Northern Ireland Trophy 2006: Ding Junhui porá?í v semifinále Stephena Lee

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 20. 08. 2006

Northern Ireland Trophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast
Devatenáctiletá ?ínská snookerová hv?zda Ding Junhui se utká ve finále s Ronnie O'Sullivanem, kdy? porazil v semifinále Stephena Lee 6:1. Po vy?azení Johna Higginse ve 3.kole a po ?tvrtfinálovém vít?zství nad Shaunem Murphym potvrzuje Ding svou formu a snookerové um?ní a je ur?it? p?íjemným p?ekvapením tohoto turnaje.

Ding Junhui byl u? p?ed turnajem pasován do role ?erného kon? a mnoho lidí, v?etn? m?, ho tipovali na jednoho z ú?astník? finále. No a co se nestalo - Ding je tam. Jeho hra je opravdu výborná a jsem zv?dav, jak si povede ve finále. Ding hrál proti Leemu výborn? a pokud to zopakuje i ve finále, m??e O'Sullivana hodn? potrápit. Ding výborn? potápí koule p?es celý st?l a to je v?dy velká ?ance za?ít dobrý náb?h a zakon?it vít?zstvím ve framu. Finále tedy slibuje, myslím, skv?lou podívanou p?i st?etu Ronnieho snookerového umu a Dingovy pohodové hry.

P?i p?ípadném vít?zství Dinga, by se stal teprve druhým hrá?em (po Johnu Higginsovi), který by vyhrál t?i bodované turnaje p?ed dovr?ením dvacátého roku v?ku.

Jak u? jsem ?ekl, Ding po cest? do finále vy?adil Johna Higginse, co? u? je výborná vizitka a k tomu p?ipo?t?me jména Shaun Murphy - mistr sv?ta 2005 a Stephen Lee - lo?ský vít?z Welsh Open.

Ding Junhui za?al semifinále výborn? a vedl ji? 3:0, kdy? Lee nevyu?il ?ance Dingem nabídnuté a ten v?dy skv?lým zp?sobem zahájil cestu za vít?zstvím. Breaky 72, 45, 81, 67 a 73 bod? hovo?í samy za sebe. Hrá?i se poté n?kolikrát p?etahovali na jistotách, ale specieln? Ding zahrával jistoty naprosto precizn? a s ú?asnou lehkostí. T?eba i to by mohl být recept na O'Sullivana. Dingovi se ale v?t?inou poda?ilo zahájit náb?h a nahrát dostate?ný po?et bod? pot?ebných k vít?zství. Tak se tedy t??me na finále.

"Bylo to to nejlep?í, co jsem tento týden hrál." ?ekl Ding.

"Líbí se mi hra Ronnieho." dodal. "Je to velký hrá?. On je m?j hrdina ve snookeru, ale musím na to zapomenout a koncentrovat se na st?l."

"Chci hrát lépe v ka?dém zápase."
Copyright supersvet.cz, 1998-2005