Je?t? jednou na téma "Jak na phpRS" ve Windows

Autor: Jaroslav Vá?a <jardaz(at)hades.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 06. 03. 2004

Se zájmem jsem si p?e?etl ?lánek "?ty?i problémy související s rozchozením phphome full 2.3.2."... ?lánek velice dobrý a pou?ný...
Máte-li ale problém, jak "phphome" rozb?hnout, v??te, ?e instalace jednotlivých balí?k? je velice jednoduchá. Sta?í si postahovat aktuální verze MySQL, PHP a Apache a dát se do instalace...
Budu popisovat instalaci pro lokální pou?ití. Pokud máte stroj na internetu a jste zku?ený administrátor, tohle snad rad?ji ani ne?t?te... Není to nic pro Vás. Za p?ípadné ?kody na Va?em zdraví neru?ím :-))

První co nainstalujeme je MySQL. V?t?ina instalací nabízí jako adresá? "C:\mysql". Nechte to tak být... Celá instalace MySQL je za chvilku dokon?ena a na disku máme vytvo?en adresá? "mysql" a v n?m dal?í podadresá?e. Nejd?le?it?j?ím z nich je "C:\mysql\bin". Zde máme v?echny spustitelné soubory pro práci s MySQL.
Abychom nemuseli stále tuhle cestu zadávat, je dobré si ji p?idat do prom?nné "PATH". Pak m??eme rovnou zadávat p?íkazy, ani? bychom museli být p?esunuti do adresá?e "mysql\bin".
Tak?e: rychle editujeme "PATH". Ve Win98se je v souboru "autoexec.bat", v W2K a WXP editujeme prom?nné prost?edí ve vlastnostech "tohoto po?íta?e"... P?edpokládám, ?e pokud se n?kdo pustí do "phpRS", doká?e se orientovat ve "Svém" po?íta?i. :-))

Tím jsme p?ipraveni na spu?t?ní MySQL a za?neme se v?novat PHP. Op?t sta?í spustit instalaci a nechat "php", aby se instalovalo do "C:\php". Instala?ní program se Vás zeptá, jaký ?e web server pou?íváte. Vyberte ?ádný a ?e si konfiguraci upravíte sami (tu?ím je to poslední volba...). A máme nainstalováno PHP. Op?t velice jednoduché, ?e?
Jako poslední nainstalujeme Apache server. Op?t ponecháme v?echny volby jako "default". Instalace se je?t? zeptá na nastavení domény, e-mail serveru a n?jakých dal?ích v?cí. Klidn? si n?co m??ete vymyslet (vlastn? o nic nejde... Zbytek si upravíme ru?n?) :-))
Já nechávám nastavené hodnoty na default...
ServerAdmin: admin@localhos; ServerName: localhost:80; atd. Proste v?echno nechte jako "localhost"... V?dy pro pokusni?ení není pot?eba nastavovat doménová jména ... :-))

Te?, kdy? spustíte Apache a sv?j oblíbený "browser", napi?te v adresní ?ádce "http://localhost". M?la by se objevit vstupní stránka Apache, která vás uvítá a ?ekne, ?e na Va?em systému b??í Apache verze xy (podle toho, co jste si nainstalovaly). Pokud ne, ud?laly jste chybu n?kde p?i instalaci (ale te? se mn? neptejte kde... To já nevím... Asi jste bezhlav? odklikávaly instala?ní okna). Nezoufejte, v?e se dá je?t? napravit... :-))
Tak?e, Apache nám funguje jak má... Výborn?. Vítám Vás ve sv?t? jednoduchých konfigura?ních soubor?, zalo?ených na systémech "LINUX".

Zastavte server Apache a najdete si soubor "httpd.conf". Najdete ho v adresá?i "cesta ke slo?ce apache\conf".

!!!!! D?le?ité !!!!!
Otev?ete tento soubor v "Notepad.exe". Nepou?ívejte M$Word a podobné!!!
Máte soubor otev?ený? Výborn?.
Zde se konfiguruje celý server, tak?e i pokud nám neb??el Apache hned napoprvé, máme mo?nost napravit chyby. V?echny ?ádky v tomto souboru, které za?ínají znakem "#" jsou komentá?e. Vidíte sami, ?e je celý konfigura?ní skript komentován celkem dob?e, tak?e se pustíme do úprav.
První d?le?itá prom?nná ukazuje na adresá?, v n?m? je Apache server nainstalován. Ta normální lomítka ("/") jsou správn?. Nepou?ívejte "slash" ("\"), Apache by si s tím neporadil.

