Jak na dobrý informa?ní web

Autor: Luká? Sou?ek <soucek.l(at)seznam.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 19. 06. 2004

Instalace redak?ního systému phpRS je u? pom?rn? dob?e zdokumentovaná. Dob?e nainstalovaný systém v?ak nesta?í k vedení dobrého informa?ního webu. Jak tedy vytvo?it web na úrovni se m??ete dozv?d?t v dne?ním ?lánku.

P?edpokládám, ?e v?ichni, kte?í ?tou tento ?lánek u? mají redak?ní systém phpRS nainstalován. V dne?ním ?lánku byste toti? m?li najít n?kolik tip?, jak pomocí phpRS vytvo?it informa?ní web na úrovni.

Vzhled va?eho webu (tvorba layoutu) - I.?ást

Na toto téma u? bylo napsáno pár ?lánk?, ale podle reakcí z r?zných diskuzí vyplývá, ?e se jedná o téma hodn? ?ádané. Zkusím te? navést hlavn? za?áte?níky k vytvo?ení layoutu, jaký si p?ejí. Je?t? bych cht?l p?edem upozornit, ?e za?áte?ník bude t??ko tvo?it n?co, co zvládne zku?ený programátor.

Ka?dý u? by m?l v?d?t, ?e v?echny pot?ebné soubory k layoutu jsou ulo?eny ve slo?ce image. V této slo?ce po základní instalaci naleznete slo?ku freestyle. V?e co hledáte je práv? v této slo?ce. Slo?ku freestyle tedy zkopírujte a pod jiným názvem ji op?t vlo?te do adresá?e image. Soubory ve slo?ce freestyle nebudeme upravovat a pustíme se do úprav soubor? ve slo?ce, které jste dali sv?j název. Slo?ka freestyle nám tak bude slou?it jako záloha.

Otev?ete slo?ku s va?ím názvem a zam??te se na soubory, které nás budou zajímat:

cla_press.php - soubor, ve kterém se definuje ?ablona pro ?lánek - Press
cla_std.php - soubor, ve kterém se definuje ?ablona pro ?lánek - Standartní ?ablona
freestyle.css - soubor se styly, ve kterém m?níme nap?. vzhled písma, barevnost stránky apod.
fs_base.sab - soubor, kde je nadefinována ?ablona webu (3 sloupce)
fs_download.sab - soubor, kde je nadefinována ?ablona webu (2 sloupce)
install.php - soubor, pomocí kterého se instalují ?ablony do systému
lengine.php - soubor, ve kterém m??eme nap?. zm?nit vzhled blok?

Nejprve je pot?eba v?echny vý?e uvedené soubory otev?ít a nahradit text freestyle textem, kterým jste pojmenovali va?i slo?ku. Jde hlavn? o to, aby jsme m?li zadané správné adresy ke v?em soubor?m. Te? tedy máme v?e p?ipraveno a m??eme se v?novat úprav? jednotlivých soubor?. V souboru intall.php je pot?eba zm?nit názvy v?ech ?ablon. To slou?í jen k va?í orientaci p?i jejich instalaci. V souboru lengine.php m??ete m?nit vzhled blok?. Jak jist? víte, tak máte 3 r?zné typy blok?. V?t?inou si vysta?íte s jedním typem, ale t?eba jich vyu?ijete více. Typ bloku si vybíráte p?i jeho vytvo?ení v administraci. Kdy? tedy soubor otev?ete, tak zhruba uprost?ed naleznete to, co hledáme. Function Blok1, function Blok2 a function Blok3. N?komu mo?ná není jasné, k ?emu jsou t?i typy blok?. M??ete je vyu?ít t?eba tak, ?e v levém sloupci na va?em webu budou bloky se ?lutým pozadím (?lutou barvu pozadí nastavíte ve function Blok1 a v administraci zvolíte typ bloku 1) a v pravém sloupci bloky s modrým pozadím (modrou barvu pozadí nastavíte ve function Blok2 a v administraci zvolíte typ bloku 2). Pokud máte zájem, m??ete se podívat na trochu star?í ?lánek od Jirky Luká?e, který naleznete zde. Pak otev?eme soubor freestyle.css a za?neme ho upravovat. Za?áte?ník?m doporu?uji v tomto souboru úpravy provád?t tak, ?e nap?. místo 10px napi?te 100px a sledujte, kde se zm?na na webu projeví. To samé s barvami. Pokud vidíte definovanou barvu black, zm??te ji t?eba na red a sledujte, kde se zm?na projeví. V p?í?tí verzi phpRS se t?eba u? do?káme souboru freestyle.css, ve kterém budou n?jaké komentá?e, které budou ur?ovat k ?emu co slou?í. Te? si musíme vysta?it se souborem zakladni_css.txt, ve kterém je p?ehled pouze n?kolika styl?.

