Filipínci vyhráli World Cup of Pool 2006, ?e?i do?li do ?tvrtfinále

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 28. 08. 2006

PartyPoker.com World Cup of Pool 2006, The Newport Center, South Wales
P?íjemný den v?em fanou?k?m poolu a kule?níkových her. V týdnu od 22.srpna do 27.srpna se konal World Cup of Pool 2006 a já vám v tomto ?lánku p?iblí?ím, co zajímavého se zde událo. V hledá?ku jsou samoz?ejm? Ronnie O'Sullivan, Steve Davis ?i ?eská dvojice Roman Hybler a Michal Gaven?iak, kte?í se tohoto podniku zú?astnili.

Jednotlivé zápasy se hrály systémem dvojic, kdy ka?dou zemi reprezentují dva hrá?i a ti se st?ídají pravideln? po ka?dém strku. Celý turnaj je pojat jako "KO" systém. Kdo vyhraje, postupuje. V prvním kole se hrálo na dev?t vít?zných rack?, stejn? tak i ve druhém a ve ?tvrtfinále. V semifinále u? to bylo na 11 a finále na 13 vít?zných.

A o co jde v?dy a? na prvním míst?? P?ece o peníze. Celková dotace byla 250.000 dolar?. Pro vít?ze bylo p?ipraveno 60.000 dolar?, pro pora?eného finalistu 30.000 dolar?. Semifinalisté si p?i?li na 16.000 a ?tvrtfinalisté dostali o ?est tisíc dolar? mén?. Za ú?ast v posledních 16 bylo 5.000 dolar? a 3.000 dolar? dostali ú?astníci last 32.

Za nejv?t?í favority turnaje byli ur?it? jednozna?n? pova?ováni Filipínci ve slo?ení Francisco Bustamante a Efren Reyes, tým USA ve slo?ení Earl Strickland a Rodney Morris a ur?it? také Nizozemci Nick van den Berg a Niels Feijen.

Hlavní oblastí mého zájmu, a i tohoto ?lánku, jsou ale jednozna?n? týmy ?eská republika (Roman Hybler a Michal Gaven?iak), Anglie "A" (Ronnie O'Sullivan a Raj Hundal) a Anglie "B" (Steve Davis a Daryl Peach).

?e?tí borci se st?etli v prvním kole s týmem Polska ve slo?ení Radoslaw Babica a Mariusz Roter a jak mohu ji? prozradit, Polsko se stalo první nasazenou zemí, která vypadla z World Cup of Pool po proh?e 9:6. Polská strana prohrávala ji? 6:1. Navzdory bojovnosti a sní?ení na 7:6 se projevil nedostatek kolektivní práce a to zap?í?inilo jejich prohru.

"My jsme netrénovali p?íli? mnoho spole?n?, jen po dva dny p?ed turnajem. Ale to byla chyba, m?li bychom hrát více proto?e jsme nemysleli stejn?." ?ekl polský hrá?. "V?dy jsem si myslel, ?e jsme mohli vyhrát, dokonce i kdy? jsme prohrávali 6:1. Prohráli jsme ne proto, ?e oni hráli dob?e, ale proto?e my jsme ud?lali t?i snadné chyby ze za?átku utkání."

?e?i se ujali v první racku vedení 1:0, ale Poláci ve druhém vyrovnali. Poláci poté vyprodukovali n?kolik chyb a i kdy? na?i ho?i také nehráli bezchybn?, dokázali se vy?plhat a? na vedení 6:1. Ale Poláci se rvali state?n? a poté, co ?e?i nedokázali potrestat jejich chyby, se dostali na stav 7:6. Ale Roman s Michalem se do toho zakousli a vyhráli zbylé dva racky a zajistili si postup do druhého kola, p?es ur?it? mírn? favorizovaného severního souseda. Tam na n? ?ekala Kanada.

