Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze ?íslo 1.9.5

Ji?í Luká? - phpRS - 08. 07. 2002 - 24528 přečtení

Jak jsem 25. ?ervna slíbil, tak jsem v?era ve?er u?inil a vydal jsem na po?est ro?ního výro?í existence phpRS systému novou verzi, která p?iná?í ?adu velmi u?ite?ných novinek, mezi které nap?íklad pat?í zdokonalený více-úrov?ový tématický systém a mo?nost definice souvisejících ?lánk?.

Dal?í informace najdete ní?e v samotném ?lánku.

Je?t? ne?-li za?nu popisovat v?echny novinky související s touto novou verzí phpRS systému, tak bych Vám cht?l v?em moc pod?kovat za Va?i p?íze? a v?echny dopisy, v nich? jste nám blahop?áli k na?emu ro?nímu výro?í. Opravdu si toho moc vá?íme a chápeme to jako ná? osobní závazek v??i Vám.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.8.0:

 • Jednou z nejvýznamn?j?ích novinek tohoto upgrade je nov? p?idaná mo?nost definice samostatných skupin souvisejících ?lánk?, které lze následn? v praxi vyu?ít k zobrazení speciálních výpis? souvisejících ?lánk? na konci ka?dého ?lánku. Ka?dý ?lánek lze bez v?t?ích problém? ihned za?adit do n?jaké existující skupiny v jakékoliv fázi své existence. Vzniklý výpis na konci ?lánku samoz?ejm? umo??uje prost?ednictvím hyperlinkových odkaz? okam?it? zobrazit jakýkoliv ze souvisejících ?lánk?, co? velmi výrazn? uleh?uje orientaci a hledání dat v rámci p?íslu?ného informa?ního webu.

  Definice t?chto tématicky orientovaných skupin souvisejících ?lánk? probíhá v rámci sekce "Editace ?lánk?".

 • Automaticky generovaný obsah Dal?í d?le?itou novinkou je zna?n? vylep?ený tématický systém, který nyní umo??uje více-úrov?ové ?len?ní rubrik v rámci ?lánk? ulo?ených v redak?ním systému phpRS.

  Sou?asná maximální hloubka vno?ení je omezena na ?ty?i stupn? v?etn? základní úrovn?. Sou?ástí této modifikace tématického systému je i zcela nový informa?ní blok (, který je prost?ednictvím layout engine souboru umíst?n do levého informa?ního sloupce), jen? standardn? obsahuje kompletní výpis v?ech rubrik základní úrovn? a zárove? umo??uje dal?í p?echod na ni??í úrovn? u rubrik, které obsahují n?jaké pod rubriky.

 • Dal?í zajímavou novinkou je integrace multi-jazykové podpory do klientské (?tená?ské) ?ásti phpRS systému, která umo??uje prost?ednictvím speciálních "jazykových slovník?" velmi jednodu?e m?nit jazyk prost?edí v rámci jednoho systému, co? m??e zna?n? uleh?it orientaci v prost?edí va?eho webu va?im zahrani?ním ?tená??m.

  Sou?ástí této zm?ny je i pat?i?ná úprava personaliza?ního systému, jen? nyní dovoluje jednotlivých registrovaným ?tená??m nastavit si sv?j vlastní preferovaný jazyk prost?edí.

 • Dal?í nemén? d?le?itou novinkou je vylep?ený reklamní systém, který nyní umo??uje na jednotlivé reklamní pozice aplikovat p?ímo celou reklamní kampan?, co? v praxi znamená, ?e o p?íslu?nou reklamní pozici se d?lí více reklamních prvk?, mezi kterými je p?i ka?dém zobrazení jeden prvek náhodn? vybrán a zobrazen.

 • Mezi dal?í drobné úpravy dále pat?í p?estavba ?ásti vnit?ního kódu v klientské ?ásti download sekce a v personaliza?ním systému.

 • Poslední novinkou je úprava u?ivatelského managementu v administra?nímu modulu, který od te? neumo??uje zalo?ení duplicitního u?ivatelského ú?tu, který by mohl v p?ípad? rozdílných p?ístupových práv naru?it integritu systému.

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 1.9.5 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 1.5.0!

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ného zásahu do "?lánkové informace" a vzniku "více-úrov?ového tématického systému" je také úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny1-8-0_1-9-5.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 1.9.5.

Popis inovací v "layout engine souboru" verze 1.5.0:

Samotné roz?í?ení nové verze 1.5.0 v??i p?ede?lé verzi 1.4.0 spo?ívá pouze v integraci dvou nových funkcí do výkonného "layout engine souboru", který následn? umo??ují generovat "seznam rubrik" a "výpis souvisejících ?lánk? na konci ka?dého ?lánku".

První zmi?ovaná funkce se jmenuje GenHlavMenu() a je p?idána do funkce LevySl(), která ?áste?n? zodpovídá za obsah levého informa?ního pruhu.

Druhá fce se jmenuje SouvisejiciCl(...) a je sou?ástí funkce ShowArticle(), která zabezpe?uje kompletní výpis ?lánku.

phpRS v1.9.5 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.