Nyní otev?eme soubor fs_base.sab. V n?m p?esko?íme hlavi?ku kódu (<head></head>) a p?ejdeme rovnou na <div class="zahlavi">........</div>. Zde máte mo?nost upravit záhlaví stránky. To znamená logo + místo pro horní banner a také horní li?tu stránky. Úpravy v tomto souboru by nem?li d?lat problémy ani za?áte?ník?m, jeliko? v?t?ina kódu je ?isté HTML. Nyní se p?esuneme na konec souboru - <div class="zapati">........</div>. Zde se definuje pati?ka webu, do které se v?t?inou pí?ou autorská práva a podobné v?ci. Ur?it? nic nezkazíte, kdy? dlouhý text + obrázky nahradíte v?tou "Tento web byl vytvo?en prost?ednictvím redak?ního systému phpRS". Nyní celý obsah souboru zkopírujte a otev?ete soubor fs_download.sab. V tomto souboru nahra?te p?vodní obsah tím, který jste práv? zkopírovali. Nyní vyhledejte tento p?íkaz: <td align="center" valign="top" width="180"><*syssl:3*></td>. Ten zaji?uje zobrazení t?etího sloupce a jeliko? soubor fs_download.sab má obsahovat ?ablonu pouze se dv?ma sloupci, tak tento p?íkaz vyma?te.

V souborech cla_std.php a cla_press.php  m??eme m?nit vzhled ?lánkových ?ablon. Oba dva soubory jsou vlastn? dv? ?lánkové ?ablony, ale ob? jsou si docela podobné. Samoz?ejm?, ?e i ty m??eme zm?nit. Rozebereme si podrobn?ji soubor cla_std.php. Po otev?ení souboru vidíme jeho t?i ?ásti (krátký ?lánek, dlouhý ?lánek - náhled, dlouhý ?lánek t?lo). Krátký ?lánek se dá spí?e pou?ít pro n?jakou del?í novinku. Naopak u dlouhého ?lánku po?ítáme s náhledem (n?jaké úvodní slovo, které upoutá ?tená?e) a a? po kliknutí se ?tená? dostane na tzv. t?lo ?lánku. Kdy? porovnáte krátký ?lánek s náhledem dlouhého ?lánku, tak zjistíte, ?e se op?t ob? ?ásti podobají. Zam??íme se tedy na ?ást krátký ?lánek mezi tagem <div class="z">........</div>. První ?ádek v této ?ásti zaji?uje zobrazení obrázku rubriky. Ve druhém pak najdete zobrazení "tla?ítka" (bullet.gif) a taky definici pro zobrazení nadpisu ?lánku. T?etí ?ádek nás informuje o tom, kdy byl ?lánek vydaný a kolik ho p?e?etlo ?tená??. Dále tu pak máme zobrazení úvodního textu a na pátém a? osmém ?ádku naleznete v?e, co se zobrazuje pod úvodním textem v závorce. ?ást náhled u dlouhého ?lánku tedy p?esko?íme a p?jdeme rovnou na obsah dlouhého ?lánku (t?lo). První t?i ?ádky mají stejný význam jako u náhledu (akorát v t?le ?lánku u? není nadpis odkazem). ?tvrtý ?ádek zaji?uje zobrazení úvodního textu a celého obsahu ?lánku. Dále pak m??eme vid?t definici pro zobrazení souvisejících ?lánk? a také hodnocení ?lánk?. Pak následuje sedmý a? desátý ?ádek, na kterém najdete op?t v?echny údaje, které jsou uvedené v závorce pod úvodním textem. No a kone?n? dvanáctý ?ádek, který zobrazí zdroj ?lánku. V p?ípad? ?e zdroj p?i psaní ?lánku neuvedete, tak se nezobrazí.