Kanada ve slo?ení Luc Salvas a Tyler Edey v zápase s na?ím duem prohrávala ji? 7:4, ale dostala se zp?t do utkání a dokonce se ujala, pod sílícím tlakem na ?eské hrá?e, vedení 7:8. Ale ?e?i je definitivn? srazili finálními dv?ma racky a do?li si pro vít?zství 9:8. Zápas se nesl v nervózním duchu na obou stranách, ale ?eská republika m?la p?eci jenom více ?t?stí a po výh?e se mohla t??it na Filipínce. U? nyní to je, myslím, fantastický úsp?ch ?eského poolu. Blahop?ejeme.

?íká se do t?etice v?eho dobrého a na na?e hochy tedy ve t?etím zápase ?ekali ve ?tvrtfinále Filipínci. Michal Gaven?iak a Roman Hybler se mohli postarat o jednozna?n? nejv?t?í p?ekvapení turnaje, pokud by p?e?li p?es nejv?t?ího favorita turnaje. Ov?em toto p?ísloví tu bohu?el neplatilo. Na?e dvojice s nimi ale sehrála velmi p?kný zápas a i p?es prohru 9:6 podali výkon, za který se styd?t ur?it? nemusí. Filipínci se ujali brzkého vedení 3:0, ale z dal?ích sedmi rack? vyhráli pouze jeden a schylovalo se k dramatu a k velkému p?ekvapení. Na?i se tudí? dostali do vedení 6:4. Nicmén? Filipínci ukázali jejich sílu a po sérii p?ti rack? v ?ad? vy?adili na?e hochy a postoupili do semifinále.

"Bylo to pro nás d?sivé utkání." ?ekl Bustamante. "Vedli jsme 3:0, ale pak nám to vrátili a p?ehrávali nás. Ale je to do devíti a vyhrát m??e ka?dý. Je velmi d?le?ité, ?e jsme i p?es ?patný výkon dokázali postoupit."

Cesta na?eho týmu tedy skon?ila ve ?tvrtfinále, ale hrá?i p?edvedli bezesporu dobrou hru a postupem a? do ?tvrtfinále p?ed?ili o?ekávání mo?ná v?t?iny z nás a ukázali kvalitu ?eského poolu.

Ale co Ronnie O'Sullivan a Steve Davis?
?pan?lé David Alcaide a Rafael Guzman se bohu?el t??ili ze sladkého vít?zství nad Anglickou dvojicí Hundal-O'Sullivan 9:8 po dramatickém zápase prvního kola. Anglie vedla 8:7 a chyb?l jeden jediný rack, ale ?pan?lé uhráli finální dva racky snadno pro sebe a zvít?zili. Cesta týmu Anglie "A" tedy skon?ila ji? v úvodu turnaje.

Guzman k zápasu ?ekl: "Já jsem se t??il hodn?, ale byl jsem velmi nervózní. Hrál jsem dob?e, ale minul n?kolik snadných koulí."
Hundal potvrdil zklamání anglického týmu. ?ekl: "Já jsem byl v tlakových situacích tolikrát. Obvykle zvít?zím a Ronnie je stejný."

Zato týmu Anglie "B" ve slo?ení Steve Davis a Daryl Peach se na turnaji vedlo o trochu lépe, kdy? dokázali porazit v prvním kole 9:6 soupe?e z Koreje, ale jejich cesta pavoukem vzh?ru skon?ila ji? ve druhém kole, kde nesta?ili na dvojici Earl Strickland a Rodney Morris z USA, kterým podlehli 9:3. Tým USA je dal?ím velkým favoritem celého turnaje.

Turnaj nakonec skute?n? vyhráli Filipínci, kte?í cestou do finále porazili je?t? N?mecko a ve finále se st?etli s týmem USA, je? p?e?el po Anglii "B" je?t? p?es Hong Kong a Vietnam.

V?echny výsledky jednotlivých zápas? a slo?ení jednotlivých tým? si m??ete p?e?íst zde.
Dal?í informace a zajímavosti najdete na oficiálním webu turnaje www.worldcupofpool.com.

P?eji p?kný den a nashledanou p?i blí?ícím se turnaji International Pool Tour v zá?í.

O'Sullivan - Hundal

O'Sullivan - Hundal

Hybler - Gaven?iak

Hybler - Gaven?iak
Copyright supersvet.cz, 1998-2005