?ty?i problémy související s rozchozením phphome full 2.3.2.

Autor: ?t?ná?i <redakce(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 02. 03. 2004

Popis a návod na ?e?ení ?ty? problém? souvisejících s rozchozením phphome full 2.3.2. a následnou instalací phpRS systému.

Problém ?íslo 1 - nab?hnutí serveru Apache

Nevím jestli to byl jen m?j problém, ale mo?ná n?komu u?et?ím nervy.

Instalaci provád?jte tak jak vás sama vede a vcelku zde není co zkazit. Mo?ná se vám i server rozeb?hne, ale podle dal?ích dvou problém? to stejn? moc dob?e nepojede. Tedy dost zbyte?ných ?e?í, p?ejdu rovnou k v?ci.

Koukn?te do nabídky start/po spu?t?ní a vyho?te odtud startování SQL. Zjistil jsem, ?e pokud se SQL spou?tí jako první, tak na Apache asi n?jak nezbyde místo. Po restartu, jestli jste nechali standardní instalaci, u? Apache automaticky v pohod? nab?hne. Vy pak jen ru?n? nastartujete SQL.

Problém ?íslo 2 - nastavení SQL

Po instalaci phphome full 2.3.2 se vám vytvo?í adresá?: C:\www\ kde najdete \www\ a \phpMyAdmin\. Adresá? \www\ je root serveru. Kdy? zadáte na va?em po?íta?i v prohlí?e?i adresu http://localhost/www/, spustí se soubor index.php, který zobrazí informace o va?em serveru phphome. V tomto adresá?i si pak m??ete zakládat dal?í adresá?e jako \phprs\, \phprs1\,\myphprs\ a tak dále. Více informací najdete v návodech pro instalaci phpRS.

Zam??íme se ale na adresá? \phpMyAdmin\, kde nás bude zajímat soubor config.inc.php pro konfiguraci SQL.

Po prvním p?ihlá?ení na adresu http://localhost/phpMyAdmin/ se zobrazí hlá?ka: "Nastavte klí? pro ?ifrování cookies v konfigura?ním souboru (blowfish_secret)." Otev?ete si soubor config.inc.php, vyhledáte ?ádek $cfg['blowfish_secret'] = ''; a mezi apostrofy zapí?ete cookie. Tentý? ?ádek pak bude vypadat takto: $cfg['blowfish_secret'] = 'cookie';

Vstupte do PhpMyAdmin (http://localhost/phpMyAdmin/). Myslím si, ?e standardní u?ivatel pro první p?ihlá?ení má login/heslo - root/root. Samoz?ejm? pokud jste to ji? nezm?nili. Potom vám sta?í jen user - Root a heslo nezadáváte.

Sláva jste uvnit? a zde na vás padnou dal?í hlá?ky.

Parametr $cfg['PmaAbsoluteUri'] MUSÍ být nastaven v konfigura?ním souboru!

Vá? konfigura?ní soubor obsahuje nastavení (u?ivatel root bez hesla), které je výchozí pro MySQL. Vá? MySQL server s tímto výchozím nastavením je snadno napadnutelný, a proto byste m?li zm?nit toto nastavení a tím podstatn? zvý?it bezpe?nost Va?eho serveru.

Druhou hlá?ku vynechám, je to jen mezi vámi a va?im PhpMyAdmin. Tu první op?t nastavíte v konfigura?ním souboru config.inc.php. Vyhledejte ?ádek $cfg['PmaAbsoluteUri'] = ''; a nastavte ji tak, jak zde popisuji, nebo dopl?te a zam??te podle svého localhost.

Tedy: $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin';
Je to vlastn? nastavení cesty do adresá?e phpMyAdmin.

V tento okam?ik byste ji? mohli podle standardního postupu instalovat phpRS. Jen?e je tu je?t? pár drobností?

Problém ?íslo 3 - "register_globals" po instalaci phphome full 2.3.2 je defaultn? nastaven na Off

Díky tomuto nastavení se vám nepoda?í p?ihlásit se do administrátorské sekce a hlavn? i samo phpRS, p?esto?e b??í, nejde zcela korektn?.

V configu od phpRS, byste si mohli v?imnout jedné ?ádky: //$GLOBALS=$_REQUEST; // p?irazeni vsech vstupu do prom. $GLOBALS; je pro mod register_globals = Off.
ale ta nemá ?ádný praktický význam.

Mo?ná ?e práv? nastavení "register_globals" je ?astý str?jcem problém phpRS ve spojitosti s free servery na internetu. V?t?inou to jsou ty servery, které jsou pouze free a nemají na sob? komer?ní placené stránky.

Tento problém vy?e?íte tak, ?e si v souboru php.ini, který najdete v adresá?i C:\Windows\, nastavite "register_globals = On"!

Hurá, ji? v?e b??í jak má a vy se m??ete kone?n? p?ihlásit do Admin sekce.

Problém ?íslo 4 - barevné ?ary/pruhy u anket

?tvrtý a poslední problém, tedy z t?ch co jsem zjistil já, je ji? tolikrát zmi?ovaný a jsou to barevné ?ary/pruhy u anket.

Jedná se o aktivnost knihovny php_gd2.dll. (pozn. jedná se o verzi phphome full 2.3.2, m??e to být ale i knihovna php_gd.dll).

Op?t se nastavuje v souboru php.ini. Hledejte toto nastavení v ?ásti php.ini nazvané "Windows Extensions".

Najdete tam ;extension=php_gd2.dll. Po odmazání st?edníku by m?lo v?e za?ít fungovat. Jen?e ono to mo?ná bude po startu ?vát, ?e php_gd2.dll nezná, neexistuje a pod. Problém spo?ívá v tom, ?e tato knihovna není v systému Windows, tedy p?esn?ji ?e?eno: c:\windows\system32\. Nemusíte se bát, ?e to nerozhýbete. Knihovnu v po?íta?i máte. Jen jí pot?ebujete nakopírovat práv? do c:\windows\system32\.

A kde jí hledat ?

Najdete jí v adresá?i, kam jste nainstalovali phphome full 2.3.2. Standardn? do: c:\Program Files\PHP Home Edition 2\Apache2\php\extensions\php_gd2.dll. Knihovnu p?ekopírujte do: c:\windows\system32\.

Je?t? jeden rada: "Nezkou?ejte phphome full 2.3.2 instalovat pod Windows 98 se; nejede to v?bec!"

Znovu restartujte a ji? v?e fr?í.

V?em co jedou i za?ínají na phpRS zdar!!

S pozdravem Tomá?
Atifan
http://atifan.ati.cz/Copyright supersvet.cz, 1998-2005