MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (II.)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: MySQL, Vydáno dne: 29. 06. 2000

Srde?n? zdravím v?echny "?ílence", kte?í se nebojí zkusit n?co nového, ale i ty, kte?í sem jen zabloudili a nev??í, jaké "super v?ci se zde nau?í"! Av?ak dost "sebechvály", nastal ?as SQL jazyka a jednoho výborného databázového serveru s p?ízna?ným názvem MySQL.

V dne?ní "druhé lekci" si uká?eme, jak dokon?it to, co jsem za?ali v minulém dílu (ze dne 22. 6. 2000) - tedy instalaci MySQL databázového serveru na na?e PC a seznámíme se s jeho vybavením.

1) Instalace MySQL serveru

Výchozím p?edpokladem tohoto bodu - tedy instalace MySQL databázového serveru na vá? po?íta? - je p?ítomnost instala?ního archivu MySQL software na va?em pevném disku nebo vlastnictví n?jakého jiného média, kde se tento archiv nalézá. (Poznámka: Pokud vás zajímá, jak si tento software opat?it, tak si p?e?t?te minulý první díl tohoto seriálu, kde jsem se této zále?itosti pln? v?noval.)

Nejprve je nutno tento archiv (m?j je nap?. komprimován v ZIPu a jmenuje se: "mysql-shareware-3.22.30-win.zip") dekomprimovat za pomoci vhodného programu a získat tak instala?ní packet ("balík"), který krom? datových a konfigura?ních soubor? také obsahuje spustitelný EXE soubor s názvem "setup.exe", jeho? spu?t?ním docílíte zahájení instalace MySQL software na va?e PC.

Jak jsem ji? vý?e ?ekl, double-click(em) na souboru "setup.exe" spustíte instala?ní program, který by se m?l inicializovat jako instala?ní utilita programu: "MySQL Server and Clients 3.22. Shareware version". V p?ípad?, ?e se instala?ní program inicializuje pouze jako klient verze, je nezbytné vrátit se ke zdroji va?eho "instala?ního balíku" a získat kompletní verzi - tedy verzi, která obsahuje nejen MySQL Clients ?ást, ale i MySQL Server.

Jeliko? samotná instalace je ji? klasickou zále?itostí, nebudu ji dále nijak rozpitvávat. - Snad jen doporu?uji zachovat navrhovaný cílový adresá? a nainstalovat tak MySQL databázový server do adresá?e: "C:\mysql".

V prost?edí Windows pracuje MySQL jako slu?ba (Poznámka: Pro vyznava?e Unixu bude spí? p?ístupn?j?í slovo "démon".). Server se spustí jako rezidentní slu?ba a poskytuje p?ístup ke v?em databázím vytvo?eným pod MySQL.

P?i instalaci se automaticky vytvo?í databáze (dále jen: "DB") test, která je p?ístupná v?em klient?m. Tuto DB budeme pou?ívat k na?im test?m a pokus?m. Jinak ve?keré pro vás d?le?ité spustitelné soubory - v p?ípad?, ?e jste MySQL software nainstalovali do vý?e doporu?eného adresá?e - najdete v adresá?i C:\myslq\bin.

A v neposlední ?ad?, je?t? ne?-li za?neme s MySQL databázovým serverem pracovat, je také nutné zmínit jednu nep?íjemnou vlastnost, kterou tento software disponuje a sice skute?nost, ?e ve?kerá komunikace s ním probíhá na ?ádce (v "promtu"), co? je v ur?itém smyslu jist? velmi nep?íjemné, ale rozhodn? "p?ekonatelné" (... a kdo ví? T?eba se vám to za?ne líbit jako mn?!)!

2) Vybavení MySQL serveru

Databázový server MySQL je vybaven ?adou men?ích utilities, které mají r?zné funkce a dovolují tak spravovat v?e nutné k zabezpe?ení bezproblémovému b?hu MySQL serveru. V sou?asné chvíli se dá s klidem ?íci, ?e nás budou zajímat pouze t?i následující soubory nalézající se ve vý?e uvedeném adresá?i: "C:\myslq\bin".

Nu a nyní, kdy? ji? v?ichni víme (nebo alespo? tu?íme), jak MySQL server pracuje a jak jej spustíme, nastal ten pravý ?as ukázat si jeden men?í zlep?ovák, který nám ukrátí ?as p?i jeho deaktivaci. - Nastal ?as pro vytvo?ení jednoho malého "dávkového" souboru!

Postup vytvo?ení "dávkového" souboru "konec.bat":

  1. P?emíst?te se v "Pr?zkumníkovi" do adresá?e C:\myslq\bin, p?ejd?te do souborové ?ásti (pravá polovina) a prost?ednictvím polo?ek hlavního menu (Soubor -> Nový objekt -> Textový dokument) zalo?te nový textový soubor ozna?ený jako "konec.txt".
  2. Nyní na n?m dvakrát klikn?te a p?ejd?te tak do edita?ního stavu - tedy do stavu, kdy je tento soubor p?ístupný nejlépe prost?ednictvím jednoduchého programu "Poznámkový blok", který je dodáván jako standardní sou?ást OS Windows 9x.
  3. Zde zapi?te do tohoto souboru následující ?ádek: "mysqladmin shutdown" a ulo?te jej.
  4. Nakonec ji? jen sta?í tento soubor "konec.txt" p?ejmenovat na "konec.bat" a va?e "dávka" (- tedy dávkový soubor) je na sv?t?!

A to je pro dne?ek v?e! P?í?t? se ji? kone?n? pustíme do práce s databází za pomoci SQL jazyka.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005