< index >

Jak vložit do redakčního systému phpRS nový článek?

Tento návod je určeno pouze pro phpRS verze 2.8.0. - Pokud vás zajímá návod pro některou ze starších verzí redakčního systému phpRS, tak ho najdete zde.

Hlavní menu
Obr. 1: Hlavní menu

"Jak vložit do redakčního systému phpRS nový článek?" Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá a zní takto: "Vstupte do sekce "Editace článků" v administračním rozhraní (viz. obrázek 1) a vyplňte vhodným způsobem zobrazený prázdný přidávací formulář. Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Přidej."

Jak jsem již výše naznačil: "Velmi jednoduché a prosté". Na druhou stranu i tato akce v sobě obnáší určitá nezbytná konfigurační rozhodnutí, jejichž plný význam je dobré znát, abyste byli schopni plně využít veškerý dostupný potenciál redakčního systému phpRS.

Vložení nového článku

Vložení nového článku, 1. část
Obr. 2: Vložení nové článku, 1. část
1. Pod číslem jedna najdete speciální navigační řádek, který umožňuje - prostřednictvím konkrétních odkazů - rychlý přechod mezi jednotlivými subčástmi redakčního a informačního systému phpRS.

V případě formuláře pro přidání nového článku jsou k dispozici dvě následující volby: a) Správa souvisejících článků a b) Správa anket.

2. Číslo dvě označuje vyhledávací dialog pro výpis existujících článků. Vyhledávání (respektive následný výpis) lze samozřejmě omezit řadou parametrů, mezi které například patří: velikost výpisu (množství zobrazených článků), konkrétní vybraná rubrika nebo specifický řetězec obsažený v těle nebo názvu článku. Samozřejmě lze také ovlivnit způsob setřízení výsledku vyhledávání.

3. Volací link článku představuje jeden ze dvou základních identifikačních označení článku, přičemž "volací link" je používán hlavně ve čtenářské (klientské) části phpRS systému. Generování "volacího linku" je plně automatické!

Poznámka autora: Volací link má svou pevně stanovenou strukturu, která vychází z data vložení článku do systému. phpRS verze 2.6.5 a nižší má následující strukturu: RRRRMMDDXX (R - rok, M - měsíc, D - den, X - číslo článku). phpRS systém verze 2.8.0 přináší následující - trochu pozměněnou - strukturu: RRRRMMXXXX (R - rok, M - měsíc, X - číslo článku).

4. Textové políčko Titulek článku označuje prostor pro vložení krátkého, nicméně výstižného, názvu článku. Toto pole lze považovat za povinné, protože jeho hodnota představuje pro čtenáře základní orientační bod ve všech odkazech na příslušný článek.

5. Textové pole číslo pět (oficiálně označené jako "Úvod") je vyhrazeno pro vložení úvodní části textu článku. Tato část textu se zobrazuje při náhledu na článek nebo při zobrazení tzv. zkrácené varianty článku (viz. 9. bod). S ohledem na výše uvedené lze hodnotu tohoto pole považovat velmi důležitou (z pohledu "lákání čtenářů") a jejímu vyplnění by se měla věnovat odpovídající pozornost.

Pozor: Obsah textového pole "Úvod" je standardně automatickou součástí celkového výpis článku, proto se v případě vkládání prvního odstavce článku do tohoto pole vyvarujte jeho vložení i do pole "Hlavní text". Došlo by tak logicky k duplicitnímu zobrazení úvodní části vašeho článku. - Tuto vlastnost lze změnit úpravou článkové šablony.

6. Textové pole označené jako Hlavní text představuje prostor pro vložení hlavní obsahové části vašeho článku. K zobrazení tohoto textu dochází pouze při celkovém zobrazení konkrétního článku.

7. "phpRS značky" představují v rámci phpRS systému speciální systémové proměnné, které se vkládají přímo do obsahu článku (vstupní pole "Úvod" a "Hlavní text") a umožňují tak statický obsah propojit s jakoukoliv jinou částí phpRS systému.

