Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 05. 09. 2006

Dovolte mi, abych jménem odborné poroty a po?adatele této ankety, oficiáln? oznámil výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006.

Je?t? ne? se pustíme do výsledk?, tak bych vám rád p?ipomn?l, ?e i leto?ní ro?ník se skládá ze dvou nezávislých sout??ních kategorií, které hodnotí p?ihlá?ené weby z r?zných kvalitativních hledisek. První kategorie (Anketa o nejlep?í phpRS web) je zam??ena na celkové technologické a designerské zpracování webu a výherce vybírá odborná porota. Druhá kategorie (Anketa o nejatraktivn?j?í phpRS web) hodnotí p?edev?ím atraktivitu a p?ita?livost zpracování webu a výherce ur?uje výsledek ve?ejného hlasování internetových u?ivatel?.

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2006

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006" se stal programátorsky orientovaný web "programujte.cz" (sout??ní id 10), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.programujte.cz. Kvalitu tohoto webu ocenila nadpolovi?ní v?t?ina porotc? a programujte.cz tak právem vyhrálo tuto anketu. Musím v?ak jedním dechem dodat, ?e p?i porovnání s druhým webem v po?adí je to velmi t?sné vít?zství a nebýt lichého po?tu porotc?, tak tu máme pat.

Cena pro vít?ze "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006":

Cenu pro výherce v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor této ankety.

Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006

Druhé místo obsadil nemén? kvalitní web "Malý Zálesák B?eclav" (http://www.malyzalesak.cz; sout??ní id 18) a t?etí místo získal vysoko?kolský studentský informa?ní server ?VUT "Student" (http://student.cvut.cz; sout??ní id 101).

Anketa o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006

Vít?zem "Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006" se stal ?ánrov? (kultovn?) orientovaný web "potterharry.net" (sout??ní id 115), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.potterharry.net a ve ve?ejném hlasování získal celkem 162 bod?, co? mu zaru?ilo bezkonkuren?ní vít?zství.

Cena pro vít?ze "Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006":

Cenu pro výherce v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor této ankety.

Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006

Na druhém míst? se umístil web "programujte.cz" (http://www.programujte.cz; sout??ní id 10), který získal 63 bod?. T?etí bronzové místo obsadil web "MFantasy" (http://www.mfantasy.org; sout??ní id 20) se 44 body.

Výsledky losování mezi ú?astníky ve?ejné hlasovací ?ásti Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006

Výsledky losovaní výherc? mezi ú?astníky ve?ejné hlasovací ?ásti Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006 budou vyhlá?eny v n?kolika málo následujících dnech.

Dal?í informace v?etn? výsledkových listin najdete na stránkách Ankety o nejlep?í phpRS web roku na adrese http://www.supersvet.cz/anketa/.

V?em výherc?m gratulujeme k jejich úsp?chu a vzdáváme ?est v?em zú?astn?ným.

P?eji p?íjemný den ...Copyright supersvet.cz, 1998-2005