Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze 2.5.0

Ji?í Luká? - phpRS - 14. 03. 2004 - 12922 přečtení

Dnes byla uvoln?na nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS s ?íselným ozna?ením 2.5.0.

Co se zm?nilo a jaké novinky vám tato verze p?iná?í, se dozvíte v tomto ?lánku.

Úvodem bych rád pod?koval v?em aktivním u?ivatel?m phpRS systému, kte?í se zú?astnili ?betatestingu? této nové verze a pomohli nám tak zvý?it kvalitu a stabilitu kone?né "ostré" verze.

Vzhledem ke skute?nosti, ?e tato nová verze p?iná?í krom? malých a? st?edních vylep?ení i ?adu zlomových novinek, doporu?uji v?em v?novat zvý?enou pozornost ve?kerým informa?ním materiál?m, jen? budou tuto verzi doprovázet. Lze tak p?edejít zbyte?ným problém s instalací ?i provozem samotného phpRS systému.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.3.5:

 • Jednou z nejvýznamn?j?ích novinek této nové verze phpRS systému je zcela nový layout engine (vzhledový systém), který poskytuje webdesignér?m tém?? neomezené mo?nosti p?i návrhu a realizaci vzhledu webu. Nový ?ablonový engine je zalo?en na tém?? absolutní separaci dat od vzhledu webu a aplikací ?ablonového p?ístupu. - Hlavním viditelným d?sledkem zavedení tohoto p?ístupu je vznik tzv. globálních a ?lánkových ?ablon, jejich? prost?ednictvím se formátuje vzhled celého webu respektive ?lánk?. Jednotlivé ?ablony jsou ulo?eny v samostatných souborech a p?ed jejich aplikací se musí do systému nainstalovat. Instalace nových ?ablon je do zna?né míry automatizovaná a v?e se provádí v administra?ním rozhraní (konkrétní návod najdete v souboru "instalace_cz.txt", který je sou?ástí standardní distribuce).

 • Druhou významnou novinkou je odstran?ní dosavadní závislosti phpRS systému na aktivním nastavení mo?nosti práce s globálními prom?nnými v PHP. Od této verze je phpRS systém pln? nezávislý na nastavení této vlastnosti PHP.
 • Dal?í novinkou je vylep?ený komentá?ový subsystém, který p?iná?í nový zp?sob vkládání komentá?? do systému, jen? eliminuje riziko vstupu nevhodných HTML tag? nebo JavaScript?. Inovací pro?lo také administra?ní rozhraní komentá?ového subsystému, které nyní umo??uje jednoduchou identifikaci nových p?ísp?vk? a také podporuje mo?nost úplného vymazání nevhodného komentá?e.

 • Ke ?lánk?m byl p?idán zcela nový známkovací subsystém, který umo??uje ohodnotit jednotlivé ?lánky známkou od 1 do 5.

 • Dal?í novinkou je mo?nost aktivace stránkování hlavní výpisové stránky (index.php). Tato funkce se aktivuje/zakazuje v administra?ním rozhraní v sekci "Konfigurace".

 • Men?í zm?nou pro?el také vnit?ní reklamní systém, který od te? umo??uje krom? dosavadních dvou reklamních prvk? (banner a text) vlo?it do systému dal?í t?etí prvek - reklamní kód. Tato t?etí varianta umo??uje do systému vlo?it v podstat? jakýkoliv reklamní prvek, v?etn? prvk? získaných prost?ednictvím aplikace Java Scriptu. Tento nový reklamní prvek lze samoz?ejm? p?idávat i do reklamních kampaní.

 • V návaznosti na zm?nu layout enginu byla také p?epracována v?t?í ?ást dynamicky generovaného obsahu, který je nyní formátován v?t?ím mno?ství CSS styl?. Výsledkem této zm?ny je op?t v?t?í a snadn?j?í m?nitelnost layout?.

  P?ehled v?ech základních CSS styl? najdete v souboru "zakladni_css.txt", který je sou?ástí standardní distribuce.

 • Dal?í novinkou je roz?í?ení funk?nosti "obrázkové phpRS zna?ky" (funguje ve spojení s interní obrázkovou phpRS galerií) o mo?nost zobrazení náhledu na vybraný obrázek. Náhled je samoz?ejm? automaticky dopln?n o hyperlink na velký obrázek.

  Konkrétní informace o tom, jak aplikovat obrázkovou phpRS zna?ku, najdete p?ímo v prost?edí interní obrázkové phpRS galerie.

 • Poslední zm?no (roz?í?ením) je ?ada drobných inovací a úprav zam??ených na zvý?ení integrity, bezpe?nosti, validity a výkonu phpRS systému.

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ných strukturálních a funk?ních zm?n phpRS systému je také úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny2-3-5_2-5-0.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 2.5.0.

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBOR?! - Od verze 2.5.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 2.3.0!

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Soubor "config.php" pro?el ?áste?nou p?estavbou, jen? je p?ímým d?sledkem vý?e popsaných inovací.

Popis novinek v "layout engine souboru" verze 2.3.0:

V rámci modernizace layout enginu do?lo k n?kolika významným zm?nám, které m?ní zp?sob tvorby a konfigurace vzhledového enginu.

Konfigurace layout enginu se p?esunula z prost?ední souboru "config.php" do pohodln?j?ího administra?ního rozhraní; konkrétn? do sekce "Konfigurace" -> "Správa globálních a ?lánkových ?ablon". Dal?í informace najdete v souboru "instalace_cz.txt".

Samotný layout je od této verze tvo?en více ne? jedním komplexním souborem, p?i?em? ka?dý soubor p?edstavuje definici konkrétní ?ásti layoutu. Standardn? se nový layout skládá z t?chto soubor?: install.php (instala?ní soubor; umo??uje instalaci layoutu do phpRS systému), lengine.php (konfigura?ní a výkonný soubor), css soubor, ?lánkové a globální ?ablony.

phpRS v2.5.0 si m??ete stáhnout v download sekci!

[Akt. známka: 0,06 / Počet hlasů: 17] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 70 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.