Tady je p?íklad nainstalování serveru na mém po?íta?i (instaloval jsem Apache ve verzi 2.xx). Proto ta dvojka...

ServerRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2"

dal?í prom?nné nastavte na tyto hodnoty a nebo je nechte být tak, jak jsou...

PidFile logs/httpd.pid
Timeout 300
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 15

dal?í prom?nná ?íká, na jakém portu server naslouchá. Standardn? na portu 80.

Listen 80

Tak, a pokud nám Apache p?i na?em prvním pokusu odpov?d?l a fungoval, vynecháme sekci modul? (zbyte?n? si s tím nehrajte, pokud nevíte, co d?láte...), a p?ejdeme do druhé sekce.

Za?íná ?ádkem: ### Section 2: 'Main' server configuration
(nebo tak n?jak podobn?, zále?í jakou verzi Apache máte nainstalovánu)

A za?nu rovnou popisovat své nastavení. Není sice optimální, ale jak jsem ji? p?edeslal v úvodu, pro lokální chod jednoho serveru to sta?í.

ServerAdmin admin@localhost
ServerName localhost:80
UseCanonicalName Off

tenhle ?ádek zakomentujeme ( na za?átku je znak # )
(jde o cestu, kde je nainstalován vá? Apache)

#DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs"

a nahradíme tímhle

DocumentRoot "C:/www"

a tohle také zm?níme ( op?t sta?í ten znak # )

#<Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs">

na

<Directory "C:/www">

!!! je?t? jednou upozorním na normální lomítka... ("/"). Pokud pou?ijete to, co jste si zvykli zadávat ve Windows, neusp?jete...
A jdeme dál... Najdeme ?ádku, která obsahuje asi tohle:

DirectoryIndex index.html index.html.var

já ji upravuji ve stylu

DirectoryIndex index.html index.php
# index.html.var

Prost? jen odentruji ten "index.html.var" na dal?í ?ádek a zakomentuji znakem #. A dopí?eme, ?e si má Apache v?ímat nejen souboru "index.html", ale i souboru "index.php" (odd?lujeme mezerou).

A dal?í prom?nná... Já nechávám na "Off"

HostnameLookups Off

pár ?ádek p?esko?íme, nejsou pro nás a? tak d?le?ité. Tak?e dal?í jsou:

ServerTokens Full
ServerSignature On

Tak a jsme na dal?ích a momentáln? d?le?itých úpravách pro rozb?hnutí PHP.
Najdeme asi tohle

#ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin/"
#
#"C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#
#<Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/cgi-bin">
#   AllowOverride None
#   Options None
#   Order allow,deny
#   Allow from all
#</Directory>

Jak vidíte, mám celé pou?ívání CGI odstavené. Je k ni?emu (alespo? na lokální provoz, a my p?ece chceme vyu?ívat výhod PHP a ne CGI). Máte CGI odstaveno? Výborn?. A hned pod tyhle odstavené ?ádky vlo?íme dal?í t?i:

   ScriptAlias /php/ "c:/php/"
   AddType application/x-httpd-php .php
   Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

Tyhle t?i ?áde?ky ?íkají, kde se má hledat PHP a co ud?lat se souborem, který má koncovku php. Tak, výborn?, te? je?t? najdeme ?ádek, na kterém je

AddDefaultCharset ISO-8859-1

ten op?t odstavíme (# na za?átek) a na nový ?ádek dopí?eme toto:

AddDefaultCharset windows-1250

jedeme p?ece na Windows :-))

Hotovo, m??eme soubor (konfiguraci) ulo?it. Apache je?t? nespou?t?jte... ?ekli jsme mu sice, kde má hledat jaké soubory, ale zapomn?li jsme si ten adresá? také vytvo?it. Vytvo?íme tedy na disku adresá? "C:\www" (proto ty directive DocumentRoot a <Directory>).