Vzhled va?eho webu (jaký zvolit vzhled?) - II.?ást

Ka?dý webmaster samoz?ejm? chce, aby jeho stránky nav?tívilo co nejvíce náv?t?vník?. Nejde ale o jednorázové náv?t?vy. Webmaster by m?l ?tená?i nabídnout to, co ho p?í?t? dovede k tomu, aby na stránku zavítal znovu a tím si tak získal pravidelné ?tená?e. K tomu, aby ?tená?e va?e stránka zaujala je t?eba vzhled va?eho webu a také jeho obsah.

Jednou z nejd?le?it?j?ích v?cí na va?ich stránkách je p?ehlednost. Jakmile se ?tená? na va?ich stránkách ztratí, p?estane ho surfování na va?ich stránkách bavit. D?le?ité je, aby jste mu rychle poskytli informace, kv?li kterým na vá? web p?i?el. Ur?it? nebude ?tená?e zajímat jaké má rozli?ení monitoru, jaký prohlí?e? pou?ívá nebo jaká je jeho IP adresa. To si m??e zjistit sám a kv?li tomu na va?e stránky nep?i?el.

Moje p?edstava kvalitního webu (b??ícího na phpRS) vypadá asi tak, jak vám ji nyní popí?u. Za?nu nejprve u záhlaví. Tam by se m?lo objevit n?jaké logo, které pojednává o obsahu va?eho webu a pokud je to nutné, tak reklamní banner. M?jte na pam?ti, ?e sou?et ?í?ky loga a reklamy by nem?l být v?t?í jak 800px. Musíte toti? myslet i na ?tená?e s ni??ím rozli?ením, kterým by se v opa?ném p?ípad? zobrazil vodorovný posuvník. Pod logem a reklamou m??ete umístit horní li?tu, ale pokud na ní nemáte co zve?ejnit, tak ji m??ete smáznout. M? osobn? p?ipadá zbyte?ný skript, který zobrazuje datum. Vyhledávání, které je standartn? umíst?no vpravo v horním menu také ma?u, proto?e ke stejnému ú?elu pou?ívám blok, který je k tomu ur?ený. Tím se vám horní li?ta uvolní a m??ete ji pou?ít jako menu nebo tam jen hodit nejpou?ívan?j?í odkazy, p?ípadn? m??e slou?it jako prostor pro textovou reklamu. Dále je tu otázka kolik pou?ít sloupc?. Ve sloupcích se zobrazují bloky a pokud jich máte hodn?, je dobré zvolit ?ablonu se t?emi sloupci. Jestli-?e blok? nebude tolik, m??ete za?ít uva?ovat o vyu?ití ?ablony se dv?ma sloupci. Její výhoda je hlavn? v tom, ?e máte v?t?í prostor pro zobrazení napsaných ?lánk?. Výhoda t?ísloupcové ?ablony je, ?e m??ete pou?ít více blok? a rozlo?it je do dvou sloupc?. T?ísloupcová ?ablona má v?ak nevýhodu, proto?e ?tená??m s rozli?ením 800x600 u? na zobrazení ?lánku nez?stane moc místa. To se ale dá vy?e?it p?íkazem $rs_main_sablona="download"; v souboru view.php. Tento p?íkaz vlo?te mezi ?ádky include("sl.php"); a include("trlayout.php");. Tímto p?íkazem zajistíte, ?e po otev?ení ?lánku se místo t?ísloupcové ?ablony pou?ije ?ablona se dv?ma sloupci. Pokud zvolíte ?ablonu se t?emi sloupci, tak p?edpokládám, ?e dva budou slou?it ke zobrazení blok? a jeden ke zobrazení ?lánk?. V tom p?ípad? je zde otázka, jak sloupce na stránce rozlo?it. M? samotného by v?bec nenapadlo dát vedle sebe dva sloupce, jen? slou?í ke zobrazení blok?, ale na mnoha stránkách jsem to u? vid?l. Já dávám p?ednost umíst?ní t?chto dvou sloupc? po stranách a uprost?ed nechávám místo pro ?lánky. Pokud se rozhodujete kolik zobrazit ?lánk? na hlavní stran?, tak to moc nep?ehán?jte. Pravidelného ?tená?e staré ?lánky, které p?e?etl u? moc nezajímají, tak?e je zbyte?né, aby op?t ?ekal na jejich na?tení. Musíte ale myslet i na nové ?tená?e, tak?e s ?íslem necho?te moc nízko. No a kone?n? pati?ka stránky. Toto je asi nejvhodn?j?í místo pro zobrazení textu, který bude informovat o pou?ití redak?ním systému phpRS a nesmíme také zapomenout na místo pro reklamu.