Počínaje verzí 2.2.0 existuje v phpRS systému tzv. "obrázková phpRS značka", což je "phpRS značka" propojující články s interní obrázkovou galerií. Obrázková phpRS značka má následující syntaxi:

<obrazek id="CISLO" zarovnani="ZPUSOB_ZAROVNANI" nahled="ZOBRAZIT">

CISLO ... na místo této proměnné je nutné vložit ID požadovaného obrázku
ZPUSOB_ZAROVNANI ... možné varianty jsou: "nastred", "vlevo" nebo "vpravo"
ZOBRAZIT ... možné varianty jsou: "ano", "ne" ... případně lze atribut "nahled" úplně vynechat = nezobrazit

Od verze 2.8.0 podporuje phpRS systém ještě tzv. "reklamní phpRS značku", která má následující syntaxi:

<reklama id="CISLO" typ="TYP_PRVKU">

CISLO ... na místo této proměnné je nutné vložit příslušné ID požadovaného prvku
TYP_PRVKU ... možné varianty jsou: "banner" nebo "kampan"

Poznámka autora: V případě, že nechcete v právě přidávaném článku použít žádnou phpRS značku, doporučuji vám s ohledem na zvýšení výkonu vašeho HTTP serveru nastavit přepínač "phpRS značky" na hodnotu "ne".

8. Číslo osm označuje rozbalovací nabídku dostupný témat (rubrik), které byly nadefinovány v rámci konfigurace phpRS systému. Každému článku může být přiřazeno právě jedno téma, přičemž toto zařazení může být kdykoliv změněno.

Vložení nového článku, 2. část
Obr. 3: Vložení nové článku, 2. část
9. Přepínač "Typ článku" vám umožňuje nastavit typ článku a tím i způsob jeho zobrazení v čtenářském modulu. V případě volby "Dlouhý (standardní)" bude článek dostupný ve dvou variantách: náhled a celý článek. V případě volby "Krátký" bude článek dostupný pouze v jedné celo-obsahové variantě. - Tato volba také určuje, jaký podtyp článkové šablony bude použit pro zobrazení článku (možné varianty: kratky, nahled, cely a zakazany). Více informací najdete v kapitole: Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému - Vytváříme vlastní nový layout - Článkové šablony.

10. Prostřednictvím rozbalovací nabídky "Šablona" definujete článkovou šablonu, která má být použita pro zobrazení příslušného článku.

Informace o tom, jak nainstalovat nové článkové šablony do phpRS systému najdete v kapitole První spuštění phpRS systému - Instalace layoutu. Pokud si chcete vytvořit vlastní layout (tedy i vlastní článkovou šablonu), tak navštivte kapitolu Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému - Vytváříme vlastní nový layout.

11. Políčko "Zdroj článku" vám umožňuje do systému vložit informaci o autorských právech týkajících se vkládaného (editovaného) článku, který mohl být převzat například z některého ze spřátelených informačních webů. - V případě, že toto políčko nebude vyplněno - tedy zůstane prázdné, je automaticky předpokládáno, že majitelem autorských práv k tomuto článku je provozovatel tohoto serveru.

12. Datum vydání je datum, od kterého bude článku povoleno zobrazení na stránkách generovaných phpRS systémem, avšak pouze v případě, že samotné vydání je povoleno nastavením přepínače číslo 18 - "Vydat článek" - na hodnotu ANO.

"Datum vydání" lze samozřejmě využít k před programování většího množství vložených článků na různé datumy a časy vydání.

13. Datum stažení vám umožňuje nastavit datum, při jehož dosažení bude článku zabráněno v dalším zobrazování na hlavní stránce vašeho informačního webu.

Funkčnost této služby je podmíněna aktivací služby "Hlídání platnosti článků na hlavní stránce" v sekci "Konfigurace", která je dostupná z hlavního menu phpRS systému.

14. Prostřednictvím rozbalovacího menu "Autor" lze nastavit autora právě vkládaného (editovaného) článku. - Reálný obsah tohoto menu ovšem záleží na přidělených právech. Například uživatel typu autor bude mít k dispozici pouze svou osobu, protože nemá žádné další vazby k jiným osobám. Naopak uživatel typu redaktor s přidělenými poduživateli bude mít tuto nabídku rozšířenou o přiřazené poduživatele. Nejvyšší možnou úroveň samozřejmě představuje uživatel typu administrátor s úplným výpisem všech uživatelů.

