Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze ?íslo 2.1.0

Ji?í Luká? - phpRS - 22. 09. 2002 - 21984 přečtení

Po necelých dvou m?sících se op?t hlásí o slovo vývojový tým redak?ního a informa?ního systému phpRS, aby vám p?edstavil novou verzi ozna?enou ?íslem 2.1.0, která p?iná?í celou ?adu skute?n? zajímavých vylep?ení, mezi které nap?íklad pat?í zcela nový "interní zálohovací systém" a zna?n? "vylep?ený blokový systém".

Dal?í informace naleznete - jako v?dy - ní?e v ?lánku.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.0.0:

 • Jak jsem ji? nazna?il v úvodu, jednou z nejvýrazn?j?ích novinek této nové verze je zna?n? vylep?ený blokový systém, který nyní rozd?luje v?echny bloky na dv? základní skupiny: "b??né bloky" a tzv. "systémové bloky" (- systémové bloky p?edstavují v?echny aktivní prvky, které jsou p?ímo generovány phpRS systémem a provozovatel serveru na n? má jen ?áste?ný vliv, a to p?edev?ím prost?ednictvím speciálních ovládacích sekcí - nap?. Novinky, Ankety, atd.).

  D?le?itou sou?ástí této inovované politiky p?ístupu ke v?em zobrazeným blok?m je i výrazn? zvý?ená mo?nost reálného ovlivn?ní rozlo?ení ve?kerých prvk? (blok?) v rámci stránek vygenerovaných redak?ním a informa?ním systémem phpRS a to v?etn? nov? p?idané mo?nosti ovlivn?ní situace, kdy se má p?íslu?ný blok zobrazit.

  Dal?í informace naleznete v dokumentaci k phpRS systému v sekci: Co je to "blok" a k ?emu slou?í?

 • Dal?í významnou novinkou phpRS verze 2.1.0 je zcela nový zálohovací systém, který vám umo??uje za zálohovat celou phpRS databázi a následn? ji pak i prost?ednictvím vlastního importního systému v p?ípad? pot?eby obnovit. Vzhledem ke skute?nosti, ?e phpRS zálohovací systém není nijak závislý na p?esné struktu?e nebo p?ítomnosti konkrétních tabulek ve va?í databázi, tak ho lze vyu?ít k za zálohování skute?n? celé va?í databáze.

 • Od této verze také phpRS systém ?áste?n? podporuje vzájemnou vým?nu novinek mezi informa?ními servery, kterou lze provést prost?ednictvím speciální RSS technologie, jen? je zalo?ena na XML jazyce.

  V této verzi redak?ní a informa?ní systém phpRS umo??uje prozatím pouze export svých vlastních ?lánk? do vý?e zmín?ného RSS formátu.

 • Dal?í novinkou je p?idání úpln? nového systémového blok? "Kalendá?", který umo??uje díky propojení s vyhledávacím systémem procházet vá? web z pohledu ?asové osy a zobrazovat tak zcela konkrétní výpis obsahující nap?. v?echny ?lánky vydané v konkrétní den nebo m?síc.

 • Mezi dal?í vylep?ení pat?í i celkové dolad?ní navigace v rámci phpRS administra?ního rozhraní, které spo?ívá p?edev?ím v dod?lání n?kterých chyb?jících hyperlinkových propojení.

 • P?edposlední novinkou tohoto upgrade je drobné roz?í?ení autorského modulu, který nyní automaticky po vlo?ení nového ?lánku do phpRS systému za?le na adresu redakce informa?ní e-mail.

 • Poslední novinkou je vylep?ení vnit?ního kódu u?ivatelského managementu phpRS systému, které spo?ívá p?edev?ím ve zvý?ení integrity a bezpe?nosti ve?kerých autoriza?ních a jinak souvisejících rutin.

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ného zásahu do "blokového systému" je také úprava phpRS databáze, která je popsána v souboru: "zmeny1-9-5_2-1-0.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 2.1.0.

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Vzhledem ke zm?n? p?ístupu k tzv. "systémovým blok?" a roz?í?ení ovládacích mo?ností dosavadního "blokového systému" se stala systémová prom?nná "$anketakde" v hlavním konfigura?ním souboru nadbyte?ná a z tohoto d?vodu je také ze souboru "config.php" odstran?na.

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 2.1.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 1.7.0!

Popis novinek v "layout engine souboru" verze 1.7.0:

Samotné roz?í?ení ?i spí?e úprava nové verze 1.7.0 v??i p?ede?lé verzi 1.6.0 spo?ívá pouze v odstran?ní v?ech odkaz? vyvolávajících ve?keré systémové funkce souvisejících s generováním tzv. "systémových blok?".

Konkrétn? tedy jde o funkce: Anketa(), HotNews() a GenHlavMenu().

Dále byl také roz?í?en základní "soubor" kaskádových styl? o n?kolik nových styl?.

phpRS v2.1.0 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 34 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.