Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

V?e o phpRS verze ?íslo 2.2.0

Ji?í Luká? - phpRS - 26. 03. 2003 - 15407 přečtení

9. února 2003 vy?la nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS, verze ?íslo 2.2.0, jen? jako v?dy p?enesla velké mno?ství zajímavých novinek, které tento systém op?t posunuly o dal?í krok v p?ed.

Hlavním cílem tohoto ?lánku je seznámit vás se v?emi podstatnými inovacemi v phpRS v2.2.0.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.1.0:
 • První velmi zajímavou novinkou je zcela nový plug-in systém, který umo??uje snadné a efektivní roz?í?ení funk?nosti phpRS systému o nové vlastnosti a funkce, bez nutnosti jakýchkoliv zásah? do zdrojového kódu. Prost?ednictvím plug-in systému lze roz?í?it nabídku systémových blok? nebo centralizovat administraci externích roz?í?ení phpRS systému. (Poznámka autora: I kdy? je tato technologie v phpRS nová a není je?t? 100% dod?laná, tak ji? nyní otvírá pom?rn? slibnou budoucnost.)

 • Druhou novinkou je zcela nový interní "Obrázkový management", který umo??uje spravovat a vkládat obrázky do phpRS systému prost?ednictvím webového rozhraní a díky speciálnímu propojení s ?lánkovým management navíc také umo??uje velice efektivn? vkládat do vytvo?ených ?lánk? jakékoliv obrázky, které se nalézají v n?které ze zalo?ených galeriích. Podmínko aplikace obrázku je pouze znalost jeho ID.

  Samotné vlo?ení obrázku do ?lánku je pak realizováno prost?ednictvím tzv. "phpRS zna?ky", jejich? pou?ití se potvrzuje u ka?dého ?lánku zvlá?ť. Obrázková phpRS zna?ka má následující strukturu:

  <obrazek id="CISLO" zarovnani="ZPUSOB_ZAROVNANI">

  CISLO ... na místo této prom?nné je nutné vlo?it p?íslu?né ID po?adovaného obrázku
  ZPUSOB_ZAROVNANI ... mo?né varianty jsou: "nastred", "vlevo" nebo "vpravo"

 • Dal?í zajímavou novinkou je integrace nového zna?n? vylep?eného statistického modulu, který nyní umo??uje sledovat a vyhodnocovat náv?t?vnost webu.

  Systém se sna?í od sebe odd?lit tzv. reloady a jedine?né náv?t?vy, p?i?em? k této ?innosti vyu?ívá kombinaci dvou základních metod (sledování IP adres a vytvá?ení jedine?ných identifika?ních session). Délka platnosti jedné session je standardn? p?ednastavena na p?l hodiny.

 • Dal?í zm?nou je komplexní p?estavba ovládacího rozhraní, která spo?ívá p?edev?ím v centrální zm?n? zp?sobu odmazávání vlo?ených polo?ek a dopln?ní nových propojovacích naviga?ních link?.

 • Dále byl také vylep?en vyhledávací engine, který nyní podporuje prohledávání celých ?lánk? (respektive v?ech jeho ?ástí najednou: úvod + hlavní ?ást ?lánku) a mo?nost vyhledávání frází, které se zadávají jako ?et?zce uzav?ené v uvozovkách.

 • Dal?í inovací je integrace první ?ásti t?í-u?ivatelského modelu p?ístupových práv k phpRS systému, která nyní rozd?luje v?echny p?ímé u?ivatele phpRS do t?í základních skupin: autory, redaktory a administrátory.

  Jediný rozdíl mezi redaktory a administrátory je v sou?asné dob? pouze v mo?nosti jejich p?ístupu k sekci: "Editace autor?" a "Záloha DB".

 • Mezi dal?í nemén? d?le?ité inovace dále také pat?í zavedení sek?ního rozd?lení v "Download sekci" a "Weblinks sekci" a soubor men?ích úprav zdrojového kódu, které mají p?edev?ím za cíl zvý?ení efektivity a pou?itelnosti phpRS systému.

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí n?kterých vý?e zmín?ných zásahu do funk?nosti phpRS systému je také úprava phpRS databáze, která je popsána v souboru: "zmeny2-1-0_2-2-0.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 2.2.0.

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Soubor "config.php" byl roz?í?en o novou ?ást ozna?enou jako "interni galerie obrazku", která obsahuje základní konfigura?ní prom?nné nále?ící k novému internímu obrázkovému managementu.

phpRS v2.2.0 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.