Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Komentáře

ke článku: GLOSA: Je skute?n? vzhled webu to nejd?le?it?j?í?
ze dne 17.01.2006, autor článku: Ji?í Luká?

Komentář ze dne: 17.01.2006 19:02:47     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Mona (@)
Titulek:
Najdôle?itej?ie je zosúladiť vzhžad webu s jeho obsahom a urobiť ho tak, aby oslovil ciežovú skupinu. Preto?e napriek tejto úvahe, vzhžad webu je skuto?ne tým prvým, ?o o jeho obsahu vypovedá potenciálnemu ?itatežovi.

Komentář ze dne: 17.01.2006 20:04:56     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Pavel Ma?ek (nospam@accompli.cz)
Titulek: Re:
Jedno jsem se za t?ch pár let nau?il - web se d?lá pro lidi, nikoliv pro okrasu. Pokud vlastn? nevím, pro koho ten web d?lám, t??ko mohu ud?lat n?co na dobré úrovni, d?lání webu naslepo je to nejhor?í, co m??e být - a kvalita je tomu úm?rná. Podívejte se nap?íklad na americké weby - po?tovní spole?nosti, nap?íklad. A nejen ty. Grafika - strohá. XHTML skoro nikde. Pou?ití tabulkového vzhledu p?eva?uje, ale v?ichni jinak CSS v n?jaké mí?e pou?ívají. Orientace na webu? Opravdu intuitivní a jednoduchá.V zásad? tak souhlasím s Jirkou.

Komentář ze dne: 20.01.2006 22:18:41     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Mona (@)
Titulek: Re: Re:
Ha! To ja mám presne opa?nú skúsenosť. Sna?ila som spraviť web pre žudí. Schválne som zní?ila kontrast, lebo publikujeme veža ?lánkov, tak aby sa žah?ie ?ítali. Menu som dala v žavo, ?ervenú do loga, v?etko jednoduché a prehžadné. V?etko podža zau?ívaných pravidiel. A ?o sa mi od ?itatežov dostalo? Z*rbali ma, ?e vraj to je fádne, málo výrazné a vyzerá to ako web pre pohrebnú slu?bu... a pritom ja som z novej grafiky úplne nad?ená.

Inak www.druhasvetova.net.

Komentář ze dne: 21.01.2006 10:34:57     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Re: Re:
Pokud se ta zmín?ná kritika m?la vztahovat na web www.druhasvetova.net (a jeho aktuální stav), tak si nemyslím, ?e je na míst?.

Tedy samoz?ejm? podle mého oka, to má pár vad, ale ur?it? ne nep?ekonatelných. - Pokud bych si m?l hrát na "kritiku webu", tak bych zm?nil následující: Osobn? bych asi ud?lal je?t? v?t?í kontrast mezi textem ?lánku a podkladem a ur?it? bych p?epracoval barvy pou?ité na dynamickém seznamu rubrik (hodn? to zaniká). Pro o?ivení by se daly pou?ít náhledové fotky ji? v úvodu ?lánku a je hotovo.

Komentář ze dne: 17.01.2006 21:19:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - hblisty (azam@razdva.cz)
Titulek:
Naprosto souhlasím s Ji?ím Luká?em.S pozdravem Rudolf Grygar
http://hbl.wz.cz/phprs/

Komentář ze dne: 18.01.2006 09:24:03     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jarek (@)
Titulek: Re:
No nevím, pro? si zde uvedl zrovna svoje stránky jako d?kaz souhlasu? A? m? o?i p?echázely - sorry:-(

Komentář ze dne: 20.01.2006 15:53:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - mirek (@)
Titulek: Re:
va?e stránky jsou prakticky nepou?itelné ve Firefoxu! hruza!!!

