Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Popis nového "layout enginu" verze 1.3

Ji?í Luká? - phpRS - 14. 04. 2002 - 24176 přečtení

Od verze 1.7.0 vyu?ívá redak?ní systém phpRS nový "vzhledový generátor" (tzv. "layout engine") verze 1.3, který mimo jiné p?iná?í komplexní podporu kaskádových styl? (CSS) a nový zp?sobu sestavování stránek, jen? umo??uje snadn?j?í modifikaci vzhledu v?etn? bezproblémového umísťování reklamních banner?.

V rámci tohoto ?lánku se také pokusím nastínit význam v?ech spole?ných styl? v rámci nov? vzniklých CSS soubor?, jen? se od te? staly standardní sou?ástí v?ech phpRS layout?.

Základní novinky "layout enginu" v1.3:

 • V?echny informa?ní sloupce (standardn? jsou t?i: levý, pravý a prost?ední, který slou?í narozdíl od levého a pravého sloupce k zobrazování hlavních zpravodajských informací) jsou nyní formátovány p?ímo v "layout engine souboru", co? umo??uje bez v?t?ích problém? m?nit jejich vzhled.
 • Díky dokon?ení centralizace v?ech pot?ebných strukturálních prvk? do "layout engine souboru" lze nyní bez v?t?ích problém? umístit v podstat? na jakékoliv místo na stránce ob? dostupné reklamní funkce (Banners(1) a Banners(2)), které ve spojení s interním reklamním systém umo??ují automatické vkládání p?eddefinovaných reklamních banner? do v?ech stránek vygenerovaných redak?ním systém phpRS.
 • T?etí a zárove? z?ejm? nejd?le?it?j?í novinkou této nové verze "vzhledového generátoru" je zavedení kaskádových styl? (CSS), jejich? prost?ednictvím se dá velmi efektivn? ?ídit vzhled ka?dého prvku, který je sou?ástí webové stránky.

Obr. ?. 1: Ukázkový rozbor vzhledu vygenerované WWW stránky
Ukázkový rozbor vzhledu vygenerované WWW stránky

Seznam spole?ných styl?:
(Ní?e uvedený seznam obsahuje vý?et v?ech spole?ných styl? vyskytujících se v rámci standardizovaných CSS soubor?, jen? jsou od te? nedílnou sou?ástí ka?dého phpRS layoutu.)

body - upravuje standardn? p?ednastavené formátovací vlastnosti HTML tagu BODY, p?i?em? nap?. definuje jako standardní font písmo "verdana" (p?ípadn? "arial") a ur?uje velikost odsazení stránky od okraje prohlí?e?e (parametry: "margin-top" a "margin-left").

Následuje men?í série styl? za?ínajících písmenem (tagem) A (A:n?co), které upravují vzhled a p?edev?ím barvu hyperlinkových odkaz? v r?zných situacích. - Nap?. styl A:hover ur?uje barvu hyperlinkového odkazu v situaci, kdy se nad ním nalézá kurzor my?i. Této vlastnosti lze nap?. vyu?ít p?i tvorb? efektu zm?ny barvy a velikost hyperlinkového odkazu po "st?etu" s kurzorem my?i.

V?echny dal?í ní?e uvedené styly jsou uvozeny "te?kou", co? znamená, ?e se jedná o nové (?isté) styly, které nep?ebírají ?ádné vlastnosti od svých p?edk?, jeliko? ?ádné nemají!

.z - tento styl ozna?ený jako "z" (= zkratka slova: "základní") p?edstavuje jeden z nejd?le?it?j?ích styl? v rámci "vzhledového generátoru", jeliko? formátuje velkou ?ást zobrazených text?. - Nap?íklad definuje vzhled textu v informa?ních blocích a u chybových hlá?ení!

.nadpis - jak ji? samotný název dal?ího stylu napovídá, jedná se o styl, který definuje vzhled v?ech nadpis? v phpRS krom? nadpis? u ?lánk?. - Tento styl tedy nap?. ur?uje vzhled nadpisu Download sekce.