Sna?te se na va?em webu zobrazovat jen ty bloky, které mají n?jaký význam. Mezi n? ur?it? pat?í p?ehledné menu, seznam rubrik a také novinky. Tyto bloky jsou ?asto k vid?ní a v?t?inou mají velký význam. Dále je pak mo?no pou?ít po?ítadlo nebo anketu. Pokud budete pou?ívat zbyte?né bloky, tak se stane stránka nep?ehledná a ?tená? nebude v?d?t, co ?íst d?íve. T?eba takový plugin nejkomentovan?j?í ?lánky ?tená?e o ni?em d?le?itém neinformuje. Plugin nej?ten?j?í ?lánky, u? je na tom trochu lépe, proto?e to je p?ehled n?kolika ?lánk?, které mají nejvy??í ?tenost a to v?t?inou znamená, ?e jejich kvalita bývá vysoká. Mezi dal?í takové pluginy pat?í po?ítadlo on-line náv?t?vník?, které ?tená?i ?ekne také úplné minimum. Zkrátka ?e?eno, pou?ívejte jen takové informace, které v?t?inu nav?t?vník? zajímají.

Dal?í d?le?itou vizitkou va?í stránky mohou být i takové drobnosti jako je zarovnání textu, text bez pravopisných chyb, typ písma, velikost písma ... Nezapome?te zvolit vhodné barvy. Osobn? se p?ikláním ke sv?tlému pozadí a tmavému textu, proto?e je text ?iteln?j?í. Ur?it? by byla chyba zvolit sv?tle modré pozadí a tmav? modré písmo nebo podobnou kombinaci. Barevnost stránky by m?la odpovídat zam??ení stránky. To znamená, ?e nap?. web hokejového klubu by m?l být v jeho barvách.

Dejte o va?em webu v?d?t

Pokud máte webovou stránku, ur?it? nechcete, aby jste byli jediným ?tená?em, který va?i stránku nav?tívil. D?le?ité je na stránku p?ilákat co nejvíce náv?t?vník?. Nejprve se ale postarejte o design a n?jaký obsah pro za?átek. Pak teprve za?n?te s propagací va?í stránky. Pokud za?nete je?t? d?íve ne? na ní bude n?co k p?e?tení, spí?e tím ?tená?e ztrácíte. Dejme tomu, ?e u? máte hotový ten po?adovaný základ a chcete, aby internetová ve?ejnost o va?í stránce v?d?la. Nejobvyklej?ím zp?sobem bývá registrace do katalog? a vyhledáva??. Jedním z nejznám?j?ích katalog? u nás je asi www.seznam.cz nebo www.centrum.cz. Pokud se chcete více dozv?d?t o tomto zp?sobu propagace doporu?uji nav?tívit www.jakpsatweb.cz/katalogy.htm. Velký p?ehled katalog? a vyhledáva?? m??ete najít na www1.lf1.cuni.cz/~kocna/kam-www.htm.