Komentář ze dne: 17.01.2006 22:53:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jaroslav Pajskr (redakce@bedna.cz)
Titulek: Obal prodává zbo?í.
Já bych si dovolil trochu nesouhlasit.
//Zkrátka obal prodává, ale podle mého názoru úpln? n?kde jinde, ne? v prost?edí Internetu.//

Vezm?me nap?íklad dva e-shopy.Jeden s vymakaným, krásn? upraveným designem a druhý se strohou vybledlou úpravou.I kdy? bude "krásný" shop o n?co dra??í v?t?ina lidí stejn? nakoupí v tom dra??ím a krásn?j?ím.Pro?? Lep?í úprava p?sobí d?v?ryhodn?ji a velké procento lidí si myslí ?e napovídá i o samotné kvalit? slu?eb a d?v?ryhodnosti. Toto pravidlo je skute?n? statisticky dokázáno, ale netvrdím ?e musí v?dy platit.Pro?? Proto?e n?kte?í z nás doká?í i p?emý?let, proto nám pro uspokojení du?i?ky sta?í pouze uvedení I?O pop?ípad? jiných kontakt? a u? nám tolik na té úprav? nezále?í

U e-magazín? zále?í na obsahu to je pravda.Jen?e i ta grafika m??e nakonec rohodnout, av?ak zase jen u ur?itého vzorku ?tená?? - v?t?inou neznalých. Jeliko? lidská populace je stále více lenivá nechá se v mnoha p?ípadech uchlácholit neúplnými informacemi a nepídí se ji? po tom ?e na tom webu s o?klivou grafikou jsou ty informace mnohem lep?í, p?ehledn?j?í a odborn?j?í.

Komentář ze dne: 18.01.2006 09:36:49     Reagovat
Autor: [admin] - Ji?í Luká? (jirilukas(at)supersvet.cz)
Titulek: Re: Obal prodává zbo?í.
Myslím, ?e jsme si úpln? nerozumn?li. - Já jsem vycházel ze situace, kde grafika je super, ale obsah díky p?eva?ujícímu sm??ování na grafiku pokulhává nebo je úpln? k ni?emu. V takovém p?ípad? vás na grafiku tzv. "nachytám" maximáln? jednou, ale podruhé si u? dáte pozor!

Samoz?ejm? pokud bych m?l dva naprosto stejn? obsahov? kvalitní weby, tak bych dal mo?ná p?ednost webu s lep?í grafikou, ale musela by to být lep?í grafika, která ne?kodí navigaci a p?ehlednosti webu.

Doufám, ?e jsem to dostate?n? up?esnil.

Komentář ze dne: 18.01.2006 18:53:58     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Jaroslav Pajskr (@)
Titulek: Re: Re: Obal prodává zbo?í.
toz ok :-D

Komentář ze dne: 18.01.2006 09:27:18     Reagovat
Autor: [pa3k] - Patrik Ján
Titulek: Na weboch oce?ujem...
Na weboch oce?ujem hlavne to, ako sa s nimi pracuje. Grafické spracovanie je dôle?ité a je (resp. by malo byť) sú?asťou celkového designu. Grafické prvky, fonty, farby - to v?etko má mať nejaký ú?el v pou?itežnosti a pomáhať ?itatežovy v celkovej orientácii, prehžadnosti, navigácii, funk?nosti. Jednoducho grafika má slú?iť ako podpora pre zvýraznenie ?truktúry, obsahu a funk?nosti. Jej druhoradým ú?elom je pomôcť navodoť správnu atmosféru webu. Ni? viac. Vy?perkovaná ale samoú?elná grafika je skôr na obtia? a prácu s daným webom zneprehžad?uje a zhor?uje. Tožko môj názor na vec.

Komentář ze dne: 18.01.2006 11:37:57     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Karel (KarelXXI@seznam.cz)
Titulek: Ano
Skute?n? s Vámi souhlasím. Mén? je n?kdy více.

