Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze ?íslo 2.3.5

Ji?í Luká? - phpRS - 15. 08. 2003 - 13749 přečtení

Dnes vy?la nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS ?íslo 2.3.5 a jak velí tradice, je ?as na st?edn? dlouhý informa?ní ?lánek, který vám prozradí, co nového tato verze p?iná?í a jakým zp?sobem provést p?echod ze star?ích verzí.

Pokud bych m?l hned v úvodu nazna?it hlavní novinky, tak bych ?ekl, ?e jde p?edev?ím o nový layout engine (generátor vzhledu webu) a roz?í?ený management p?ístupových práv (mo?nost omezení p?ístupu jednotlivých u?ivatel? na konkrétní sekce).

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.2.0:

  • Jak jsem ji? nazna?il vý?e, jednou z nejd?le?it?j?ích novinek této nové verze je od základu p?ed?laný layout engine, který se stará o generování samotných stránek a vytvo?ení finálního vzhledu va?eho webu. Nový engine umo??uje dynamické definování sloupc? a jejich pru?né propojení s existujícími bloky, co? v kone?ném d?sledku vytvá?í velice flexibilní strukturu, jen? navíc umo??uje velice efektivn? vyu?ít i celý prostor hlavního informa?ního sloupce.

    Návaznou zm?nou je i st?edn? velká p?estavba "lengine.php" souboru, který od te? k pot?ebným dat?m p?istupuje skrze speciální "?lánkovou t?ídu". - Více informací o této novince najdete v souboru "interni promenne.rtf", který je sou?ástí phpRS distribuce v2.3.5 a nalézá se v adresá?i "developer".

  • Druhou významnou novinkou je zavedení nového roz?í?eného managementu p?ístupových práv, jen? nyní umo??uje ka?dému u?ivateli individuáln? nastavit jeho p?ístupová práva k jednotlivým sekcím, co? významn? posiluje mo?nost bezpe?ného rozlo?ení publika?ní zát??e na více osob. Nastavení p?ístupových práv se provádí v sekci "Editace autor?".

    V prost?edí phpRS systému v sou?asné dob? existují t?i úrovn? u?ivatel? (auto?i, redakto?i a administráto?i), kte?í mohou se systémem na r?zných úrovních pracovat. Nap?. rozdíl mezi redaktorem a adminem je v tom, ?e i kdy? má redaktor povolený p?ístup do sekce "Editace autor?" a "Záloha DB", tak se do t?chto sekcí nedostane, jeliko? tyto sekce jsou p?ístupné pouze administrátor?m.

  • Dal?í novinkou je série men?ích inovací, které se nap?. dotkly komentá?ového a tématického systému a jejich cílem bylo zvý?ení rychlosti, bezpe?nosti a integrity t?chto subsystém?.

  • Poslední novinkou je rozsáhlá p?estavba vnit?ního kódu, jen? umo?nila významn? zmodernizovat phpRS systém. Výsledkem této modernizace je nap?. ji? tém?? dokon?ený p?echod na pou?ívání superglobálních prom?nných nebo aplikace objektov? orientovaného p?ístupu p?i ?e?ení n?kterých ?ástí phpRS systému (?lánkový ?tená?ský subsystém, generátor vzhledu, ...). Dal?í zajímavou zm?nou, jen? vyplynula z avizované modernizace, je i men?í zm?na vnit?ní struktury phpRS aplikace, která umo?nila vznikl tzv. "standardní knihovny funkcí".

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ných strukturálních a funk?ních zm?na phpRS systému je také úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny2-2-0_2-3-5.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 2.3.5.

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 2.2.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 2.0.0!

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Soubor "config.php" byl roz?í?en o novou ?ást ozna?enou jako "cookies", která definuje zp?sob konfigurace cookies pou?ívaných v rámci phpRS systému.

Popis novinek v "layout engine souboru" verze 2.0.0:

Vzhledem k vý?e uvedené modernizaci subsystému layout enginu (vzhledový generátor), pro?el i "layout engine soubor" (tedy "lengine.php") pom?rn? velkou zm?nou, která spo?ívala p?edev?ím odstran?ní n?kterých ji? nepot?ebných funkcí (LevySl(), KonecLS(), StredSl(), KonecSS(), PravySl(), KonecPS()), p?idání nové funkce Blok3(...) a nahrazení v?t?iny vstupních datových prom?nných za nové, ke kterým se p?istupuje skrze speciální "?lánkovou t?ídu".

phpRS v2.3.5 vs. phpRS betaverze 2.3.5

Rád bych upozornil na skute?nost, ?e instala?ní skripty po?ítají v rámci upgrade jen s p?echodem ze star?ích oficiálních verzí a nelze je tedy pou?ít na p?echod z n?které z vydaných betaverzí. - Toto upozorn?ní samoz?ejm? neznamená, ?e p?echod nelze provést, ale musíte ho provést sami manuáln? nap?. za pomoci aplikace phpMyAdmin.

Dále musím v?echny u?ivatele betaverzí phpRS v2.3.5 upozornit na skute?nost, ?e ve finální verzi phpRS v2.3.5 jsou op?t hesla ?tená?? z d?vodu zp?tné kompatibility ulo?ena v "MD5 formátu", co? znemo??uje správnou autorizaci v p?ípad? p?evodu ?tená?ských dat z n?které z betaverzí.

phpRS v2.3.5 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 39 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.