PREVIEW: phpRS verze 2.8.0

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 15. 11. 2005

T??íte se na novou verzi phpRS systému nebo vás jen zajímá, co nového p?iná?í? Pokud jste si odpov?d?li alespo? na jednu otázku "ano", tak je tento ?lánek ur?en práv? vám, proto?e p?iná?í nej?erstv?j?í informace z vývojové dílny phpRS projektu.

Na co se m??ete t??it?

Novinek je spousta a týkají se jak funk?nosti phpRS systému, tak i jeho vnit?ního kódu, integrity a efektivnosti celého systému.

Pokud bych m?l p?eci jenom vybrat n?kolik málo nejzajímav?j?ích novinek, tak bych zmínil asi následující:

Detailní pohled na ?tená?ský p?ístupový management

Formou screenshot? vám nyní nabízím detailní náhled na novou technologii ?tená?ského p?ístupového managementu.

Je?t? bych rád upozornil na skute?nost, ?e v rámci následující ukázky operuji se t?emi mo?nými p?ístupovými levely: 1) základní level (= v?ichni ?tená?i), 2) registrovaní ?tená?i a 3) VIP ?tená?i.

obrázek ?. 1

Obrázek ?. 1: Takto vypadá testovací web s vypnutou podporou ?tená?ského p?ístupového managementu. V?imn?te si, ?e jsou vypsány úpln? v?echny ?lánky a bloky. Není brán ?ádný ohled na ur?ení ?tená?ské skupiny.

obrázek ?. 2

Obrázek ?. 2: Na tomto obrázku m??ete vid?t, co se stane, kdy? se zapne podpora ?tená?ského p?ístupového managementu. V?echny "bonusové" ?lánky a bloky zmizí a z?stanou vid?t pouze základní informace.

obrázek ?. 3

Obrázek ?. 3: Tento obrázek p?edstavuje prakticky stejnou situaci, jako obrázek ?íslo 2, s tím rozdílem, ?e byla aktivována volba zobrazení tzv. "zákazové ?lánkové ?ablony". Toto nastavení umo?ní zobrazit na místo nep?ístupných ?lánk? speciální hlá?ení, které m??e nap?íklad obsahovat návod, jak získat vy??í p?ístupová práva.

obrázek ?. 4

Obrázek ?. 4: Tento obrázek zobrazuje stav po p?ihlá?ení ?tená?e "Ji?í Luká?" (viz. pravý horní roh), který má p?ístupová oprávn?ní ke druhému levelu (= registrovaní ?tená?i). Jak je vid?t, zobrazí se mu v?echny informace, jen? jsou ur?eny pro tento level - tedy pro registrované ?tená?e.

obrázek ?. 5

Obrázek ?. 5: Tento obrázek zobrazuje stav po p?ihlá?ení ?tená?e "Petr Malý" (viz. pravý horní roh), který má p?ístupová oprávn?ní ke t?etímu nejvy??ímu levelu (= VIP ?tená?i). Z t?chto d?vod? se mu zobrazí úpln? v?echny dostupné informace.

Následující dva obrázky nazna?ují, jak celý proces probíhá z druhé strany - tedy z pohledu administrace:

obrázek ?. 6

Obrázek ?. 6: Nastavení odpovídajícího p?ístupového levelu u ?tená?e.

obrázek ?. 7

Obrázek ?. 7: Nastavení odpovídajícího p?ístupového levelu u bloku.Copyright supersvet.cz, 1998-2005