Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Ankety

Vnímáte po?ízení zbo?í p?es Internet jako bezpe?nou formu nákupu zbo?í? (01.01.2008) -> Hlasuj

Aplikujete na své webové stránky SEO optimalizace (cílem je zvý?ení její hodnoty v o?ích internetových vyhledáva??)? (12.10.2007) -> Zobrazit výsledek

Nakupujete hudbu p?es Internet pouze v elektronické podob?? Pokud ano, jaké jsou va?e zku?enosti? (26.07.2007) -> Zobrazit výsledek

Myslíte si, ?e má .eu doména smysl (vhodné uplatn?ní)? (22.05.2007) -> Zobrazit výsledek

Co si myslíte o on-line aplikacích p?ístupných pouze p?es Internet (nap?. on-line textový editor, tabulkový procesor, grafický editor, atd.)? (27.03.2007) -> Zobrazit výsledek

Znáte nebo pou?íváte elektronický internetový platební systém PayPal? (15.02.2007) -> Zobrazit výsledek

Plánujete nákup nebo p?echod na nová Windows Vista? (11.01.2007) -> Zobrazit výsledek

Odkud se nej?ast?ji p?ipojujete k Internetu? (22.11.2006) -> Zobrazit výsledek

Jaký typ po?íta?e pou?íváte nej?ast?ji? (27.10.2006) -> Zobrazit výsledek

Jakou formu komunikace se svými p?áteli a spolupracovníky preferujete na Internetu nejvíce? (21.09.2006) -> Zobrazit výsledek

Hrajte p?es Internetu n?jakou síťovu on-line hru? Pokud ano, jak ?asto? (04.08.2006) -> Zobrazit výsledek

Co pro vás znamená celosv?tová síť Internet? Zvolte hlavní vyu?ití. (15.06.2006) -> Zobrazit výsledek

Vyu?íváte RSS kanály ?i jinou technologii pro vým?nu (získání) aktuálního obsahu? (29.05.2006) -> Zobrazit výsledek

Která ?ást phpRS projektu vám p?ipadá informa?n? nejhodnotn?j?í? (03.05.2006) -> Zobrazit výsledek

Co pova?ujete za nejpal?iv?j?í problém / vlastnost va?eho p?ipojení k Internetu. (11.04.2006) -> Zobrazit výsledek

Jak moc ?i málo jste úsp??ní p?i vyhledávání informací na Internetu? (22.03.2006) -> Zobrazit výsledek

Provozujete n?jaký web? Pokud ano, tak jaký typ? (28.02.2006) -> Zobrazit výsledek

Pomozte nám zjistit v?kové rozlo?ení na?ich ?tená?? a odpov?zte na otázku: "Kolik vám je let?" (12.02.2006) -> Zobrazit výsledek

Plánujete upgrade (inovaci) va?í sou?asné verze phpRS systému na práv? dokon?ovanou novou verzi ?íslo 2.8.0? (29.01.2006) -> Zobrazit výsledek

T??íte se na zimní olympijské hry v Turín? (10. - 26. února 2006)? (03.01.2006) -> Zobrazit výsledek

Chystáte se po?ídit nebo jste ji? nakoupili n?jaké váno?ní dárky na Internetu? (30.11.2005) -> Zobrazit výsledek

Pokud by existovala CD distribuce phpRS systému; m?li byste o ni zájem a za jakou cenu? - Na cenu CD distribuce je nutné pohlí?et i z pohledu podpory phpRS projektu. (14.11.2005) -> Zobrazit výsledek

Nav?tívili jste osobn? mezinárodní veletrh informa?ních a komunika?ních technologií INVEX 2005? (31.10.2005) -> Zobrazit výsledek

Vyu?ili jste n?kdy Internet k on-line sledování n?jakého audiovizuálního obsahu (nap?. ke sledování televizního zpravodajství ?T24)? (22.09.2005) -> Zobrazit výsledek

Jak rychlé máte p?ipojení k Internetu? - Uve?te rychlost p?ipojení, kterou pou?íváte nej?ast?ji. (28.08.2005) -> Zobrazit výsledek

Hrajete po?íta?ové nebo konzolové (PS, X-box, atd.) hry? (27.07.2005) -> Zobrazit výsledek

Zajímáte se o Anketu o nejlep?í phpRS web roku 2005? (30.06.2005) -> Zobrazit výsledek

Vyu?íváte phpRS fórum? P?idali jste nebo odpov?d?li n?kdy na n?jakou otázku? (01.06.2005) -> Zobrazit výsledek

Sledovali jste televizní p?enosy z Mistrovství sv?ta v ledním hokeji Rakousko 2005? (13.05.2005) -> Zobrazit výsledek

Jaký máte názor na novou verzi phpRS ?íslo 2.6.5? (17.04.2005) -> Zobrazit výsledek

Pot?ebujete pomoc s instalací redak?ního a informa?ního systému phpRS? (23.03.2005) -> Zobrazit výsledek

Plánujete p?echod na novou verzi phpRS ?íslo 2.6.5? (01.03.2005) -> Zobrazit výsledek

Jak ?asto nav?t?vujete www.supersvet.cz? (06.02.2005) -> Zobrazit výsledek

Kolik platíte m?sí?n? za hosting, kde provozujete phpRS? (14.01.2005) -> Zobrazit výsledek

Záplatujete (instalujete zve?ejn?né bezpe?nostní opravy) pravideln? sv?j opera?ní systém? (10.01.2005) -> Zobrazit výsledek

T??íte se na Vánoce? (16.12.2004) -> Zobrazit výsledek

Sledujete chybová hlá?ení evidovaná v rámci aplikace phpRS Bug Report System? (20.11.2004) -> Zobrazit výsledek

