Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Nová verze phpRS ?íslo 1.7.0

Ji?í Luká? - phpRS - 09. 03. 2002 - 11032 přečtení

27. února 2002 vy?la dlouho o?ekávaná nová verze redak?ního systému phpRS, která mimo jiné p?inesla kompletní podporu CSS technologie, co? se promítlo p?edev?ím v nov? vytvo?eném "layout enginu" verze 1.3.0, který nyní umo??uje mnohem více kontrolovat celkový vzhled generovaného webu.

Proto neváhejte a ?t?te!

Je?t? ne?-li se pustím do popisu novinek, které tato nová verze phpRS 1.7.0 p?iná?í, tak bych vás rád upozornil na n?které novinky týkající se na?eho GNU projektu "phpRS", jen? jsou popsány v nedávno vydaném ?lánku Www.phprs.cz a dal?í novinky.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.6.0:

  • Hlavní novinkou této nové verze je zna?n? vylep?ený "layout engine" (generátor vzhledu), který nyní zcela podporuje CSS technologii a roz?i?uje tak stávající formátovací mo?nosti redak?ního systému phpRS o dal?í zajímavé schopnosti.

    Vzhledem k rozsahu zm?n není bohu?el tato nová verze layout engine souboru 1.3.0 zp?tn? kompatibilní s verzí 1.2.0. - Toto omezení se v?ak týká pouze samotné struktury "layout engine souboru" a ne designouvých úprav, co? v praxi znamená, ?e v?t?inu osobních vylep?ení a roz?í?ení u existujících layout? lze bez v??ích problém? p?evést i do této nov? vzniklé verze.

  • Druhou, takté? jist? zajímavou, novinkou je mo?nost odeslání informa?ního e-mailu o nov? p?idané nebo upravené polo?ce v "Download sekci", která je realizována podobn? jako p?i odesílání informa?ního e-mailu o nov? vydaném ?lánku.

  • Dal?í nemén? d?le?itou novinkou je zm?na stylu rozesílání informa?ních e-mail?, které byly a? doposud rozesílány prost?ednictvím hromadného zápisu v?ech p?íslu?ných elektronických adres do polo?ky "Adresát" ("Komu"). - Nyní v?e tato akce probíhá mnohem diskrétn?ji, a to prost?ednictvím tzv. "skryté kopie", která p?ed cílovými adresáty skrývá p?ípadné ostatní adresáty a zabra?uje tak v neposlední ?ad? také necht?nému ?í?ení e-mailových adres ?tená?? va?eho informa?ního webu.

  • P?edposlední novinkou tohoto upgrade je mo?nost volby typu zobrazení tzv. "Boxové ankety", jen? se m??e zobrazovat bu?to jen na hlavní stránce (index.php) nebo na v?ech stránkách.

    Toto nastavení se definuje v hlavním konfigura?ním souboru "config.php" v sekci "ankety".

  • Poslední novinkou phpRS verze 1.7.0 je vylep?ený zakládací PHP skript, který nyní mimo jiné umo??uje definici nezávislé "Rozli?ující databázové p?edpony" a také zp?ístup?uje volbu mezi zalo?ením nové a pouhým vyu?itím stávající MySQL databáze.

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 1.7.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 1.3.0!

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Tato zm?na je p?ímým d?sledkem roz?í?ení konfigura?ních vlastní anketního systému a umo??uje vám prost?ednictvím nové prom?nné "$anketakde" ur?it, kde v?ude se má zobrazovat tzv. "Boxová anketa".

Graf mno?ství sta?ení jednotlivých verzí phpRS k 9.3.2002

phpRS v1.7.0 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 25 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.