Pokud jste dodr?eli p?edchozí postup, máte funk?ního Apache, který si umí poradit i s PHP. A te? si rozb?hneme PHP?ko. Najdeme si soubor "php.ini", bývá v adresá?i Windows, pokud ne, pak je tam pot?eba nakopírovat ten, který najdete v adresá?i PHP. Je pojmenován "php.ini.dist". P?ekopírujte na "php.ini". Hotovo? Op?t otev?eme pomocí "notepad" a za?neme editovat. Celý soubor je zase velice dob?e komentován. Hledáme ?ádku na ní? je "register_globals=Off". Zm?níme "Off" na "On". Dále najdeme n?co ve stylu "Windows Extensions"... :-))
Tady sma?eme st?edník p?ed ?ádkou "extension=php_gd.dll", nebo "extension=php_gd2.dll". Zále?í na knihovn?, kterou pou?íváme. Ulo?íme zm?ny.

Je?t? zbývá vlo?it ná? první skript PHP. Pou?ijeme op?t ná? oblíbený "notepad", otev?eme nový prázdný soubor, na za?átek napí?eme "<?php phpinfo()?>" a ulo?íme do "c:\www" jako soubor "index.php". Hotovo...?

Spustíme Apache, prohlí?e? a zase zadáme "http://localhost". M?l by se nám objevit dlouhý výpis, který je vygenerován tím jediným p?íkazem. Pokud ne, ud?lali jste n?kde chybu a musíte ji opravit.

Dob?e si ho prostudujte, ?ekne Vám hodn? v?cí o celém "Va?em" systémovém nastavení.

Pokud je v?echno v po?ádku a neud?lali jste n?kde chybu, máte funk?ní Apache server i s podporou PHP. Op?t m??ete server zastavit a za?neme se v?novat MySQL.

Spustíme p?íkazový ?ádek a pokud jme si upravily "PATH", sta?í napsat "mysqld". Pokud ne, pak je pot?eba se p?esunout do adresá?e "C:\mysql\bin\" (stále p?edpokládám, ?e je v?e nainstalováno na disku C:) a op?t spustit p?íkazem "mysqld". Tím by m?la MySQL b??et, zastavit ji m??ete p?íkazem "mysqladmin -u root shutdown". Pokud to budete provozovat na lokále, klidn? nechte heslo pro MySQL prázdné. Nic se nestane, jen Vám ubude jedna starost... :-))

MySQL b??í, tak ji hned také vyzkou?íme...
Napi?te "mysql -u root -p test". Tahle databáze (test) se nainstaluje sama. M??ete za?ít zkou?et své první "sql" p?íkazy. Tak se p?esv?d?íte, ?e je MySQL správn? nainstalována. Pokud jste si dostate?n? pohrály z p?íkazy "SQL" tak MySQL zastavíme. P?íkaz k zastavení je uveden o n?kolik ?ádk? vý?e... :-))

Poslední kroky pro zprovozn?ní v?ech komponent spole?n?... Tady zále?í na systému, na kterém budete v?echno provozovat. Pokud pou?íváte Win98se, tak doporu?uji spou?t?t v?echno ru?n?. Pokud zrovna nepot?ebujete pracovat na web stránkách, klidn? nechte v?echno zastavené. Jen to brzdí Vá? po?íta?.

Moje doporu?ení?

pro W98se

vytvo?te si na plo?e zástupce pro spu?t?ní a zastavení MySQL i Apache. P?ípadn? si vytvo?te n?jaký spou?t?cí "*.bat" soubor (vlastn? dva, jeden pro spu?t?ní a druhý pro zastavení).
Já to vy?e?il tak, ?e jsem si na plochu vytáhl zástupce pro spu?t?ní Apache (b??í v minimalizovaném okn?) a spu?t?ní a zastavení MySQL.
Pochopiteln? si m??ete spou?t?ní vlo?it do skupiny "Spustit p?i startu". Ale up?ímn?, jak ?asto budete pracovat na Svých stránkách... Maximáln? si spuste Apache monitor.

pro WNT,W2K,WXP

tady máte na výb?r dv? mo?nosti. Op?t spou?t?t v?e ru?n?, nebo pou?ít jako slu?bu. MySQL nainstalujeme jako slu?bu p?íkazem "mysqld --install". Pak spuste, "Správce slu?eb" a definujte si, jestli ru?n? nebo automaticky :-)) Apache monitor se vám bude spou?t?t p?i startu, op?t je mo?nost ve správci slu?eb Apache nastavit na ru?ní nebo automatické spu?t?ní. Nechám to na Vás... :-))

Pokud jste do?etli a? sem, m?ly by jste být schopni nainstalovat a spustit phpRS. Ale o tom n?kdy p?í?t?...
Vítám Vás v konfigura?ních scriptech "Linux"...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005