Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze ?íslo 2.0.0

Ji?í Luká? - phpRS - 28. 07. 2002 - 11675 přečtení

Po t?inácti m?sících a t?ech dnech vývoje phpRS systému mám tu ?est vám oznámit, ?e jsem v?era podve?er vydal dal?í tak trochu jubilejní verzi phpRS systému ozna?enou jako verze ?íslo 2.0.0, jen? krom? n?kolika málo pom?rn? zajímavých inovací p?iná?í i zcela nový vzhled administra?ního a autorského modulu, který je, jak pevn? v??ím, mnohem p?ehledn?j?í a dbá na d?slednou separaci jednotlivých prvk? a funkcí umíst?ných na pracovní plo?e.

Dal?í informace v?etn? ukázkových obrázk? naleznete ní?e v ?lánku.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.9.5:

 • Obrázek ?íslo 1 Jak jsem ji? nazna?il v úvodním textu, nejvýrazn?j?í novinkou tohoto upgrade je zcela nový vzhled administra?ního a autorského modulu, který klade velký d?raz na mnohem výrazn?j?í separaci jednotlivých prvk? na pracovní plo?e a zavedení tzv. "vodící pruh" (viz. obrázek ?íslo dv?), který vás informuje o va?í aktuální pozici v ?asto zobrazovaných seznamech.

  Ve?keré provedené zm?ny mají za cíl zvý?ení p?ehlednosti a efektivnosti práce s phpRS systémem a osobn? si myslím, ?e se to i docela povedlo.

 • Dal?í - tak trochu doprovodnou - zm?nou jsou drobná vylep?ení výkonného kódu, která v?t?inou mají za cíl zvý?ení integrity systému nebo rychlosti provád?ní po?adovaných úkol?. Tyto zm?ny se týkají výkonných soubor? ulo?ených v adresá?i "admin".

 • Obrázek ?íslo 2 Dal?í nemén? významnou novinkou je úprava vyhledávacího systému, která nyní umo??uje dva základní typy výpis?, které mají rozdílný vzhled a dají se charakterizovat jako "jedno?ádkový výpis" a "ukázkový výpis", p?i?em? "ukázkový výpis" zobrazuje i "úvodní ?ást" ka?dého vyhledaného ?lánku.

 • P?edposlední novinkou je modifikace "vzhledu" phpRS systému, který nyní disponuje ?adou nových "provázaností", mezi které nap?íklad pat?í mo?nost zobrazení obsahu jakékoliv rubriky prost?ednictvím jejího zástupného obrázku v pravé ?ásti úvodu ?lánku nebo aktivní link na zobrazení celého ?lánku nov? za integrovaný i do nadpisu ka?dého ?lánku.

  Dal?í novinkou je podpora i tzv. "zkrácené verze ?lánku", jen? nemá ?ádný hlavní text a postrádá tedy i ve svém výpisu link na "celý ?lánek".

 • Poslední novinkou je vylep?ení funk?nosti více úrov?ového tématického systému, který nyní umo??uje v rámci svého procházení ve ?tená?ském modulu zobrazovat postupn? se zp?es?ující výsledek, který odpovídá vno?ení jednotlivých ?lánk? do zalo?ených pod rubrik.

  V praxi to tedy znamená, ?e pokud existuje rubrika A s pod rubrikou B a C, tak p?i na?tení obsahu rubriky A budou do výsledku zahrnuty i ?lánky ze v?ech pod rubrik rubriky A, tedy i ?lánky z rubrik B a C. Ov?em p?i na?tení rubriky B, která je pod rubrikou rubriky A a je na stejné úrovni jako C, budou na?teny pouze ?lánky za?azené do B, jeliko? tato pod rubrika neobsahuje ji? ?ádné své pod rubriky a ?lánky z C jsou na stejné úrovni, ale v jiné rubrice.

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 2.0.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 1.6.0!

Popis novinek v "layout engine souboru" verze 1.6.0:

Samotné roz?í?ení nové verze 1.6.0 v??i p?ede?lé verzi 1.5.0 spo?ívá pouze v integraci jedné nové funkce do výkonného "layout engine souboru" a v úprav? dvou stávajících funkcí.

První zmín?ná úprava p?idává do "lengine.php" souboru novou funkci MainBlokBezLinku(...), která je v podstat? kopií funkce MainBlok(...), av?ak postrádá ve?keré provázání umo??ující zobrazení celého ?lánku.

Druhá úprava spo?ívá v ?áste?ném roz?í?ení existujících funkcí MainBlok(...) a ShowArticle(), které od te? zpracovávají o jednu prom?nnou navíc, jen? jim umo??uje roz?í?it spektrum nabízených odkaz? v rámci svého vygenerovaného výstupu.

phpRS v2.0.0 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.