Dal?í, v po?adí druhý, zp?sob propagace lze s lehkou nadsázkou charakterizovat jako "informa?ní smr?". Registrujte se na v?ech vhodných serverech, diskuzních fórech, pi?te i do náv?t?vních knih nebo si upravte své profily v komunika?ních programech (nap?. ICQ). V?ude je dobré uvést va?i internetovou adresu. Pokud se toti? n?kdo o vás zajímá a prohlí?í si nap?. vá? profil, tak mu webová stránka o vás ?ekne asi nejvíce. N?kdy se t?eba n?kdo bude jen zajímat co je pod tím odkazem, ale to v?echno vám p?iná?í náv?t?vníky. Pokud se náhodnému náv?t?vníkovi stránka zalíbí, ?ekne o ní t?eba druhý den známému nebo ho n?kdo na chatu bude prosit o radu a práv? si vzpomene na stránku, kterou náhodou nav?tívil a na které je k nalezení po?adované ?e?ení. Sta?í jen kdy? hodí odkaz a máte dal?ího náv?t?vníka. Te? se ale uká?e jestli p?i prvním pohledu ?tená? stránku zav?e nebo ji druhý den nav?tíví znovu.

T?etím zp?sobem je propagace prost?ednictvím reklamních banner? a ikonek. Vytvo?ení reklamního banneru by nem?l být ?ádný velký problém. Pokud máte n?jaký grafický editor, sta?í vytvo?it pár obrázk? a nastavit je tak, aby se p?ehrávali po n?jakém intervalu za sebou. Na internetu m??ete nalézt n?kolik prográmk?, které vám umo??ují reklamní banner vytvo?it. Zkuste nav?tívit www.slunecnice.cz, www.stahuj.cz, www.download.cz ... a ur?it? se vám poda?í n?co najít. V p?ípad?, ?e u? máte sv?j reklamní banner vytvo?ený, pot?ebujete ho zobrazit na jiné stránce. M??ete si banner nebo ikonku vym?nit s autorem jiné stránky a dohodnout si podmínky. Druhým zp?sobem, jak dostat banner na o?i ve?ejnosti je vyu?ití n?jakého reklamního systému. V?t?ina reklamních systém? funguje tak, ?e si necháte na va?em webu zobrazovat reklamu. Za ka?dé zobrazení reklamy na va?em webu vám p?ibude ur?itý po?et kredit? a za tyto kredity se potom zobrazuje vá? reklamní banner na jiných stránkách. Tyto reklamní systémy jsou hodn? vyu?ívané. Zde je n?kolik odkaz? na reklamní systémy: www.billboard.cz, www.ireklama.cz, www.adrenaline.cz ... na stránce http://vorisek.cz/adv/vrsystemy.php m??ete nalézt p?ehled a hodnocení n?kterých reklamních systém?, ale stránka u? je pon?kud zastaralá. Pokud se chcete dozv?d?t n?co více o reklam?, mrkn?te na www.jakpsatweb.cz/reklama.

?tvrtým zp?sobem je rozesílání email? lidem, které v?bec neznáte a kte?í o vá? email nemají zájem = tzv. spam. Na diskuzní fóra a knihy náv?t?v m??ete psát vzkazy, ?e va?e stránky jsou nejlep?í a p?itom kritizovat stránky, které jsou daleko lep?í ne? ty va?e. Na chat p?ijdete jen proto, abyste do nejnav?t?vovan?j?ích místností hodili odkaz na vá? web atd. Takovýchto zp?sob? je nespo?et, ale ani jedním z nich si nepolep?íte! Sice se vám hodnota po?ítadla o pár p?ístup? zvedne, ale va?e stránky budou akorát pro smích a vy budete kritizováni. V??te, ?e takováhle reklama za t?ch pár p?ístup? nestojí, a proto se jí vyvarujte.

Záv?r

Po p?e?tení dne?ního ?lánku byste m?li v?d?t, jak rozjet dobrý web postavený na phpRS a jak na n?j dostat náv?t?vníky. V podstat? vám nejde o nic jiného, ne? mít dobrý web po obsahové i vzhledové stránce a na n?m pravidelné mno?ství p?ístup?. V ?lánku naleznete n?kolik mých p?edstav a my?lenek, ale najdete zde i velké mno?ství informací, které jsou ov??ené mno?stvím zku?ených i nezku?ených webmaster?. Snad vám dne?ní ?lánek alespo? trochu pomohl a doufám, ?e si z n?j vezmete pár u?ite?ných rad, tip? a informací.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005