?ampion Dott si u?ívá start sezony ...

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 11. 08. 2006

Graeme Dott si vychutnává start jeho první sezony jako snookerový mistr sv?ta. Je si ale v?dom o?ekávání a tlaku, které na n?j bude ur?it? vyvíjeno v souvislosti s vít?zstvím na World Snooker Championship, ale je si jistý, ?e se s tím umí vypo?ádat. Na Northern Ireland Trophy Dott hraje jeho první sout??ní utkání od ?okujícího vít?zství ve finále v Crucible loni v kv?tnu.

"Bude na m? zvlá?tní tlak, proto?e mnoho lidí bude pokukovat po mých výsledcích a dívat se jak hraji," ?ekl hrá? z Larkhall. "Nemyslím si, ?e dal?í hrá?i se m? budou bát, ale budou odhodlaní m? porazit. Je t??ké ?íct zda m? to ovlivní alespo? do té doby, ne? p?ejdu p?es prvních pár turnaj?. Ji? jsem ale prokázal co umím a vyhrál nejv?t?í titul, tak?e jestli to budu dr?et v mysli, tak tlak na m? to vezme pry?."

"P?istoupil jsem k sezon? stejným zp?sobem jako v?dy, a?koli ne tak dlouze jako obvykle, proto?e sezona za?íná brzo. O?ekávám ale spoustu dal?ích hrá??, kte?í jsou na tom stejn? a mohlo být i n?kolik p?ekvapení v prvním kole v Belfastu. Opravdu se t??ím na p?í?tí týden a bude to skv?lé být p?edstaven poprvé jako mistr sv?ta."

"M?j hlavní cíl pro sezonu je pokra?ovat ve výkonech z minulé sezony. Chci se dostat do pozd?j?ích ?ástí turnaj? ?ast?ji, proto?e nyní vím, ?e pokud se tam dostanu, jsem schopen je vyhrát."

Graeme Dott
Copyright supersvet.cz, 1998-2005