Jak si ud?lat (mini)lokální sí aneb rady, triky, atd.

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 23. 01. 2000Je?t? ne?li se pustím do svého povídání, musím vás upozornit, ?e v této oblasti nejsem a? zas tolik zb?hlý, proto?e jsem m?l to ?t?stí pracovat a? doposud pouze na ji? pln? funk?ních a hlavn? dávno "se?roubovaných" sítích, co? se m??e projevit na pon?kud slab?í odbornosti mých výraz? a postup?. Av?ak na druhou stranu vás mohu ujistit, ?e v?echny postupy ní?e uvedené a popsané jsem osobn? vyzkou?el a nejen ?e fungují, ale i mé dv? PC?ka to p?e?ily ve zdraví a v celé své výkonnostní kráse.

Pot?ebné HW zdroje: Abychom nemuseli pou?ívat HUB nebo n?jaký ze slo?it?j?ích postup? zapojení, posta?í nám pro ná? "drobný síový pokus" dva po?íta?e pr?m?rné výkonnosti, dv? síové Ethernet ?i FastEthernet karty v pr?m?rné cen? okolo K? 700,-- (ano, existují sice levn?j?í kousky, ale pro? kupovat n?co zbyte?n? levného, neslu?itelného, s mizernou závadovou zárukou a o p?ípadném budoucím opravním servisu ani nemluv?, kdy? to mohu vy?e?it jinak) a jeden dle va?í pot?eby dlouhý datový kabel (pozor, p?ichází na ?adu má neznalost p?esných termín?) s konektory vypadajícími jako telefonní zakon?ení, ale oplývající v?t?í hustotou pin? (mám dokonce pocit, ?e p?esn? dvojnásobnou).

Pot?ebné SW zdroje: Vylou?ím-li prozatím z mého pohledu sice pro na?i (mini)lokální sít (dále jen: LAN) ne ?ivotn? d?le?ité síové software zprovoz?ující v jejím prost?edí WEBserver, MAILserver, PROXYserver, FIREWALL a dal?í p?ípadné servery (DNS, DHCP), musíte mít na obou po?íta?ích instalované shodné síové protokoly (doporu?uji: TCP/IP), klienta typu sít?, kterou hodláte provozovat (zde op?t radím: Klient sít? Microsoft) a p?íslu?ný sdílecí modul pro sdílení tiskáren a soubor? na va?i LAN síti. Základem toho v?eho je v?ak opera?ní systém, kde op?t v?ele doporu?uji spole?nost Microsoft a její OS Windows 95/98/2000 (já vím, vypadá to jako reklama, ale Windows jsou prost? nejroz?í?en?j?í a a koupíte jakoukoli síovou kartu, tak si m??ete být jisti, ?e vám pod MS Windows pob??í).

V p?ípad?, ?e hodláte zprovoznit i vý?e na za?átku zmín?né síové servery, m?li byste na oba po?íta?e otestovat na p?ítomnost n?jakého Intenet-klienta (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, atd.), aby jste m?li zaru?eni software na prohlí?ení HTML stránek. - Mimochodem, nemusím snad zd?raz?ovat, ?e ?ím nov?j?í verze, tím lépe!

Síové servery a pot?ebný software:

Mezi mé dva favority, kte?í mají vynikající parametry vzhledem ke své velikosti a nárok?m, pat?í dva ?eské produkty: WinRoute Professional 4.0 (NAT, Firewall, Po?tovní server, Proxy-Cache server, DHCP server, DNS forwarder, Sm?rování IP, Mapování port?, URL filtr), WinRoute Lite 3.0 (odleh?ená verze WinRoute Professional) - Tiny Software s.r.o., Plze? a Proxy+ 2.30 (Mail server, Firewall, Proxy-Cache server, ICP Server/ICP klient, DNS Forwarder, Mapped links) - Fortech s.r.o., Litomy?l.

Oba produkty disponují dostate?n? do hloubky zpracovanou ?eskou nápov?dou, obslu?ným (správcovským) modulem (WinRoute - v podob? speciální Windows aplikace a Proxy+ - v podob? WWW rozhraní s vyu?itím frames technologie).

Pokra?ování p?í?t? ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005