Komentář ze dne: 18.01.2006 13:21:30     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Imre
Titulek: Tak jest!
Nezbývá ne? souhlasit s touto glosou. Uvedu p?íklad: stránky na?ich 3 mobilních operátor?. Pokud jste na zmín?ných webech, které jsou dozjista po grafické stránce p?kn? vyvedené, n?co hledali, tak mi jist? dáte za pravdu, ?e je to v?c docela slo?itá. Nap?. najít na jedn?ch tel. ?íslo na operátora je úkol tém?? pro Colomba. Nebo najít informaci, o které víte, ?e se tam je?t? v?era nacházela je skoro nemo?né bez usilovného proklikávání miliónem odkaz?, které vám hledání vyplivne a to bez ohlednu na p?esnost vlo?eného dotazu. Myslím, ?e by t?mto ne?kodilo ubrat z bombasti?nosti webu a p?idat v pou?itelnosti.

Komentář ze dne: 19.01.2006 21:27:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Curo (curo@programujte.com)
Titulek: Re: Tak jest!
Zcela souhlasím - navigace je zpo?átku na takových kolosech na oko jednoduchá, av?ak zdání klame - sta?í jednou kliknout a jste zaplaveni 'odpadem'. Pro komer?ní sféru to má ov?em i jiný d?sledek - zhlédnete více reklamy. Ne? se proklikáte, zjistíte nap?íklad u Eurotelu (p?íklad - abstrakce), ?e má nové p?ipojení k netu, ?e je mo?no koupit levn? nejnov?j?í Nokii nebo ?e m??ete od nbyn?j?ka vyu?ívat to a to.
Tim se jich ovsem v zadnem pripade nezastavam.
K clanku - dovolim si s nekolika vecmi nesouhlasit, ale myslenka je jasna. Je obecne pravdou, ze obsah dela web - ostatne, krasny web pohled pro oko, obsáhlý web pohled pro du?i. Jen?e osobn? se p?ikláním k tomu, ?e grafika je velmi d?le?itá (vím, ?e autor není proti grafice a ukazuje spí?e kontrasty 2 stran na zcela opa?ném konci) nicmén?osobn? kdy? vidím web, který je opravdu graficky strohý (ale strohý stylem, ?e ta grafika není grafika a grafické cít?ní daného správce je n?kde v jiné ?asové rovin? :) ) tak web opou?tím. Pop?ípad? pokud naleznu informaci, kterou jsem hledal, honem si ji vezmu apry? odtud. Prost? nemám chuť se tam vrátit. Tak?e obecn? pova?uji grafiku ne za jen dolad?ní webu, ale za plnohodnodnotnou sou?ást s obsahem. Ov?em otáku Flashe rozpytvávat nebudu, to je na flamewar a nemá nic spole?ného s grafikou na webu. Flash je pouze interak?ní dopln?k.. Ale op?t, m?j názor..

Komentář ze dne: 09.02.2006 01:15:29     Reagovat
Autor: neregistrovaný - K??a (www.kulturne.net)
Titulek: Ob? v?ci jsou d?le?ité
No podl? m? je tak 60% obsah a 40% grafika. Na dob?e grafické stránky bez obsahu se nemá smysl vracet, pokud nejste designer, co se prost? rád kochá. No a na druhou stranu znám obsahov? bohaté weby, ale jejich grafické zpracování mi doká?e i pokazit náladu a pocity z internetu :))

Komentář ze dne: 10.10.2006 21:58:39     Reagovat
Autor: neregistrovaný - venca (lipovsky@mbox.vol.cz)
Titulek: Znáte vyhledáva?, který hodnotí grafiku ...
Pln? s obsahem ?lánku souhlasím, jen dopl?uji jeden fakt: "Neznám vyhledáva?, který by výsledky hledání ?adil podle úrovn? grafického zpracování webu." - Bohu?el je je?t? stále hodn? zákazník?, kte?í jsou ochotni zaplatit velké peníze za grafický návrh a obsah webu dají zpracovat za?ínající sekretá?ce, které ani nezná kompletní problematiku firmy.

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.