Rozhovor s vít?zem Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 04. 10. 2005

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005" se stal webzine "pykaso.net", který se aktuáln? nalézá na adrese http://pykaso.net/webzine/.

S úplnými výsledky "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005" se m??ete seznámit na domovských stránkách phpRS anketa - http://www.supersvet.cz/anketa/.

Otázky kladl: Ji?í Luká?
Na otázky odpovídal: Luká? Gergel ? administrátor a autor ?lánk? na webu pykaso.net/webzine/


Stru?né p?edstavení va?í osoby - co d?láte a jaký je vá? vztah k po?íta??m a internetu.

Po?íta? m? doprovází ?ivotem ji? od ranných d?tských let, kdy jsem na platform? Atari vytvá?el své první algoritmy. Od té doby jsem mírn? zestárnul, ale tvorba algoritm? m? baví stále. Mo?ná i proto nyní studuji informatiku na V?. Osobn? pova?uji Internet za neuv??iteln? pru?né médium, jen? mi nabízí nedohledné mo?nosti seberealizace.


Co pro vás znamená vít?zství v "Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2005"?

Vít?zství v anket? je jakýmsi znamením, ?e má práce není zbyte?ná a p?iná?í ovoce. Mám z toho opravdu radost. Kdy? jsem se p?ihlásil do sout??e, ne?ekal jsem, ?e se m?j webzine umístí na stupních vít?z?. Byla to anketa web? s motorem zna?ky phpRS. To m?j webzine spl?oval a tak jsem ho p?ihlásil.


Kdy jste se poprvé setkal s phpRS redak?ním systémem a co vás na n?m nejvíce zaujalo?

S phpRS pracuji ji? od verze 1.1.0 kdy to byl je?t? pom?rn? neznámý systém, který vyrost v mohutný nástroj pro správu webu. Tehdy jsem v?noval hodn? ?asu jeho úpravám a tak jsem získal celkový p?ehled o systému. Tento p?ehled mi dnes usnad?uje orientaci v kódu, který je opravdu p?ehledný a výborn? okomentovaný. Kdy? u? jsem phpRS tak "d?v?rn?" znal, nebyl d?vod p?echázet na jiný systém. Internet obsahuje nespo?et podobných systém?, ale ?ádný z mnou testovaných nebyl dostate?n? transparentní, aby se hodil pro tvorbu r?znorodých web?.


Co vás p?im?lo k nasazení phpRS systému na vá? web - pykaso.net/webzine/?

Byla to práv? zmi?ovaná transparentnost, která dovoluje pom?rn? snadno vytvo?it pomocí phpRS kvalitní web.


Vá? web oplývá ?adou vlastních speciálních roz?í?ení phpRS systému a na?e ?tená?e by ur?it? zajímalo, nakolik jsou tyto roz?í?ení pracná a jak velký prosp?ch va?emu webu a va?ich ?tená??m p?iná?í.

Nyn?j?í verze phpRS má za sebou dlouhou cestu a je?t? jej dlouhá cesta ?eká. Moje úpravy kódu znamenají jen malé kr??ky vp?ed. Jeliko? se zabývám optimalizací stránek vím, ?e v tomto sm?ru má phpRS je?t? mezery, které se budu sna?it zacelit ve spolupráci s autorem projektu. V?t?ina úprav kódu na mém webzinu je snadná i pro programátora - za?áte?níka. Jednotlivé úpravy se sna?ím postupn? zve?ej?ovat na phpRS: community webu s podrobným návodem. K úsp??nému zvládnutí úprav p?ispívá také ?istota kódu phpRS.


D?kuji vám za rozhovor a gratuluji k vít?zství.

D?kuji a p?eji mnoho úsp?ch? p?i dal?ím vývoji phpRS systému.Copyright supersvet.cz, 1998-2005