Northern Ireland Trophy 2006 - Ronnie O'Sullivan vs. Stuart Pettman

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 16. 08. 2006

Snookerová sezona 2006/2007 práv? za?ala a já vám zde nabízím sv?j první osobní komentá? ze zápasu mezi Ronnie O'Sullivanem a Stuartem Pettmanem, který se odehrál 15. srpna 2006 na leto?ním prvním bodovaném turnaji Northern Ireland Trophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast.

Úvodem pouze prozradím, ?e se hrálo na "Best of 9 Frames"; tedy na p?t vít?zných fram?.

1. frame

Stuart Pettman za?íná lépe a rozehrává první náb?h tohoto zápasu. Bohu?el jak rychle za?al, tak i rychle kon?í a p?ipisuje si na své konto pouhých 15 bod?. Ke slovu se dostává Ronnie O'Sullivan, ov?em i on kon?í po odehrání slabých 14 bod?. Pettman v?ak nedoká?e potrestat Ronnieho chybu a tak si O'Sullivan záhy p?ipisuje na své konto dal?í body a zastavuje se a? na stavu 48:15.

Pettman zahrává t??kou ?ervenou do rohové kapsy a rozehrává s O'Sullivanem stíhací závod. Za stavu 48:33 ji? nem??e p?i h?e na ?lutou dále pokra?ovat a tak za?íná první bitva o nejlep?í snooker. Oba hrá?i st?ídají jednu lep?í jistotu za druhou a první frame se za?íná protahovat. Jako první chybuje Ronnie O'Sullivan, který nedoká?e odvrátit Stuartovu vynikající jistotu. Uniká a? p?i t?etí pokusu a Pettman si tak celkem p?ipisuje na své konto 8 trestných bod?.

Nakonec rozhoduje Pettmanova chyba p?i h?e na ?lutou (ne?ťastn? zahrál tzv. double-kiss) a Ronnie O'Sullivan získává první frame 75:48.

2. frame

Stuart Pettman i ve druhém framu za?íná lépe a op?t potápí jako první. Bohu?el jeho náb?h kon?í ziskem pouhých 14 bod?. Ronnie se dostává ke stolu a ihned zahrává p?kný strk, který kon?í v hlou?ku ?ervených koulí a Stuart tak má k dispozici omezený herní prostor. Rozhod?í hlásí touching-ball.

Ronnie O'Sullivan evidentn? nikam nesp?chá a rozehrává op?t hru na jistotu. Jedna jistota st?ídá druhou, p?i?em? ?ervené se postupn? rozprostírají po stole. O'Sullivan zkou?í odvá?ný strk a chybuje. Pettman v?ak nevyu?ívá nabídnuté ?ance a umo??uje Ronniemu za?ít jeho první náb?h v této h?e. Ten v?ak také chybuje a získává pouhý jeden bod.

Stuart se pokou?í zahrát jistotu na ?lutou a p?ekvapiv? chybuje (koule t?sn? nedojela ke ?luté). Rozhod?í hlásí free-ball, ale proto?e není mo?né zahrát na ?ádnou pozi?n? dobrou kouli, tak O'Sullivan nechává hrát (za trest) svého soupe?e. Ten zahrává slab?í strk na jistotu a pou?tí tak Ronnieho do zajímavé situace, která by mohla rozhodnout celý frame. Ronnie O'Sullivan rozehrává svou standardní "raketovou" hru a získává 46ti bodový náb?h a stav se zastaví na 51:15. Stuart Pettman v?ak nedoká?e reagovat a ihned chybuje, co? Ronnie okam?it? trestá dal?ími sedmi získanými body.

P?es v?echny chyby to Pettman nevzdává a pokou?í se je?t? strhnout zápas na svou stranu. Pettman nakonec zvládá i velmi d?le?itou p?ihrávku na ?lutou kouli a zdá se, ?e zisk prvního framu je na dosah. A je to tu. Pettman vyhrává frame 68:71 a srovnává aktuální stav zápasu na 1:1.

3. frame

Pettman op?t za?íná frame, ale tentokrát se jeho bodový zisk zten?il na velmi hubených osm bod?. - A je to tu, op?t za?íná stará známá hra na jistotu, kterou oba dva hrá?i v tomto zápase zvládají velmi dob?e (tedy a? na drobné excesy, které se dají p?i?íst prvnímu turnaji této sezony).

Stuart Pettman po pár strcích chybuje a O'Sullivan tak m??e rozehrát sv?j první náb?h, který v?ak kon?í d?íve, ne? vlastn? za?al. Aktuální stav je 6:8. Ronnie se v?ak brzy op?t dostává ke slovu a tentokrát to vypadá na v?t?í bodový zisk, který by mohl dokonce rozhodnout celý frame. O'Sullivan v?ak chybuje p?i h?e na barevnou a pou?tí tak Pettmana zp?t na st?l, který v?ak následn? nezvládá odvá?né vé?ko p?i h?e na barevnou kouli a máme tu rázem dal?í rozkouskovaný frame. Aktuální stav je 28:13.

Dal?í pr?b?h framu se nese v podobném duchu a skóre se m?ní jen velmi pomalu: 40:17, 40:24 a 41:24. Stuart nakonec zabojuje a strhává vít?zství v tomto framu na sebe (41:50) a ujímá se poprvé vedení v zápasu 1:2.

