Microsoft Word-tip, díl osmý

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Office, Vydáno dne: 30. 09. 1999

U?ite?né (p?íli? neznámé) klávesové zkratky a u?ivatelská konfigurace Wordu.

Po opravdu dlouhé, p?edlouhé odmlce se op?t vracím k jednomu z na?ich nepravidelných seriál? s názvem: Microsoft Word-tip, jeho? prost?ednictvím se vám sna?ím p?edat v?echny své znalosti, rady a tipy, které vám pomohou "u ko?írovat" vá? nezbedný kancelá?ský software. Náplní dne?ní, ji? v po?adí osmého dílu, jsou ...

U?ite?né (p?íli? neznámé) klávesové zkratky a u?ivatelská konfigurace Wordu

P?edem mého krátkého, av?ak doufám velmi prosp??ného povídání o p?íli? neznámých, ale u?ite?ných klávesových zkratkách, bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e v?t?ina nejvíce pou?ívaných (dá se tedy ?íci "b??ných") úkon? má ve Wordu svou klávesou zkratku, která se velmi ?asto nalézá p?ímo na pravé stran? vedle tohoto úkonu volaného skrze výb?rové menu. Tak nap?.: úkon "Vlo?it" lze provést sou?asným dvojstiskem kláves "Ctrl" a "V".

Nyní ji? v?ak s chutí p?istupme k samotným tip?m:

(Abychom si rozum?li: Znaménko plus mezi jednotlivými názvy kláves, jen? mají být stisknuty, neznamená nic jiného, ne?-li: P?idr? stisknutou p?edchozí klávesu ?i klávesy a stiskni následující klávesu!)

Ctrl+Shift+Home - Tuto klávesovou zkratku lze aplikovat kdekoli v dokumentu a zp?sobí výb?r ve?kerého textu (ozna?ení textu do bloku) od aktuální pozice v dokumentu a? po první ?ádek dokumentu.

Ctrl+Shift+End - Provádí to samé jako p?edchozí klávesová zkratka s tím rozdílem, ?e nep?echází na první pozici v dokumentu, nýbr? na poslední, tedy na úplný konec dokumentu.

Ctrl+B - P?evede v?echen vybraný text na (p?i opakovaném stisku: zp?t) tu?n? psaný text (= Bold).

Ctrl+I - P?evede v?echen vybraný text na (p?i opakovaném stisku: zp?t) kurzívou psaný text (= Italics).

Ctrl+U - P?evede v?echen vybraný text na (p?i opakovaném stisku: zp?t) podtr?en? psaný text (= Underline).

Ctrl+Shift+Space - Zp?sobuje vlo?ení tzv. "tvrdé mezery" mezi jednotlivými slovy a aplikuje se nej?ast?ji p?ed p?edlo?kami (v, k, ...) a spojkami (a, ...), které by nem?li z?stat jako poslední slova na ?ádku. Vlo?ení tvrdé mezery (- která ob? slova jakoby slepí k sob?) mezi po?adovaná slova si lze jednodu?e ov??it p?epnutím do zapnuté (= stisknuté) polohy p?epínací ikony "Zobrazit nebo skrýt", která se nalézá na "Standardním" nástrojovém panelu hned nalevo vedle m?ni?e velikosti (v procentech) náhledu na dokument s názvem "Lupa".

F4 - Zp?sobí opakování p?edchozí akce.

Bonus! T?i rychlé kliky my?í mimo dokument na levé stran? - mají za následek výb?r celého dokumentu.

S pozdravem a p?áním p?kného víkendu se lou?ím ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005