MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (V.)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: MySQL, Vydáno dne: 30. 07. 2000

Vítám v?echny SQL p?íznivce u dne?ního v po?adí ji? pátého dílu na?eho seriálu o MySQL databázovém serveru, ve kterém si nejprve uká?eme jak ru?it námi d?íve zalo?ené tabulky a poté se naopak nau?íme, jak do na?í tabulky n?jaká data vlo?it. No, nebudu ji? dále zbyte?n? plýtvat Va?im drahocenným ?ase a rovnou se vrhnu na vysv?tlování vý?e nastín?ných témat.

Ru?ení existující tabulky

Jak jsem se ji? d?íve zmínil (p?esn?ji ve t?etím dílu), tak k ru?ení jakékoli existují tabulky v na?í aktivní DB (- tedy v DB, ke které jsme zrovna p?ipojeni prost?ednictvím p?íkazu CONNECT jméno_databaze) se vyu?ívá SQL p?íkazu DROP TABLE jméno_tabulky.

Sou?asn? výhodou, ale i nevýhodou tohoto p?íkazu je jeho schopnost zru?it i tabulku, která obsahuje n?jaká data, proto Vám doporu?uji, abyste byli p?i pou?ití tohoto SQL p?íkazu maximáln? opatrní!

Vzorový p?íklad ?íslo t?i: (Zadání: Zru?te ji? d?íve zalo?enou tabulku "pokus", která je výsledkem vzorového p?íkladu ?íslo jedna.)

?e?ení:

mysql> DROP TABLE pokus;
Query OK, O rows affected (0.10 sec)

Vkládání dat do tabulky

Pro vlo?ení nových dat do jakékoli tabulky práv? aktivní DB disponuje SQL (Structured Query Language) jazyk p?íhodným p?íkazem INSERT INTO jméno_tabulky(jména_sloupc?) VALUES (vkládané_hodnoty), co? v p?ekladu z anglického do ?eského jazyka znamená "vlo?it do ... hodnoty (...)". Jeliko? syntaxe tohoto p?íkazu je p?eci jenom pon?kud "povoln?j?í", dovoluje nám zapsat tentý? p?íkaz dv?ma r?znými zp?soby.

První varianta striktn? po?ítá s tím, ?e se "vkládání" týká v?ech sloupc? dané tabulky a z tohoto d?vodu není nutné za jménem tabulky specifikovat - za pomoci názv? jednotlivých sloupc? tabulky - sloupce, kterých se tato operace týká, ?ím? se jednozna?n? zkrátí délka samotného p?íkazu, ale i ?as nutný na jeho sestrojení.

Druhá varianta naopak bere v úvahu situaci, kdy vzniká po?adavek na jednozna?nou identifikaci sloupc?, kterých se vkládání nových dat skute?n? týká a umo??uje tak zkrátit délku závorky obsahující vkládané hodnoty na skute?n? nezbytnou velikost, ?eho? se dosáhne vypu?t?ním jinak zbyte?n? zapsaných nulových hodnot.

Z obou vý?e uvedených odstavc? tedy vyplývá, ?e délka parametru vkládané_hodnoty je bu?to rovna celkovému mno?ství sloupc? konkrétní tabulky nebo je závislá na mno?ství sloupc? specifikovaných v parametru jména_sloupc?. Jednotlivé slo?ky parametru vkládané_hodnoty se od sebe odd?lují za pomoci "?árky" (","). Krom? ?íselných hodnot se v?echny dal?í vkládané hodnoty ohrani?ují uvozovkami (""") nebo apostrofy ("'"). Viz. vzorový p?íklad ?íslo ?ty?i.

Vzorový p?íklad ?íslo ?ty?i: (Zadání: a) Vlo?te do tabulky jeden nový ?ádek, který bude obsahovat následující hodnoty: poradove_cislo ... 1, jmeno ... Petr, prijmeni ... Novak, plat ... 5000. b) Vlo?te do tabulky jeden nový ?ádek, který bude obsahovat následující hodnoty: poradove_cislo ... 2, prijmeni ... Ryba. Zvolte vhodnou variantu SQL p?íkazu!)

?e?ení - a):

mysql> INSERT INTO zamestnanec
    -> VALUES (1,"Petr","Novak",5000);
Query OK, O rows affected (0.05 sec)

?e?ení - b):

mysql> INSERT INTO zamestnanec(poradove_cislo,prijmeni)
    -> VALUES (2,"Ryba");
Query OK, O rows affected (0.05 sec)

P?í?t? se budu v?novat "výb?ru" (výpisu) dat z tabulky a mo?ná se podíváme i na n?jaké specialitky. P?eji co mo?ná nejmén? de?tivé po?así ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005