MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (VII.)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: MySQL, Vydáno dne: 25. 09. 2000

Vítám v?echny na?e ?tená?e, kte?í se utrhli od svých televizních p?ijíma?? a p?edev?ím od d?ní v australském m?st? Sydney, které hostí 27. letní olympijské hry a rozhodli se nav?tívit na?e webové stránky a to nejen "v my?lenkách", ale i fyzicky, tedy zápisem na?í URL adresy do "p?íkazového ?ádku" va?eho Internet browsera.

Av?ak dost ?e?í, va?e MySQL databáze zahálela ji? dost dlouho! ... Pokud mi pam?ť dob?e slou?í, tak jsme si minule nestihli vysv?tlit p?íklad ?íslo ?est, proto dne?ní díl za?nu práv? tímto p?íkladem.

Vzorový p?íklad ?íslo ?est: (Zadání: Vyberte/vyvolejte sloupce "jmeno","prijmeni" a "plat" z tabulky "zamestnanec", které odpovídají následující podmínce a se?a?te je dle hodnot ve sloupci "plat"! Podmínka: V?echny hodnoty ve sloupci "plat" musí být v?t?í ne? 1000,-- K?. Dále za?i?te, aby jméno sloupce "plat" bylo na výstupu zm?n?no na "mzda".)

?e?ení:

mysql> SELECT jmeno,prijmeni,plat as mzda FROM zamestnanec
    -> WHERE plat>1000
    -> ORDER BY plat;
+-------+----------+---------+
| jmeno | prijmeni | mzda    |
+-------+----------+---------+
| Petr  | Novak    | 5000.00 |
+-------+----------+---------+
1 rows in set (0.06 sec)

I kdy? se vám m??e tento ?estý p?íklad na první pohled jevit jako velmi lehký a nikterak pou?ný, je zde p?eci jenom n?co málo v?cí, kterých byste si m?li pov?imnou a zapamatovat si zp?sob jejich pou?ití.

Nap?. zde byly aplikovány v?echny v minulém dílu probrané modifikace parametru specifikace_výstupních_sloupc? a poprvé v celém na?em seriálu zde byl také pou?it pod p?íkaz WHERE p?íkazu SELECT, bez kterého se, jak velmi brzy sami uvidíte, dozajista p?i své práci neobejdete.

Pou?ití pod p?íkazu WHERE:

Jak jsem ji? vý?e nazna?il jedná se o velmi d?le?itou sub-?ást výb?rového/výpisového p?íkazu SELECT, s její? pomocí - prost?ednictvím vlo?ené podmínky - ovliv?ujete výstupní data, ?ili odpov?? MySQL databázového serveru na vá? SQL dotaz.

Nyní si na n?kolika málo následujících p?íkladech uká?eme v?echny mo?né typy podmínek a popí?eme si jejich strukturu.

P?í?t? kone?n? dokon?íme SQL p?íkaz SELECT a podíváme se na mazaní a úpravu dat ulo?ených v tabulce. P?eji p?íjemný týden ...

PS: Pokud si chce po?ádn? prozkou?et pou?ití pod p?íkazu WHERE doporu?uji vám vlo?it si do va?í tabulky je?t? n?jaká dat, ?ím? dosáhnete "viditeln?j?ích" výsledk?.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005