15. Textové pole "Slovní spojení odpovídající danému článku" vám umožňuje definovat konkrétní slova nebo slovní spojení, které dle vašeho názoru absolutně vystihují obsah tohoto článku a takto vzniklou databázi lze následně prohledávat prostřednictvím "speciální" volby v "rozšířeném vyhledávání" a zpřístupnit tak vašim čtenářům mnohem přesnější vyhledávací výstup, než-li je např. "obyčejné" prohledávání hlavní textu článku na přítomnost hledaného slova.

Pozor: Funkčnost samotného "obyčejného" vyhledávacího systému (není použita volba: "Hledání omezit na databázi klíčových slov") není podmíněna vyplněním tohoto textového pole!

16. Rozbalovací menu "Level článku" umožňuje nastavit každému článku konkrétní level (= úroveň), který určí, komu bude článek přístupný a komu ne.

Tato vlastnost - tzv. čtenářský přístupový subsystém - je založena na principu "ohodnocených levelů", kde vyšší hodnota znamená vyšší přístupová práva respektive čtenář vidí vše, co má nižší level nebo je rovno jeho levelu. Pokud je tedy hodnota levelu článku rovna hodnotě 2 a čtenář disponuje levelem o hodnotě 1, tak je pro něj příslušný článek nedostupný. Naopak pokud bude mít čtenář hodnotu svého levelu 2 a výše, bude pro něj tento článek dostupný. - Hodnota aktuálního levelu čtenáře vychází z typu čtenáře. Anonymní (neregistrovaní) čtenáři přebírají přednastavenou hodnotu, která se definuje v sekci "Konfigurace". Registrovaní čtenáři používají svou vlastní individuální hodnotu, kterou jim lze nastavit (upravit) v sekci "Čtenáři".

Správa levelů je dostupná v sekci "Konfigurace", v podsekci "Správa levelů".

17. Přepínač "Zobrazit článek na hlavní stránce" určuje, zda bude tento článek zobrazen pouze ve své rubrice nebo zda bude viditelný i na hlavní stránce.

18. Přepínač číslo osmnáct ("Vydat článek") zpřístupňuje velmi důležitou funkci, která umožňuje povolit nebo zakázat vydání jakéhokoliv článku. Přehled všech nevydaných článků (respektive článků s nastavením "Vydat článek = NE") je k dispozici v sekci "Redaktor", která je přístupná z hlavní menu phpRS systému.

Pozor: Tento přepínač mají k dispozici pouze uživatelé, kteří mají povolené "právo vydávat"! V případě, že toto právo nemáte, musí váš článek vydat nadřízený uživatel (redaktor nebo administrátor). - Rozčlenění uživatelů viz. kapitola První spuštění phpRS systému - Základní typy uživatelů v phpRS systému.

19. Proměnná "Priorita článku" vám umožňuje nastavit pro každý článek specifickou hodnotu priority, která má vliv na pozici daného článku při výpisu na hlavní stránce a umožňuje vám tak udržet jakýkoliv článek v horní části na hlavní stránce i přes starší datum vydání.

Pozor: Takto "preferovaný" článek lze z horní pozice na hlavní stránce dostat pouze dvěma způsoby: a) snížení priority na úroveň priority ostatních článku, b) aktivací a nastavením funkce "Hlídání platnosti článků na hlavní stránce" (viz. bod číslo 13).

20. Položka číslo dvacet "Hodnocení článku" obsahuje informaci o aktuálním stavu hodnocení příslušného článku včetně počtu hlasování.

21. Rozbalovací menu "Související anketa" určuje, zda je ke článku přiřazena nějaká anketa a případně jaká. Pozici a způsob zobrazení ankety určuje článková šablona a použitá definice CSS stylů. - Více informací najdete v kapitole: Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému.

22. Rozbalovací nabídka "Související články" vám umožňuje přiřadit právě vkládaný (upravovaný) článek k některé z existujících skupin souvisejících článků a vytvořit tak vazbu, která phpRS systému umožňuje v rámci celkového výpisu článku generovat výpis všech souvisejících článků s aktuálně zobrazeným článkem.

Každému článku lze přiřadit pouze jednu skupinu souvisejících článku a lze tak učinit během prvního vložení článku do databáze systému nebo kdykoliv jindy během editace tohoto článku. Přidání nebo úpravu skupin souvisejících článků lze provést skrze správu těchto skupin, na kterou se dostanete přes odkaz v navigační liště - viz. bod jedna.

< nahoru | index >