.podnadpis - upravuje vzhled v?ech text?, u nich? je po?adováno nadpisové chování (v?t?í velikost a umíst?ní na st?ed ?ádku), av?ak logicky nedosahují nadpisové úrovn?. - Tento styl je nap?. pou?íván v rámci anketního systému.

.clanadpis - ur?uje vzhled nadpisu ?lánku.

.clatext - definuje vzhled hlavního informa?ního textu v rámci zobrazeného ?lánku.

.anketamale - upravuje vzhled jednotlivých anketních otázek u tzv. "boxové ankety" na hlavní stránce.

.chybastredni - ur?uje podobu "speciálních" chybových hlá?ení, která nejsou zformátovány "základním" stylem.

Nyní následuje série styl? upravujících vzhled celých "oblastí (blok?)", mezi které nap?íklad pat?í: levý, pravý a st?ední blok, které jsou základními stavebními prvky shodn? pojmenovaných informa?ních sloupc?. Speciální styl .mezera ur?uje velikost mezery mezi v?emi vý?e uvedenými informa?ními sloupci.

.levyblok, .stredblok, .pravyblok, .mezera, .zahlavi a .zapati.

V?echny dal?í styly uvedené v konkrétních CSS souborech p?edstavují specifické styly, které pomáhají vytvo?it jedine?ný vzhled jednotlivých styl?.

V rámci phpRS "Digreen" layoutu se nap?íklad jedná o styl .modryram , který definuje tenký modrý rám, jen? ohrani?uje hlavní informa?ní prostor ve st?edním informa?ním sloupci.

Co znamenají n?které parametry v CSS souborech:

 • font-family: - ur?uje typ písma, který bude pou?it na zformátování dané oblasti. Nap?.: "verdana" nebo "arial".
 • font-size: - definuje velikost (konkrétn? vý?kový atribut) pou?itého písma. M??e být stanovena v r?zných jednotkách: relativní jednotky - em, ex, px (po?et pixel?), absolutní jednotky - in (palec), cm, mm, pt a pc.
 • color: - ur?uje barvu p?íslu?ného objektu. Pokud je hodnota uvozena "ohrádkou", tak je vyjád?ena v hexadecimální soustav?.
 • font-weight: - definuje vzhled (konkrétn? ?í?ku) pou?itého písma. Op?t lze tento parametr nastavit prost?ednictvím r?zných hodnot, av?ak osobn? doporu?uji pou?ívat jen hodnoty: normal, bold, bolder a lighter.
 • text-decoration: - ur?uje (ne)nasazení "ozdobných vlastností" u formátovaného textu. Jde o následující vlastnosti: none, underline, overline, line-through, blink, kdy vlastnost "none" je "defaultní" hodnota. Hodnota "uderline" nap?. zajistí podtr?ení formátovaného textu.
 • text-align: - definuje zarovnání textu na ?ádce. Lze nastavit následující hodnoty: left, right, center a justify. Pokud nap?íklad p?i?adíte parametru text-align hodnotu center, tak dosáhnete vycentrování zformátovaného textu na st?ed ?ádku. Naopak hodnota justify zarovná text tzv. do bloku.
 • border-...n?co... - ur?uje n?jakou vlastnost ráme?ku. Nap?.: border-top-width nastavuje ?í?ku horní ?ásti ráme?ku.
 • margin-...n?co... - ur?uje n?jakou vlastnost okraje ráme?ku. Mo?nosti nastavení jsou v podstat? toto?né s mo?nostmi u samotného ráme?ku.

Doufám, ?e vám tento ?lánek pom??e zrychlit a zefektivnit tvorbu vlastních phpRS layot? a p?isp?je tak nep?ímo k rozvoji tohoto redak?ního systému. P?eji hezký den.


[Akt. známka: 1,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.