phpRS verze 2.8.0

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 25. 02. 2006

A je to tu! Dnes - 25. února 2006 - mám tu ?est, oficiáln? vám p?edstavit novou verzi redak?ního a informa?ního systému phpRS s po?adovým ?íslem 2.8.0. Tato nová verze p?iná?í ?adu novinek, mezi které nap?íklad pat?í zcela nový ?tená?ský p?ístupový management nebo zna?n? inovovaný reklamní subsystém. Pomyslnou t?e?ni?kou na dortu je zcela jist? nový výchozí layout, který v?em u?ivatel?m phpRS systému dostate?n? prezentuje velkou grafickou svobodu, kterou vám tento systém poskytuje.

Je?t? ne? se pustím do popisu nové verze redak?ního systému phpRS, tak bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e koncem b?ezna 2006 (tedy zhruba za m?síc) vyjde speciální CD verze tohoto redak?ního systému, která bude samoz?ejm? obsahovat i n?jaký ten bonusový materiál.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.6.5: D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ných strukturálních a funk?ních zm?n phpRS systému je také úprava phpRS databáze, která je popsána v souboru: "zmeny2-6-5_2-8-0.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován.

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Soubor "config.php" pro?el roz?í?ením konfigura?ních mo?ností a atribut?.

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBOR?! - Od verze 2.8.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 2.7! V??i verzi 2.6 do?lo v definici layoutu k následujícím zm?nám: Byla zru?ena prom?nná $layoutkodovani v souboru lengine.php (nahrazena vy??í centrální prom?nnou $GLOBALS['rsconfig']['kodovani'], která se definuje v souboru "config.php"); p?idán nový podtyp ?lánkové ?ablony ozna?ený jako "zakazany" - funguje ve spolupráci se ?tená?ským p?ístupových managementem; p?epracována a roz?í?ena definice CSS styl? - výsledkem je zvý?ení mo?ností nastavení vzhledu webu a efektivn?j?í práce se styly.

Kompletní p?ehled v?ech modifikovaných soubor? najdete v souboru "seznam_souboru.txt", který je standardní sou?ástí ka?dé oficiální phpRS verze!

phpRS v2.8.0 si m??ete stáhnout v download sekci!Copyright supersvet.cz, 1998-2005