Nejlep?í redak?ní systém ? utopie nebo realita?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: WWW, Vydáno dne: 11. 02. 2006

Hledali jste nebo stále je?t? hledáte pro sv?j web vhodný redak?ní systém? Pokud ano, tak vás ur?it? napadla my?lenka, zda existuje n?jaký "nejlep?í z nejlep?ích" redak?ních systém?, který by svou konkurenci p?ed?il ve v?ech mo?ných m??itelných parametrech.

Cílem tohoto ?lánku je pokusit se najít odpov?? na tuto dosti komplikovanou a ?asov? velmi náro?nou otázku, která se m??e zdá z titulu své povahy tém?? ne?e?itelná.

"Nic není nemo?né!" To je mé oblíbené motto, kterým se sna?ím ?ídit celý sv?j ?ivot a zatím se zdá, ?e to docela funguje. Na druhou stranu musím p?iznat, ?e i já uznávám ur?ité hranice a je mi naprosto jasné, ?e n?které v?ci mají smysl pouze za ur?itých podmínek a pokud se tyto podmínky zm?ní, tak se zm?ní i "hodnota" výsledku.

Tolik má "filozofická vsuvka" a nyní se ji? poj?me spole?n? soust?edit na vý?e polo?enou otázku: "Existuje n?jaký nejlep?í redak?ní systém?"

Osobn? si myslím, ?e NE a hned vám osv?tlím, co m? k tomuto p?esv?d?ení vede.

Jak jsem ji? vý?e nazna?il, praktické zkoumá této otázky by si vy?ádalo velké mno?ství ?asu a tak jsem se rozhodl, jít na celou v?c oklikou a to p?es zkoumá teoretické podstaty samotného problému.

Jednodu?e ?e?eno jsem si vypsal základní po?adavky na takový "nejlep?í redak?ní systém" a pak se pokusil zhodnotit, zda je v?bec reálné, je v?echny dohromady zrealizovat.

P?ehled po?adavk? na "nejlep?í redak?ní systém":

Na první pohled by se mohlo zdát, ?e s realizací vý?e uvedených bod? není ?ádný problém, proto?e jde v podstat? o b??né po?adavky, které uplat?uje ka?dý náro?n?j?í správce webu na sv?j redak?ní systém, ov?em pravý opak je pravou. Problém je toti? v tom, ?e n?které po?adavky jsou ?áste?n? nebo úpln? protich?dné a tak výstavba (vývoj) jakéhokoliv redak?ního systému v podstat? p?edstavuje jemné balancování mezi jednotlivými po?adavky, které vychází z p?edem stanoveným priorit (lze hovo?it o jakési "filosofii systému").

Jako p?íklad uvádím n?kolik málo rozpor? mezi jednotlivými po?adavky (vý?et není úplný a charakterizuje pouze hrubé obrysy jednotlivých rozpor?):

I kdy? vý?e uvedený vý?et není úplný a m??ete s ním i polemizovat, jsem p?esv?d?en, ?e ho nem??ete úpln? zavrhnout, co? je d?kazem skute?nosti, ?e ideální systém nelze postavit, proto?e nelze sou?asn? 100% splnit v?echny po?adavky na takový ideální systém. - Lze tedy ?íci, ?e my?lenka "nejlep?ího redak?ního systému" je utopická a nelze ji p?i?adit k ?ádnému existujícímu redak?nímu systému.

Záv?rem bych rád ?ekl, ?e sice, podle mého názoru, neexistuje ?ádný globální "nejlep?í redak?ní systém", ale na druhou stranu tu existuje ?ada specializovaných redak?ních systém? pro konkrétní pou?ití, které lze ve své kategorii s ur?itou "nadsázkou" ozna?it za "nejlep?í z nejlep?ích" ... proto neváhejte a hledejte ten sv?j "nejlep?í z nejlep?ích"!Copyright supersvet.cz, 1998-2005