Jak vytvo?it lep?í web aneb pou?ijte JavaScript

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: JavaScript, Vydáno dne: 13. 12. 2000

I kdy? se musím p?iznat, ?e nemám zrovna dvakrát v lásce v?echny ty JavaScripty p?eplácané weby hý?ící aktivními - zbyte?n? n?kolik desítek kilobajt? zabírajícími - prvky, které se do va?eho internet prohlí?e?e natahují "celou v??nost" a výsledek mnohdy ani za to ?ekaní nestojí, tak musím p?eci jenom uznat, ?e klientské skriptovací jazyky mají bezesporu i své klady a lze je vyu?ít i k opravdovému zlep?ení kvality vámi spravovaných web?.

"Tla?ítko zp?t"

Jednou z mnoha takovýchto kladných vla?ťovek je i bezesporu "window.history.back()" funkce, která vám umo??uje p?ejít z aktivní zobrazené stránky (URL adresy) na p?edchozí stránku (adresu), tedy na stránku, ze které jste p?e?li skrze hypertextový odkaz na práv? aktivní stránku nebo jste práv? aktivní stránku vyvolali prost?ednictvím zápisu URL adresy do p?íslu?ného vstupního pole.

Funk?n? se tato funkce dá p?irovnat k tla?ítku "Zp?t" / "Back", které naleznete v nástrojové li?t? ka?dého lep?ího internet prohlí?e?e (Internet Explorer, Netscape Navigator, atd.).

Jeliko? samotná aplikace této JavaScriptové funkce je velmi jednoduchá a ani není za pot?ebí p?i vylep?ování va?eho stávajícího webu touto funkcí vpisovat do stávajících zdrojových soubor? n?jaké velké mno?ství nového kódu, tak si myslím, ?e se jedná velmi u?ite?nou a hlavn? pou?itelnou "v?ci?ku"!

Ukázkový p?íklad:

<FONT SIZE="-1"><A HREF="javascript:window.history.back();">Zp?t o jednu stránku</A></FONT>
Zp?t o jednu stránku

"Obrázkové okno"

M?j druhý a zárove? dne?ní poslední tip se týká specifického zp?sobu zobrazování obrázk? a ji? nyní vám mohu prozradit, ?e se jedná o skute?n? profesionální zále?itost, která vá? web op?t posune v pomyslném ?eb?í?ku kvality o n?jaký ten stupínek vý?e.

Základem celého skriptu jsou dv? funkce - p?i?em? první funkce ozna?ená jako "checkBrowser" provádí test va?eho Internet prohlí?e?e, aby v záp?tí mohla prohlásit, zda-li jste nebo nejste prost?ednictvím tohoto skriptu daný obrázek zobrazit a druhá ji? po kladné odpov?di p?ede?lé funkce provede samotné zobrazení obrázku v samostatném okn? upraveném p?esn? na velikost konkrétního obrázku. T?etí takté? nemén? d?le?itou slo?kou celého "zobrazovacího skriptu" je speciáln? upravený odkazový A tag, s jeho? pomocí lze "celou v?c aktivovat".

Nové okno se zobrazený obrázek lze uzav?ít jedním kliknutím na obrázek!

Ukázkový p?íklad A tagu:

<A HREF="javascript:view('image3/logo_supersvet1.gif',350,170)"><IMG alt="obrázek" border="0" height="56" src="image3/logo_supersvet1.gif" width="70"></A>

Bowling

Proto?e zdrojový kód celého "zobrazovacího skriptu" je pom?rn? veliký (okolo ?edesáti ?ádk?) a nebylo by tedy vhodné uvést jej p?ímo zde, rozhodl jsem se vypracovat ukázkový soubor, který m??eme nalézt zde (v ukázce je pou?it tento obrázek). - Pro funk?nost "ukázky" je zapot?ebí ulo?it oba soubory do stejného adresá?e a p?ejmenovat koncovku souboru "ukazka_js.txt" na "ukazka_js.html".
Copyright supersvet.cz, 1998-2005