?ádek p?ipomínám, ?e anketní systém redak?ního systému phpRS umo??uje existenci maximáln? 8 odpov?dí u ka?dé anketní otázky.

A nyní ji? samotný návod na zm?nu barevného spektra anketních odpov?dí.

Tak tedy v p?ípad?, ?e chcete zm?nit vý?e zmín?né "spektrum barev anketních odpov?dí", musíte upravit speciální PHP skript, který tyto "prou?ky" generuje. Tento skript se jmenuje "pictures.php" a je umíst?n v ko?enovém adresá?i phpRS.

Po otev?ení a letmém prostudování skriptu "pictures.php" zjistíte (v p?ípad?, ?e jste PHP programátor), ?e barvu prou?ku na vstupu ur?uje ?íselná hodnota prom?nné "barva". Hodnota této prom?nné se musí pohybovat v intervalu od 1 do 8 v?etn? a jedná se v podstat? o analogii 1. odpov?? a? 8. odpov??.

I kdy? se m??e zdát, ?e prom?nná "barva" tedy spí?e ur?uje prou?ek, který má být vygenerován, tak ur?uje i jeho barvu, jeliko? první odpov?di p?íslu?ní první prou?ek a první prou?ek má n?jakou konstantní barvu. - Fígl je v tom, ?e tuto konstantní barvu lze velmi jednodu?e zm?nit a sice tak, ?e do skriptu "pictures.php" p?idáte specifikaci dal?í nové barvy a jen zm?níte ukazatel p?íslu?ného prou?ku na toto nové schéma nebo upravíte existující barvu dle va?í pot?eby. Osobn? v?ak doporu?uji první variantu, jeliko? se pak nemusíte nikde shán?t po p?vodním nastavení a p?vodní barvy lze i pozd?ji op?tovn? vyu?ít.

Pro lep?í pochopení uvádím názornou ukázku:

1. vstupní prom?nná "barva"
hodnota v tomto ukázkovém p?íklad? je prom?nná barva rovna 1

2. ?ídící procedura, která ur?uje, který prou?ek má být vygenerován a jakou barvu bude mít
zji?t?na hodnota 1 = modrá barva

3. dal?í ?ídící procedura, která prohledává pomyslnou sk?í?ku s barvami a hledá specifikaci vý?e zji?t?né barvy
hledá se specifikace modré barvy

4. po nalezení specifikace barvy se tyto informace p?edají dále a dojde k vygenerování prou?ku

Poznámka: Barva prou?ku je slo?ena ze t?í barev (respektive spí?e ze t?í odstín? jedné barvy) a ka?dá barva je alokována prost?ednictvím RGB modelu v ?íselném vyjád?ení. Pot?ebné hodnoty lze získat v ka?dém lep?ím grafickém editoru.

V p?ípad? úpravy barvy prvního prou?ku prost?ednictvím první vý?e uvedené varianty (= p?idání nové vlastní barvy), by celá v?c prob?hla asi takto:

a) Nejprve je nutné do t?etí ?ásti vlo?it specifikaci nové vlastní barvy a n?jak vhodn? ji pojmenovat.
b) Posledním krokem je p?epsání stávající identifikace barvy u prvního prou?ku na novou, která odpovídá jménu nov? vlo?ené barvy.

Nyní ji? jen sta?í ov??it funk?nost a reálný vzhled va?í úpravy a je hotovo!


[Akt. známka: 0,17 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1122 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.