MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (I.)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: MySQL, Vydáno dne: 22. 06. 2000I kdy? tak trochu cítím, ?e by si tento mini-seriál ur?it? zaslou?il za?ít n?jakým men?ím "historickým úvodem" do celé problematiky nesoucím se asi v následujícím duchu ...

Po?átek databází a databázového zpracování dat m??eme nalézt v 60. letech, kdy firma IBM vytvo?ila první databázový systém zalo?ený na hierarchickém modelu. Av?ak a? v polovin? 70. let se za?aly objevovat první (na tu dobu zcela nové a? revolu?ní) databázové systémy zalo?ené na relacích a rela?ní algeb?e. 80. léta pak ji? zcela pat?í rela?ním databázím a s nimi úzce spojenému jazyku SQL (Structured Query Language), který se postupem ?asu stal tém?? jediným prost?edkem pro práci s tímto typem databázových systém?.

V sou?asné dob? se vývoj ubírá sm?rem k objektovým databázím, jejich? hlavní výhodou je mo?nost uchovávání ?irokého spektra dat - tzn. od znakových, p?es obrazová a zvuková data a? k videu.

..., tak si na druhou stranu uv?domuji, ?e i já si z t?chto historických událostí mnoho nepamatuji a jejich znalost není a? zas tak nutná, proto rad?ji p?ejdu ihned k v?ci a nebudu vás "nudit" popisem vývoje databázových systém? a k nim p?íslu?ících obslu?ných prost?edk?.

První nutnou podmínkou, kterou musíte splnit, chcete-li se tomuto tématu v?novat, je p?ítomnost n?jakého "SQL interpreta" (velmi laicky ?e?eno) na va?em po?íta?i, s jeho? pomocí budete schopni vykonávat konkrétní SQL p?íkazy a pracovat tak s n?jakou vámi zalo?enou (spravovanou) databází.

Jeliko? v?t?ina profesionálního databázového software je zalo?ena na Client/Server architektu?e a Internet je v plném rozkv?tu, rozhodl jsem se pro na?e ú?ely vyu?ít voln? ?i?itelného sharewarového a dle manuálu velmi rychlého, multi-threaded, multi-u?ivatelského a robustního SQL databázového serveru s p?ízna?ným názvem MySQL od T.c.X.

Dal?í výhodou MySQL databázového serveru je i jeho velmi lehké (a ?asto vyu?ívané) nasazení v prost?edí sít? sítí, které je z velké ?ásti realizováno prost?ednictvím PHP3 scriptovacího jazyku p?sobícího na stran? serveru.

Nu a kde tento "vynikající" software najdete? - Mo?ností je více, ale já osobn? bych nav?tívil mate?ský server na adrese www.mysql.com a vyvolal si "stahovací" ("download") sekci, kde máte mo?nost zvolit si vám vyhovující ji? kompilovanou verzi (- rozdíly jsou v podpo?e r?zných opera?ních systém?) MySQL databázového serveru a posléze ji? jen "?ekat" (hmm, tedy stahovat!). Av?ak poku? rádi vyu?íváte slu?eb "archiva?ních server?", doporu?uji vám nav?tívit následující adresu: www.download.com, kde MySQL server také zaru?en? najdete!

A na záv?r na?eho prvního "SQL sezení" jedna málo poznámka! Jeliko? velikost MySQL databázového serveru není a? zas tak malá (zhruba 4820 kB), jak si mnozí z vás mo?ná myslí, doporu?uji vám k jeho stáhnutí pou?ít stabilní a co mo?ná nejrychlej?í linku.

S p?áním p?kného "slune?ného" (- "teplého" rad?ji psát nebudu) dne se t??ím na p?í?tí "?tenou"!
Copyright supersvet.cz, 1998-2005