1. BETAVERZE: phpRS verze 2.8.0

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 18. 12. 2005

Nem??ete se do?kat svých váno?ních dáre?k? nebo si naopak chcete odpo?inout od jejich shán?ní? A tak ?i onak, phpRS projekt si pro vás p?ipravil jeden dárek s p?edstihem. - Dovolte mi, abych vám p?edstavil první ve?ejnou betaverzi práv? dokon?ované nové verze redak?ního a informa?ního systému phpRS ?íslo 2.8.0.

A co nového p?iná?í? Je toho více ne? dost a troufám si tvrdit, ?e ka?dý si p?ijde na své! Tak?e neváhejte a testujte. ?astné a veselé!

Je?t? ne? se pustíte do samotného testování, tak bych vás rád upozornil, ?e phpRS verze 2.8.0 betaverze nemusí být 100% funk?ní a není ur?ena k ostrému nasazení na web. Dále také není samoz?ejm? zaru?ena kompatibilita mezi budoucí ostrou verzí phpRS v2.8.0 a touto betaverzí!

Stru?ný p?ehled novinek v rámci phpRS verze 2.8.0:

phpRS verze 2.8.0 betaverze si m??ete stáhnout v Download sekci (sekce phpRS 2.8.0).

P?eji ?astné a veselé pro?ití váno?ních svátk? ...Copyright supersvet.cz, 1998-2005