Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze 2.6.5

Ji?í Luká? - phpRS - 17. 03. 2005 - 16775 přečtení

Po pár m?sících vývoje a t?ech betaverzí dnes - 17. b?ezna 2005 - vychází nová oficiální verze redak?ního a informa?ního systému phpRS ?íslo 2.6.5. Tato verze p?iná?í velké mno?ství novinek, mezi které nap?. pat?í nový modulový systém administra?ního rozhraní, podpora více-jazy?nosti, roz?í?ená funk?nost práce se ?tená?i a ?tená?skými ú?ty a v neposlední ?ad? také mno?ství úprav a roz?í?ení zvy?ujících bezpe?nost celého systému.

Je?t? ne? se dostanu k obvyklému vý?tu novinek, rád bych vás upozornil na jednu d?le?itou zvlá?tnost týkající se aktualizace (p?echodu ze star?ích verzí phpRS) na novou verzi 2.6.5. - Jde o nutnost vytvo?ení "staronového" univerzálního u?ivatele typu administrátor, jen? vám umo?ní p?ihlásit se do aktualizované verze phpRS systému a znovu si nastavit v?echny v pr?b?hu aktualizace "vynulovaná" nastavení p?ístupových práv. D?vod existence univerzálního u?ivatele a "vynulování" nastavení p?ístupových práv je popsán v souboru "upgrade_na_2-6-5_cz.txt", který je sou?ástí standardní distribuce.

Sou?ástí phpRS v2.6.5 je i externí phpRS Gallery od Michala ?afuse ve verzi 0.99.500.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.5.5:
 • P?echod administra?ního rozhraní na nový modulový systém; u ka?dého modulu lze nastavit specifické chování a zvlá?tní vlastnosti ? tato inovace nabývá na síle v kombinaci s nových managementem p?ístupových práv.
 • Významné roz?í?ení managementu p?ístupových práv; v rámci systému do?lo k d?sledné separaci jednotlivých typ? u?ivatel? a také vznikla mo?nost nastavení pod?ízeného/nad?ízeného vztahu mezi redaktorem a autorem. U?ivatel typu administrátor byl opro?t?n od "zbyte?né" nutnosti konfigurace svých p?ístupových práv a nyní má automaticky p?ístup do v?ech modul? a ke kompletnímu obsahu webu.
 • V rámci administrace do?lo k sjednocení administra?ního rozhraní pro v?echny typy u?ivatel? ? auto?i, redakto?i a administráto?i se nyní p?ihla?ují prost?ednictvím jednotné vstupní brány (admin.html).
 • Komentá?ový subsystém pro?el inovací a nyní nabízí ?adu nových slu?eb: mo?nost editace komentá?e v administra?ním rozhraní, mo?nost nastavit maximální mo?nou délku komentá?e, mo?nost omezit maximální velikost jednoho slova, mo?nost vyhledání v?ech komentá?? pocházejících z jedné IP adresy a také p?ibyly n?které nové komentá?ové zna?ky (nap?.: [i] ? kurzíva, [u] ? podtr?ené písmo, [code] ? výpis zdrojového kódu).
 • Anketní a ?lánkový subsystém byl roz?í?en o novou kontrolní funkci, která umo??uje zamezit tzv. "reload útoku". Tato kontrolní funkce je zalo?ena na sledování p?ístup? z konkrétních IP adres a sad? pravidel omezujících hrani?ní chování ka?dé jedine?né IP adresy. ? Lze tak nap?. u ankety nastavit kolik hlas? lze za ur?itý ?asový interval p?ijmout z jedné jedine?né IP adresy.
 • Roz?í?ena mo?nost práce se ?tená?skými ú?ty. - ?tená?i mají od te? usnadn?ný p?ístup ke konfiguraci svého ú?tu (nemusí se znovu p?ihla?ovat, kdy? mají aktivní session), mohou sami po?ádat o zaslání (vygenerování) nového hesla a také mohou sami zru?it sv?j vlastní ú?et.
 • Zvý?ena bezpe?nost autoriza?ního subsystému:
  a) V p?ípad? X nepoda?ených pokus? o p?ihlá?ení k u?ivatelskému ú?tu v rámci phpRS administrace dojde k zablokování p?íslu?ného ú?tu; na u?ivatel?v e-mail bude zaslán tzv. "debloka?ní e-mail". Ú?et lze deblokovat i z prost?edí správy u?ivatel?.
  b) Ve?keré vstupy pro hesla byly p?ed?lány na skrytá pole a byl zaveden princip dvojího zadání hesla pro ov??ení správnosti zadání.
 • Anketní subsystém nyní podporuje zamykání (nelze dále hlasovat) uzav?ených anket.
 • Ve správ? globálních a ?lánkových ?ablon byla roz?í?ena funkce "P?i?adit ?lánkovou ?ablonu" o mo?nost podmínit zm?nu ?ablony vazbou na n?kterou z ji? existujících ?lánkových ?ablon.
 • V rámci phpRS systému dokon?ena implementace podpory více-jazy?nosti. Tato podpora spo?ívá v maximálním mo?ném zjednodu?ení výstavby webu v r?zných jazykových mutací.
 • Vyhledávací engine ve ?tená?ském rozhraní byl roz?í?en o dal?í výpisový mód ozna?ený jako "sab", který pro zobrazení ?lánk? pou?ívá standardní ?lánkové ?ablony.
 • Do ?tená?ských profil? (ú?t?) dod?láno sledování posledního p?ihlá?ení.
 • Komentá?ový subsystém roz?í?en o rozpoznávání (ne)registrovaných ?tená??. V p?ípad? neregistrovaného ?tená?e je komentá? opat?en informací zd?raz?ující tuto skute?nost. - Tato funkce zamezuje vkládání p?ísp?vk? s podvr?enou identitou.
 • Správa modul? v administra?ním rozhraní roz?í?ena o nové konfigura?ní mo?nosti. Konkrétn? jde o mo?nost vizuální úpravy administra?ního menu.
 • Dal?í inovace jsou spí?e drobného charakteru a jejich ú?elem je ve v?t?in? p?ípad? snaha o zvý?ení efektivnosti a bezpe?nosti p?íslu?ného kódu.

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ných strukturálních a funk?ních zm?n phpRS systému je také úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny2-5-0_2-6-5.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován.

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Soubor "config.php" pro?el roz?í?ením konfigura?ních atribut?.

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBOR?! - Od verze 2.6.5 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 2.6! - Nová verze roz?i?uje po?et blok? ze stávajících t?í na p?t; obsahuje speciální tiskovou ?lánkovou ?ablonu (pevné ozna?ení "cla_tisk.php") a zavádí v souboru lengine.php novou prom?nnou "$layoutkodovani". - Vzhledem k minimálním strukturálním zm?nám budou v phpRS v2.6.5 fungovat i layouty verze 2.3, nicmén? doporu?ujeme p?ejít na verzi 2.6!

Kompletní p?ehled v?ech modifikovaných soubor? najdete v souboru "seznam_souboru.txt", který je standardní sou?ástí ka?dé oficiální phpRS verze!

phpRS v2.6.5 si m??ete stáhnout v download sekci!

[Akt. známka: 0,05 / Počet hlasů: 21] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 48 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.