Spln?ný sen poolu: "International Pool Tour"

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 01. 08. 2006

International Pool Tour (IPT), nová poolová organizace zalo?ená mediálním magnátem Kevinem Trudeau, oficiáln? vystartovala s nejv?t?í garantovanou sumou prize money v historii poolu. IPT je první organizovaná pool tour v?bec s významn?j?ím finan?ním vlivem a s "t??kou váhou" v prize money.

Premiérový a jakýsi zku?ební 8-ball Challenge se konal v Las Vegas v sobotu 20.srpna 2005. Tato událost nesla název 2005 World 8-Ball Championship. Události se zú?astnil i nejv?t?í poolový hrá?, 9x mistr sv?ta, Mike Sigel, proti nejlep?í hrá?ce, 8x mistrini sv?ta, Loree Jon Jones.

Tyto turnaje se budou konat ve ?pi?kových kasinech a hotelích v USA, Evrop? a Asii. Tato historická Pool Tour bude vysílána v hlavním vysílacím ?ase televizí národní i po celém sv?t? a je to nejvíce vysílaná poolová událost v historii sportu. Pro rok 2006 je naplánováno p?t turnaj? v Americe a jeden v Anglii.

Tyto turnaje budou otev?ené pro mu?e a ?eny ka?dého v?ku. V?echny ú?astníci musí být ?lenové IPT, ale nejsou zde ?ádná dal?í omezení. Minimum zaru?ených prize money bude jeden milion dolar?, bez ohledu na po?et hrá??.

IPT zakladatel Trudeau, který spustil a vlastní golfový televizní kanál Golf TV a který vybudoval za 2 miliardy dolar? globální obchodní impérium v televizi, filmech, vydavatelství a marketingu, v??í , ?e IPT dodá energii poolu v USA i celosv?tov?.

"Toto je v?bec poprvé, kdy poolový hrá? m??e vyd?lávat peníze, kdy prize money jsou p?es jeden milion dolar?, " ?ekl Trudeau. "Prize money doposud dostupné v poolu byly vtip a výsm?ch sportu a hrá??m. Te?, díky zaru?eným prize money a enormnímu tv vysílání pool dosáhne stejné úrovn? zájmu a vzru?ení jako dal?í sporty a hry, jako t?eba poker."

Trudeau také v??í, ?e IPT p?iláká více lidí hrající pool jak doma, tak ve spole?ných halách po celém sv?t?. Je také p?esv?d?ený , ?e díky IPT bude expandovat zájem jak o profesionální tak i o amatérské pozice, stejn? jako rostoucí zájem o amatérské ligy a dal?í existující Pro Tour.

Oficiální web IPT:www.internationalpooltour.com

Kalendá? pro rok 2006:

První turnaj:
IPT North American Open 8-Ball Championship
22. - 30. ?ervence 2006

The Venetian in Las Vegas, Nevada
Prize money: $2,050,000
Hrá??: 200
Hrá?i si p?ijdou minimáln? na $2,000 a vít?z bere $350,000.
Výsledky si prohlédn?te zde.

Druhý turnaj:
IPT World Open 8-Ball Championship
2. - 10. zá?í 2006

Grand Sierra Resort a Casino in Reno, Nevada
Prize money: $3,000,000
Hrá??: 200
Hrá?i si p?ijdou minimáln? na $5,000 a pro vít?ze je p?ipraveno neskute?ných $500,000.

T?etí turnaj:
IPT Players 8-Ball Championship
22. - 29. ?íjna 2006

The Excel London, United Kingdom
Prize money: $1,270,000
Hrá??: 150
Pro hrá?e je p?ipraveno minimáln? $3,000 a pro vít?ze $200,000.

?tvrtý turnaj:
IPT Masters 8-ball Championship
26. listopadu - 3. prosince 2006

Rosemont Convention Center / Hyatt Regenty O'Hare in Chicago, Illinois
Prize money: $1,270,000
Hrá??: 150
Pro hrá?e je p?ipraveno minimáln? $3,000 a pro vít?ze $200,000.

Pátý turnaj:
IPT 2007 Tour Qualifier
12. - 17. prosince 2006

The Wynn in Las pegas, Nevada
Turnaj pro posledních 50 hrá?? v sezon? 2006, kte?í ztratili svou akreditaci pro IPT. Zde budou mít mo?nost zabezpe?it si ú?ast v IPT 2007 a tím i p?íjem $100,000.

?estý turnaj:
IPT "King of the Hill" Invitational 8-Ball Shootout
12. - 17. prosince 2006

The Wynn in Las Pegas, Nevada
Prize money: $1,000,000
Hrá??: 41 (top 41 hrá??, kte?í si v sezon? 2006 vyd?lali nejvíce na prize money)
Hrá?, který si nejvíce vyd?lal v sezon? 2006 bude nasazen p?ímo do finálového utkání. Pro hrá?e je p?ipraveno minimáln? $8,750 a pro vít?ze $200,000.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005