phpRS verze ?íslo 1.8.0

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 24. 05. 2002

Mezi hlavní vylep?ení této nové verze redak?ního a publika?ního systému phpRS ?íslo 1.8.0 bezesporu pat?í zcela nový "News systém" (Novinkový systém) a roz?í?ení "?lánkové informace" o nový parametr, který umo??uje definovat dobu platnosti ka?dého ?lánku na hlavní informa?ní stránce (index.php).

Dal?í informace naleznete ní?e v ?lánku.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.7.0:

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 1.8.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 1.4.0!

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ného zásahu do "?lánkové informace" a vzniku "novinkového systému" je také úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny1-5-0_1-8-0.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 1.8.0.

Dal?í novinky:

Dal?í zajímavou novinkou v rámci phpRS projektu je nová speciální stránka ozna?ená jaké "Vývojový strom a Tabulka d?le?itých zm?n", která obsahuje výpis obou v názvu zmín?ných informací. Tuto stránku najdete na adrese: http://www.supersvet.cz/phprs/vyvoj.php.

phpRS v1.8.0 si m??ete stáhnout v download sekci!
Copyright supersvet.cz, 1998-2005