phpRS anketa 2005 aneb jak to vidí Ji?í Luká?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 26. 08. 2005

Ka?dá anketa je tém?? v?dy do zna?né míry velmi subjektivní zále?itost a proto se nelze divit, ?e ihned po oznámení výsledk? se rozpoutá velká diskuze o jejich (ne)správnosti. Osobn? proti této diskuzi nic nemám a dá se ?íci, ?e ji i do zna?né míry podporuji. ? "Kdy? u? nic jiného, tak se alespo? se dozvíte, komu se co líbí nebo co pova?uje za d?le?ité."

Jako ?len sedmi?lenné odborné poroty, která rozhodovala o vít?zi Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005, vám zde nyní nabízím svou p?edstavu o nejlep?ích p?ti phpRS webech, které se zú?astnili této ankety.

Je?t? ne? se pustím do samotného hodnocení, tak bych rád podotknul, ?e ní?e uvedené hodnocení samoz?ejm? odpovídá mému hlasování v Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2005.

1. místo
Pykaso.net ? webzine nejen o internetu ... - http://pykaso.net/webzine/ - sout??ní id: 10

?istota zpracování, validita XHTML 1.0 Strict! kódu, propracovaná a p?ehledná navigace, kvalitní jednoduchý design, mno?ství osobních funk?ních úprav a v neposlední ?ad? i zajímavý a aktualizovaný obsah dávají tu?it, ?e tento web není jen tak oby?ejný web. ? Podle mého názoru je to velmi kvalitní a zajímavý web, kterému se jeho autor dostate?n? ?asto v?nuje a d?lá ho, tak ?íkající, "s láskou". Z t?chto d?vod? jsem tento web vybral jako nejlep?í phpRS web roku 2005.

Pykaso.net

2. místo
Habartov.CZ ? pravidelník habartovských ob?an? - http://www.habartov.cz - sout??ní id: 34

Naprosto ú?asný web o m?ste?ku Habartov (5476 obyvatel), který vás dostane nejen svou grafikou, ale i obsahem a v?bec celkovým zpracováním. Speciální pochvalu si ur?it? zaslou?í skv?le zvládnutá navigace a stru?ný a výsti?ný obsah dopln?ný spoustou kvalitních fotografií (nap?. galerie: M?sto a jeho okolí v prom?nách roku). ? Troufám si ?íci, ?e by tento web mohl být vzorem pro ostatní men?í m?sta a m?ste?ka v ?eské republice.

Habartov.CZ

3. místo
Jomaweb - http://joma.unas.cz - sout??ní id: 39

Nádhera! Nic jiného m? nenapadá, p?i procházení webu Jomaweb. Musím ?íci, ?e i oby?ejná p?edpov?? po?así na Jomaweb vypadá dob?e. Je to zkrátka super zá?itek. Myslím, ?e za v?e mluví nap?. takový ?lánek "Expedice Indie 2004 - 2005" nebo "92. ro?ník TOUR de FRANCE". Samoz?ejm? jsem hodnotil i dal?í atributy webu a musím op?t konstatovat, ?e i zde si Jomaweb vede dob?e. Nap?. navigace je zvládnutá na jedni?ku a o grafice snad nebudu ani mluvit. Jedinou chybu, kterou jsem na?el je validita HTML kódu, ale myslím si, ?e v tomto p?ípad? se to dá p?ehlédnout.

Jomaweb

4. místo
Kulturistika & fitness - http://www.kulturistika.com - sout??ní id: 59

Baví vás kulturistika? Pokud ano, tak tohle je web p?esn? pro vás. Nejen ?e tu najdete spousty zajímavých ?lánk?, ale web zárove? slou?í i jako e-shop a musím dodat, ?e to propojení webu a e-shopu p?sobí docela dob?e. Sou?ástí webu je samoz?ejm? i fotogalerie a diskuzní fórum, tak?e obsahová ?ást webu je více ne? slu?ná. Z pohledu navigace a orientace je web p?ekvapiv? ?itelný a dob?e pr?chozí, co? s ohledem na mno?ství informací umíst?ných na hlavní stránce není rozhodn? samoz?ejmostí. Grafiku také pova?uji za velmi slu?nou, tak?e v zásad? nevidím d?vod, pro? tento web neozna?it za dob?e odvedenou práci. ? Malý povzdech na záv?r: "Ách jo, zase ta validita HTML kódu!"

Kulturistika & fitness

5. místo
Programujte.com - http://www.programujte.com - sout??ní id: 58

Kvalitní web o programování s denní aktualizací a ?irokou nabídkou programovacích jazyk? a zp?sob? vst?ebání informací. Za velmi zajímavou v?c nap?. pova?uji bezplatnou nabídku u?ebních dálkových kurz?. Samotné ?lánky vypadají velmi p?ehledn? a ukázkový kód je prezentován formou obarvené syntaxe. Web si m? dále získal svým jednoduchým, ale ú?elným, grafickým zpracováním, které je dopln?no ?adou men?ích grafických "vychytávek", jen? dotvá?í pozitivní obraz komplexnosti zpracování celého webu. Na záv?r musím bohu?el dodat, ?e web nepro?el testem validity HTML kódu.

Programujte.comCopyright supersvet.cz, 1998-2005