Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

D?le?itý upgrade: phpRS verze 1.6.0

Ji?í Luká? - phpRS - 28. 01. 2002 - 10958 přečtení

20. ledna 2002 byla uvoln?na nová verze redak?ního systému phpRS, která mimo jiné p?inesla zna?n? vylep?ený komentá?ový systém a kompletn? p?epracovaný vnit?ní výkonný kód, který je kompletn? kompatibilní s nejnov?j?ími verzi PHP jazyka.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.5.0:

 • Jak jsem ji? v úvodu nazna?il, jednou z nejd?le?it?j?ích novinek tohoto upgrade je kompletní p?estavba vnit?ního výkonného kódu redak?ního systému phpRS, která ?e?í n?které záva?né funk?ní problémy star?ích verzí phpRS s nejnov?j?ími verzemi skriptovacího jazyka PHP (PHP verze 4.1.0 a vy??í). P?edev?ím se jedná o problém vyplývající ze zru?ení podpory ze strany PHP jazyka jedné ze sou?asných mysql komunika?ních funkcí, která u star?ích verzí phpRS zaji?ťovala komunikaci s MySQL DB serverem.

 • Druhou významnou novinkou je zna?n? vylep?ený komentá?ový systém, který p?iná?í velké zlep?ení v rámci poskytovaných u?ivatelských (?tená?ských) slu?eb.

  Ve?keré komentá?e jsou nyní nap?. ?azeny na základ? své provázanosti na ne jen na základ? data vlo?ení, jak tomu bylo doposud. Dal?ím vylep?ením je také mo?nost "výb?rového zobrazení", kdy si m??ete ur?it, které komentá?e si chcete p?e?íst (tedy zobrazit) a které ne.

 • T?etí novinkou je vznik tzv. "rozli?ující databázové p?edpony", která je nedílnou sou?ástí ka?dé phpRS tabulky a pomáhá tak zaru?it její jedine?nost v rámci jedné databáze. V základní instalaci je tato p?edpona nastavena na standardní hodnotu "rs_".

  Prost?ednictvím r?zného nastavení této prom?nné u dvou a více phpRS systému lze docílit existence více phpRS systému v jedné databázi.

 • Dal?í zm?nou je p?esun umíst?ní funkcí "LBloky()" a "RBloky()" ze v?ech výkonných soubor? do jediného centrálního souboru "engine.php", ?ím? se zna?n? zleh?uje p?ípadná úprava t?chto dvou d?le?itých funkcí.

  Hlavním úkolem t?chto funkcí je na?tení v?ech existujících blok? ur?ených k zobrazení v rámci levého a pravého informa?ního sloupce.

 • Dal?í d?le?itou zm?nou je oprava chyby v autorském modulu, která znemo??ovala vlo?ení nového ?lánku do phpRS systému skrze tento modul (pro verzi 1.5.0 existuje speciální opravný balí?ek).

 • P?edposlední novinkou tohoto upgrade je vylep?ený zobrazovací systém, který nyní zobrazuje nadpis ?lánku i v titulku samotného okna prohlí?e?e.

 • Poslední zm?nou jsou dv? drobné opravy, které vy?e?ily problémy s tiskovou slu?bou (u internet prohlí?e?? zalo?ených na Mozille ne?lo pou?ít tla?ítko TISK) a ?eb?í?kem patnácti nej?ten?j?ích ?lánk? (za jistých okolností byly do tohoto ?eb?í?ku zahrnuty i ?lánku teprve ur?ené k zve?ejn?ní).

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Tato zm?na je p?ímým d?sledkem komplexního vylep?ení redak?ního systému phpRS a umo??uje vám prost?ednictvím dvou nových nastavitelných prom?nných "$rspredpona" a "$platnostauth" definovat tzv. rozli?ující databázovou p?edponu a délku platnosti jednoho p?ihlá?ení do autorského nebo administra?ního modulu.

phpRS v1.6.0 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.