Finále Northern Ireland Trophy 2006 pro Dinga Junhui, Ronnie O'Sullivan kon?í druhý

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 24. 08. 2006

Northern IrelandTrophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast
V ned?li 20.srpna 2006 se odehrálo poslední utkání na Northern Ireland Trophy v leto?ní snookerové sezon?. Tím bylo samoz?ejm? finále hrané na "best of 17", tedy na dev?t vít?zných fram?, ve kterém proti sob? nastoupili dvojnásobný mistr sv?ta Ronnie O'Sullivan a devatenáctiletý snookerový talent Ding Junhui, který má na svém kont? ji? dva bodované titly.

NIT 2006

Finále tedy slibovalo tu nejlep?í podívanou a p?ehlídku snookeru, jakou mohlo NITrophy nabídnout. Sám si skoro nedoká?u p?edstavit lep?í a zajímav?j?í dvojici pro finále, ne? jsou práv? tito dva hrá?i:

A jak se tedy v?e ve finále událo?

O'Sullivan za?al zápas aktivn?ji a i na úvod slu?ným náb?hem 52 bod? se ujal vedení 1:0. Ale Ding nez?stal pozadu. Dostal se do náb?hu a ke své h?e a náb?hem 80 bod? srovnal. Ronnie se v dal?ích dvou framech dokázal ale proti Dingovi op?t prosadit a finále se p?ed první krátkou pauzou zastavilo na skore 3:1, kdy? "Rocket" zahrál krásné breaky 115 bod? a 67 bod?. Ov?em po p?estávce p?i?el úpln? jiný Ding a za?al bezchybnou hrou sklízet jednu kouli za druhou. Ve ?ty?ech framech, kde dovolil O'Sullivanovi pouze 4 body, nahrál breaky 71, 58, 103, 42 a záv?re?ných 43 bod? a najednou tu bylo vedení 3:5 pro Dinga Junhui. Takový byl stav po první, odpolední, ?ásti zápasu. Diváci se tedy mohli t??it na ve?er, na dal?í výborný snooker v podání obou hrá??, kdy se m?ly sehrát tedy minimáln? je?t? ?ty?i framy.

Ve?erní ?ást zahájil op?t lépe Ronnie a po náb?hu 60 bod? sní?il na rozdíl jednoho framu. Ale jako p?es kopírák s odpolední ?ástí Ding op?t uhrál dal?í frame pro sebe, ale Ronnie O'Sullivan dv?ma framy v ?ad? vyrovnal na 6:6. Nutno zmínit, ?e tyto dva framy byly opravdu ukázkové. Hlavn? jedenáctý. Ronnie tu zahrál break 140 bod? a p?ekonal tak na poslední chvíli break Dominica Dalea o t?i body, co? mu zajistilo 2000 liber odm?ny za nejvy??í break turnaje. Jenom pro up?esn?ní - Ronnie tu zahrál celkem 7 stovkových break?, co? je úctyhodná porce. Tak?e se vlastn? nyní hrál takový minizápas na 3 vít?zné framy. A ten pro sebe bravurn? rozhodl Ding Junhui. Vyhrál v?echny t?i následující framy s náb?hy 62 a 83 body a stal se teprve druhým hrá?em, který má na svém kont? 3 bodované tituly je?t? p?ed dvaceti lety v?ku.

"Chci se zlep?ovat s ka?dým zápasem, který hraji." ?ekl Ding. "Jsem velmi ?ťastný a jsem rád, ?e jsem vyrovnal rekord Johna Higginse."

"Cítil jsem hodn? tlaku, proto?e Ronnie je stejn? t??ký soupe? jako Stephen Hendry (jeho ob?ť v lo?ském finále China Open). Ale minul dv? ?ervené v posledních dvou framech a dal mi tu ?anci, kterou jsem pot?eboval."

"Ud?lal jsem p?íli? nevynucených chyb a on ned?lal ?ádné, to byl rozdíl mezi námi dv?ma," p?ipustil Ronnie. "Není mo?né srovnávat Dinga a dal?í mladé hrá?e. Má dar, je úto?ící hrá? a ned?lá chyby."

"U?il jsem si tento turnaj. P?i?el jsem sem, abych hrál úto?ný snooker a u?il jsem si to. To byl m?j cíl a ten jsem si splnil."

V?echny výsledky zápas? Northern Ireland Trophy 2006 a prize money si m??ete prohlédnou zde.

P?ehled stovkových náb?h? turnaje:
140 Ronnie O'Sullivan (?2,000)
137 Dominic Dale
131 Stephen Maguire
130 Ken Dohert
128 Peter Ebdon
122 Michael Judge
117 Jamie Burnett
115 Tian Pengfei
115 Ronnie O'Sullivan
113 Ronnie O'Sullivan
112 Stephen Hendry
111 Neil Robertson
109 Graeme Dott
108 Mark Williams
107 Mark Selby
106 Ronnie O'Sullivan
106 Ronnie O'Sullivan
104 Dominic Dale (missed maximum attempt)
104 Ronnie O'Sullivan
103 Jimmy Michie
103 Stephen Hendry
103 Ronnie O'Sullivan
103 Ding Junhui
101 Anthony Hamilton
100 Dominic Dale
100 Tian Pengfei 
Copyright supersvet.cz, 1998-2005