MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (III.)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: MySQL, Vydáno dne: 06. 07. 2000

Vítám vás v?echny u dne?ního ji? v po?adí t?etího pokra?ování na?eho seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", jeho? prost?ednictvím se vám (- na?im ?tená??m) sna?íme alespo? trochu p?iblí?it technologie, které jsou "hlavní ta?nou silou" dne?ního moderního obchodního sv?ta.

A jaké je hlavní téma dne?ního dílu? ...

Úvod do SQL jazyka a práce s MySQL obslu?nou utilitou

Pohodln? se usa?te, otev?ete svého oblíbeného souborového managera (nap?. Windows Commander nebo klasického OS Windows Pr?zkumníka) a aktivujte MySQL databázový server. - Aktivaci provedete spu?t?ním souboru mysqld-shareware.exe, který se nalézá v subadresá?i BIN hlavního adresá?e software MySQL.

Po této akci je MySQL databázový server spu?t?n jako slu?ba OS Windows a je schopen adekvátn? reagovat na ve?keré dotazy, které mu m??ete p?edávat nap?. prost?ednictvím obslu?né utility (, jen? budeme mimochodem hojn? vyu?ívat) nebo prost?ednictvím specifických p?íkaz? scriptovacího jazyka PHP (Professional Home Page), ke kterým se dostaneme mnohem pozd?ji.

Jak jsem ji? vý?e nazna?il, nyní nastal ten pravý ?as, spustit obslu?nou utilitu mysql.exe, jejím? prost?ednictvím budeme moci zasílat SQL p?íkazy výkonnému jádru MySQL serveru a ovliv?ovat tak DB tímto serverem spravované. (Poznámka: Tato utilita se nalézá ve stejném adresá?i jako soubor mysqld-shareware.exe.)

Po spu?t?ní obslu?né utility by se m?lo objevit následující okno s jedním aktivním "?ádkem".

MySQL okno pro zadávání SQL p?íkaz?.

I kdy? se zde p?íkazy zapisují a "aktivují" ("tém??") stejn? jako v promtu opera?ního systému MS DOS, pro jistotu si spole?n? zopakujeme n?která základní pravidla:

Je?t? je nutné si uv?domit, ?e samotným spu?t?ním "obslu?né utility" mysql.exe nejste p?ipojeni k ?ádné DB, co? v praxi znamená, ?e se p?ed zapo?etím práce s n?jakou konkrétní DB musíte k dané DB nejprve p?ipojit a a? poté s ní m??ete pracovat. (Poznámka: P?ed p?ipojením k n?jaké konkrétní DB lze spou?t?t v?echny ?ídící a informa?ní p?íkazy + zakládací SQL p?íkaz.)

Základní SQL p?íkazy

I kdy? jedním z nejd?le?it?j?ích SQL p?íkaz? je p?íkaz SELECT (spolu se v?emi svými parametry), za?neme na?i pouť tímto jazykem p?íkazem CREATE TABLE, jeliko? jeho prost?ednictvím si zalo?íme svou první novou tabulku ve zku?ební DB Test.

Ná? první p?íkaz tedy zní ... ?

Omyl, ?ádné CREATE TABLE jméno_tabulky ...;, ale CONNECT Test, jeliko? jak jsem ji? vý?e ?ekl, samotné spu?t?ní "obslu?né utility" nám je?t? nezajistí p?ístup k námi po?adované DB. Ano, tak je to správn?! Nyní kdy? nám program potvrdil svým výpisem, ?e jsme p?ipojeni k DB Test, m??eme se vrhnout do zalo?ení své první tabulky.

Av?ak jeliko? samotný p?íkaz CREATE TABLE jméno_tabulky; by m?l jen velmi malou vypovídají schopnost o vlastnostech a stavb? takové tabulky, je nutné tento p?íkaz obohatit o specifikaci jednotlivých sloupc?, která se skládá z jedine?ného jméno sloupce, ur?ení datového typu + p?ípadného dal?í dodatku (nap?. aktivace "autoincrementace", atd.).

Abych zbyte?n? neprodlu?oval dne?ní "lekci", rozhodl jsem se, ?e výklad týkající se v MySQL pou?itelných "datových typ?" si nechám do p?í?tího dílu a dnes vám pouze dop?eji mo?nost opsat jeden vzorový zakládací p?íkaz, s jeho? pomocí si m??ete "otestovat funk?nost" va?eho MySQL databázového serveru.

Vzorový p?íklad:
(?ervený text ... text generovaný MySQL serverem, zelený text ... ná? p?íkaz)

mysql> CREATE TABLE pokus
    -> (jmeno char(10),
    -> cislo integer);
Query OK, O rows affected (0.05 sec)

Poznámka: Jestli?e v pr?b?hu zápisu SQL p?íkazu stisknete klávesu <ENTER> a na konci tohoto ?ádku nebude st?edník (";"), tak tuto akci obslu?ná utilita pochopí jen jako pouhý p?echod na dal?í ?ádek bez nutnosti vykonání p?íkazu! Tato vlastnost nám mimo jiné umo??uje zp?ehlednit zápisy SQL p?íkaz?.

A touto poslední poznámkou se s vámi pro dne?ek lou?ím a t??ím se na p?í?tí "virtuální" setkání.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005