4. frame

O'Sullivan za?íná ?tvrtý frame lépe a potápí jako první ?ervenou kouli. I kdy? si vede lépe, ne? Pettman ve stejné situaci (myslím tím první náb?hy), tak i Ronnie kon?í sv?j první náb?h ziskem nep?íli? výrazných 28 bod?. Stuart Pettman se sna?í kontrovat, ale získává pouhých 22 bod? a pou?tí Ronnieho ke stolu. O'Sullivan neváhá a pokra?uje ve sb?ru dal?ích bod?.

Po pár strcích je jasné, ?e Ronnie získává sv?j druhý frame v zápase a také je vid?t evidentní zlep?ení jeho hry, která se zdá být rázem mnohem p?esn?j?í a jist?j?í. Frame kon?í výsledkem 81:22 a Ronnie O'Sullivan srovnává celkový stav na 2:2.

Na ?ad? je krátká p?estávka.

5. frame

Stuart se zdá být po p?estávce jako vym?n?ný a rozehrává velmi slibný náb?h, který mu m??e zajistit vít?zství v celém framu. Koule padají pom?rn? jist? do kapes a Pettman má na svém kont? ji? 60 bod? a zdá se, ?e nehodlá sv?j náb?h p?eru?it. Bohu?el Stuart nakonec chybuje a kon?í sv?j náb?h ziskem velmi slu?ných 66 bod?.

Pokud chce O'Sullivan Pettmana zastavit, musí to provést práv? te?, proto?e Pettman vypadá velmi odhodlan? a nehodlá se tohoto framu jen tak vzdát. ? Ronnie O'Sullivan neváhá a jedním mohutným náb?hem bere Pettmanovi vítr z plachet a strhává vít?zství na svou stranu. Kone?ný výsledek framu je 71:66 a O'Sullivan vede 3:2.

6. frame

?estý frame za?íná lépe O'Sullivan a získává prvních 29 bod?. Zde v?ak jeho náb?h kon?í a ke slovu se dostává Pettman. Sv?j náb?h za?íná sice velmi rozvá?n?, ale v bodovém zisku mu to v?bec nebrání. Po chvilce hry má v kapse 50ti bodový náb?h a pokra?uje vesele dál. Stuart nakonec zahrává 96ti bodový náb?h, co? mu samoz?ejm? zaru?uje zisk celého framu (30:96). Stav zápasu je 3:3.

7. frame

Sedmý frame za?íná pom?rn? rozpa?it? a hned v za?átku p?echází do snookerové hry. Jako první boduje Stuart Pettman a rozehrává tak sv?j první náb?h v tomto framu. Bohu?el kon?í velmi slabým ziskem osmi bod? a ke stolu se dostává Ronnie O'Sullivan. Rázn? potápí svou první kouli a vypadá to, ?e se rozhodl tento frame získat. Zahrává velmi p?knou kombinaci (tzv. autobus) do rohové kapsy a op?t se posouvá o dal?í kr??ek k vytou?enému vít?zství.

50 bod? je na sv?t? a Ronnie pokra?uje ve své rychlé "raketové" jízd?. Pokud nic nepokazí, century break bude velmi brzy následovat. O'Sullivan nakonec zahrává 113ti bodový náb?h a získává tento frame pro sebe (113:8). Celkový stav je 4:3 pro Ronnie O'Sullivana.

8. frame

Stuart sice potápí jako první, ov?em kon?í to velmi ?patnou pozicí bílé koule v chumlu ?ervených a tak je Pettman nucen v dal?ím kroku zahrát jistotu. Ronnie to bohu?el nedoká?e zúro?it a Stuart se tak op?t dostává ke slovu. Dal?í ?patný rozst?el dostává Pettmana do velmi obtí?né pozice, která nakonec ukon?uje jeho za?ínající náb?h. Aktuální stav framu je 0:31.

O'Sullivan se ujímá ?ance a potápí své první koule. Bohu?el i jeho náb?h kon?í ziskem pouhých 25 bod? (chybou p?i h?e na dlouhou ?ervenou kouli do rohové kapsy). Pettman toho ihned vyu?ívá a okam?it? zvy?uje své skóre. Potápí r??ovou kouli, následuje t??ká ?ervená a je rozhodnuto. Stuart Pettman získává osmý frame a srovnává celkový stav na 4:4.

9. frame

Za?íná poslední rozhodující frame zápasu a v?bec není jasné, kdo to vyhraje. Ka?dá chyba m??e rozhodnout o vít?zství jednoho nebo druhého hrá?e. Bude to O'Sullivan nebo Pettman? T??ko ?íci.

O'Sullivan potápí první kouli a za?íná první náb?h zápasu. 25 bod? je v kapse, ale rozst?el ?ervených koulí se moc nepovedl a bohu?el není co hrát. Pettman se dostává ke slovu a rozehrává hru na jistotu. Ronnie ne?ekan? riskuje a potápí. Následn? v?ak chybuje p?i h?e na r??ovou (sou?asn? s r??ovou potápí i ?ervenou kouli) a zdá se, ?e nad?je na vít?zství jsou rázem v tahu. Stuart v?ak nedoká?e reagovat a chybuje na jednoduché ?ervené a p?enechává hru O'Sullivanovi.

Celý st?l je pom?rn? ?itelný a pokud O'Sullivan nic nepokazí, má tento frame a zárove? celý zápas v kapse. Musím se p?iznat, ?e takto dramatický záv?r zápasu jsem v?bec ne?ekal. Ronnie O'Sullivan je v?ak stále absolutn? v pohod? a dokazuje to perfektn? zahranou dlouhou ?ervenou podél dlouhého mantinelu. Frame kon?í výsledkem 81:6 a Ronnie O'Sullivan postupuje do dal?ích boj?. Kone?ný stav zápasu je 5:4.Copyright supersvet.cz, 1998-2005