Nav?tívili jste osobn? mezinárodní veletrh informa?ních a komunika?ních technologií INVEX 2004? (21.10.2004) -> Zobrazit výsledek

Postrádáte na ?eském Internetu ?ir?í nabídku audiovizuálních (multimediálních) slu?eb typu www.starzone.cz? (05.10.2004) -> Zobrazit výsledek

Jak se vám líbí nový vzhled Super Sv?ta? (22.09.2004) -> Zobrazit výsledek

Jaký máte názor na Portál ve?ejné správy ?eské republiky (www.portal.gov.cz)? (30.08.2004) -> Zobrazit výsledek

Jakým zp?sobem sledujete LOH Atény 2004? (18.08.2004) -> Zobrazit výsledek

Jakou verzi phpRS systému pou?íváte? (16.07.2004) -> Zobrazit výsledek

?tete (pou?íváte) na Super Sv?t? sekci Weblinks? (30.06.2004) -> Zobrazit výsledek

Jak ?asto ?tete internetové zpravodajství (IT, spole?nost, politika, atd.)? (01.06.2004) -> Zobrazit výsledek

Pou?íváte pro ochranu svého po?íta?e / své po?íta?ové sít? firewall? (12.05.2004) -> Zobrazit výsledek

Kolik hodin denn? pr?m?rn? strávíte na Internetu (po?ítá se jak práce, tak i soukromé aktivity)? (13.04.2004) -> Zobrazit výsledek

Jak velký datový limit vám p?ipadá u internetového p?ipojení jako rozumný kompromis? (22.03.2004) -> Zobrazit výsledek

Jaké rozli?ení pou?íváte u svého monitoru? (07.03.2004) -> Zobrazit výsledek

Jak jste se dozv?d?li o redak?ním a informa?ním systému phpRS? (17.02.2004) -> Zobrazit výsledek

Jakým zp?sobem se vyrovnáváte se spamem (nevy?ádanou hromadnou po?tou)? (08.01.2004) -> Zobrazit výsledek

Jaké máte zku?enosti s free webhostingem? (02.12.2003) -> Zobrazit výsledek

Jakým zp?sobem vyhledáváte informace na Internetu (respektive jaká média ?i slu?by k tomu pou?íváte)? (30.10.2003) -> Zobrazit výsledek

Pou?íváte plug-in systém (respektive vyu?íváte na svých stránkách n?který z plug-in?)? (22.09.2003) -> Zobrazit výsledek

Jaký máte názor na novou verzi phpRS ?íslo 2.3.5? (23.08.2003) -> Zobrazit výsledek

Máte zájem o vydání ve?ejné betaverze nebo se má proces testování nové verze odehrávat v rámci skupiny betatester?? (11.06.2003) -> Zobrazit výsledek

Jaký opera?ní systém pou?íváte nej?astn?ji? (01.04.2003) -> Zobrazit výsledek

Jste pro implementaci WYSIWYG HTML editoru do phpRS? (20.12.2002) -> Zobrazit výsledek

Jaký máte názor na nový phpRS plug-in systém, který by m?l zna?n? zjednodu?it budoucí roz?i?ování funk?nosti phpRS systému? (27.11.2002) -> Zobrazit výsledek

Chcete, aby redak?ní systém phpRS obsahoval podrobn?j?í statistické funkce týkající se ?tenosti ?lánk? a náv?t?vnosti webu? (24.09.2002) -> Zobrazit výsledek

Jakým zp?sobem se p?ipojujete k Internetu? (22.08.2002) -> Zobrazit výsledek

Jak dob?e ovládáte programovací jazyk PHP? (03.08.2002) -> Zobrazit výsledek

Který z následujících elektronických publika?ních formát?/skupiny formát? nejrad?ji pou?íváte? (19.07.2002) -> Zobrazit výsledek

Je va?e sou?asné zam?stnání n?jakým zp?sobem spojeno s pou?íváním po?íta?e(?). (05.07.2002) -> Zobrazit výsledek

Jakým dojmem na Vás p?sobí redak?ní a informa?ní systém phpRS? (25.06.2002) -> Zobrazit výsledek

Jste ochotni platit za informace publikované prost?ednictvím Internetu? (13.06.2002) -> Zobrazit výsledek

Jakou free webhostingovou slu?bu byste doporu?ili svým za?ínajícím koleg?m? - Základní podmínkou je samoz?ejm? podpora PHP a MySQL databáze. (04.06.2002) -> Zobrazit výsledek

Jaký typ hostingu pou?íváte? (17.04.2002) -> Zobrazit výsledek

Kolik jste ochotni ro?n? zaplatit za sv?j firemní web v?etn? webhostingu? (14.03.2002) -> Zobrazit výsledek

Jaké form? zpravodajství dáváte p?ednost? (02.02.2002) -> Zobrazit výsledek

Co Vás nejvíce zaujalo na redak?ním systému phpRS? (09.01.2002) -> Zobrazit výsledek

Nakoupili jste n?které váno?ní dárky prost?ednictvím Internetu? (12.12.2001) -> Zobrazit výsledek

Souhlasíte s americkou ve?ejností, která tvrdí, ?e jedinou adekvátní odpov?dí na spáchané atentáty je rázná vojenská akce? (15.09.2001) -> Zobrazit výsledek

Jaký je Vá? vztah k elektronicky publikovaným informacím? (04.09.2001) -> Zobrazit výsledek

Jak se Vám líbí respektive jaký máte názor na ná? nový projekt phpRS? (21.07.2001) -> Zobrazit výsledek

Líbí se Vám nový vzhled na?eho ?asopisu, který vyu?ivá phpRS redak?ního systému? (13.06.2001) -> Zobrazit výsledek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.