phpRS anketa 2006 aneb jak to vidí Ji?í Luká?

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 03. 10. 2006

Emoce, nap?tí a spousta kvalitních web?. I tak by se dal charakterizovat leto?ní t?etí ro?ník Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006. - Oficiální výsledky ji? známe a tak nezbývá nic jiného, ne? zvolat: "Sláva vít?z?m, ?est pora?eným!" Pokud vás v?ak zajímá i n?co málo informací ze zákulisí, tak vám zde nyní nabízím svou soukromou p?edstavu o finálních výsledcích leto?ního ro?níku.

Pro úplnost dodávám, ?e tato p?edstava samoz?ejm? koresponduje s mým hlasováním v rámci fungování leto?ní p?ti?lenné odborné poroty.

Validita (X)HTML kódu byla testována aplikací W3C Markup Validation Service v0.7.2, kterou najdete na adrese: http://validator.w3.org/.

1. místo
Malý Zálesák B?eclav - http://malyzalesak.cz/ - sout??ní id 18

Malý Zálesák B?eclav

Na první pohled velmi kvalitn? a profesionáln? zpracovaný web, kterému lze jen s t??í n?co vytknout. Grafika, p?ehlednost, navigace a funkcionalita, to v?e lze oznámkovat jedni?kou. Jedinou vadou na kráse je nevalidní XHTML 1.0 Strict kód (11 chyb), co? je do zna?né míry nep?íjemné, ale dá se to prominout, obzvlá?t? pokud se podíváte na charakter vytknutých chyb.

2. místo
Student - studentský informa?ní server ?VUT - http://student.cvut.cz/ - sout??ní id 101

Student - studentský informa?ní server ?VUT

Dlouho jsem p?emý?lel o tom, jak popsat tento web a nakonec m? napadla následující stru?ná a podle mého názoru i dostate?n? výsti?ná v?ta: "Student je sen ka?dého studenta!" ? Mo?ná trochu p?ehání, ale mo?ná taky ne. Zkrátka po obsahové a funk?ní stránce tento server dokonale spl?uje mé p?edstavy o studentském informa?ním serveru a nemám co bych mu vytknul.

Samotný server je zpracován velmi jednodu?e a p?ímo?a?e, co? se následn? kladn? odrá?í ve vysoké p?ehlednosti a ?itelnosti tohoto studentského webu. Pou?itá grafika je velmi strohá, nicmén? pln? dosta?ující (dokonce bych ?ekl, ?e jediným smyslem grafiky v tomto projektu je zd?razn?ní obsahu a navigace, co? je asi snem ka?dého webového tv?rce usilujícího o p?ístupnost svých stránek).

Za velmi zajímavé pova?uji i zpracování mo?nosti p?idávání ?lánk? do redak?ního systému pro b??né ?tená?e a pom?rn? slu?né provázání Studenta s ostatními webových projekty ?VUT jako jsou nap?íklad: ?WUT - Student?v wikipr?vodce ?ivotem na ?VUT, AVC SH, apod.

Bohu?el ani Student nedosáhl 100% validity stránek a W3C validátor objevil v jeho HTML 4.01 Transitional kódu 16 chyb. Ov?em i zde struktura chyb napovídá, ?e nejde o nic podstatného.

3. místo
World of Warcraft CZ site - http://www.wowczsite.net/ - sout??ní id 82

World of Warcraft CZ site

P?iznám se, ?e nejsem ?ádným velkým znalcem sci-fi a fantasy web?, ale tento web ? tedy World of Warcraft CZ site ? m? okam?it? uchvátil a nebýt mého velkého pracovního vytí?ení, tak bych tento web za?al asi dosti ?asto nav?t?vovat.

Samoz?ejm? mým úkolem bylo hodnotit weby z mnohem ?ir?ího úhlu pohledu a tak vám zde nabízím popis hodnocení dal?ích kritérií. Grafika je velmi dobrá a absolutn? slad?ná s úst?edním tématem webu. Kontrast textu a pozadí by mohl být asi výrazn?j?í (na místo ?edého textu by mohl být pou?it t?eba ?ist? bílý), aby více spl?oval pravidla p?ístupnosti webu. Navigace po webu je bezproblémová a hodn? p?ímo?ará. Funkcionalita webu je dostate?n? ?iroká a samoz?ejm? zahrnuje i propracované diskuzní fórum a obrázkovou galerii. Za zajímavé zpest?ení lze pova?ovat i znalostní kvíz z oblasti aktuálního d?ní ve fantasy sv?t?.

Poslední, bohu?el ji? trochu tradi?ní, informací je postesknutí nad nevaliditou HTML 4.01 Transitional kódu, který aktuáln? obsahuje 27 chyb (nicmén? zji?t?né chyby lze podle mého názoru velmi rychle odstranit a nep?edstavují ?ádný zásadní problém).

4. místo
Pykaso.net ? webzine nejen o internetu ... - http://pykaso.net/webzine/ - sout??ní id 114

Pykaso.net ? webzine nejen o internetu

Lo?ský vít?z Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005 ani letos nezapadl a po právu mu pat?í ?tvrté místo v mém soukromém ?eb?í?ku. Musím v?ak zárove? dodat, ?e v??i lo?ské ú?asti tento web nepro?el ?ádnou výrazn?j?í zm?nou a je otázkou, zda je to dob?e ?i ?patn? (já na tuto otázku neznám jednozna?nou odpov??).

Nebudu zde opakovat svá lo?ská slova (ostatn? m??ete si je p?e?íst v ?lánku "phpRS anketa 2005 aneb jak to vidí Ji?í Luká?"), tak?e jen p?ipomenu, ?e Pykaso.net webzine je zpracován velmi kvalitn? a profesionáln? a to po v?ech stránkách, které lze u webového projektu hodnotit. Dokonce i validita XHTML 1.0 Strict kódu by byla 100%, kdyby to nepokazil JavaScriptový kód po?ítadla p?ístup? na stránky (nalezeno 5 chyb).

5. místo
Kulturistika.com - http://www.kulturistika.com/ - sout??ní id 46

Kulturistika.com

Páté místo obsadil kvalitní web o kulturistice, powerliftingu a fitness, který m? oslovil ji? v lo?ském ro?níku phpRS ankety a jak se zdá, po roce ?ivota neztratil nic ze svého lesku a kvality (více ?lánek: "phpRS anketa 2005 aneb jak to vidí Ji?í Luká?"). Vzhled webu pro?el men?ím re-designem a pokud mohu soudit, tak to byl krok správným sm?rem. Hlavním výsledkem této zm?ny je toti? zvý?ení p?ehlednosti webu, co? je s ohledem na rozsah t?chto stránek v?dy vítaná zále?itost.

Samoz?ejm? také stále platí mé lo?ské prohlá?ení o velmi dob?e zrealizovaném propojení e-shopu s redak?ním systémem, které p?sobí dostate?n? p?irozen? a dotvá?í komplexnost nabídky tohoto webu. Grafika, navigace, p?ehlednost a funkcionalita; v?e za jedna. ? No, mo?ná navigace by mohla dostat jedna mínus, proto?e pou?ívá r?zné verze hypertextových odkaz? (podtr?ený text, text bez podtr?ení, obrázek, tu?né, netu?né, atd.), to je ov?em otázka dobrovolného dodr?ování pravidel p?ístupnosti webu.

HTML 4.01 Transitional kód je bohu?el op?t nevalidní (22 chyb), by v?t?inu chyb tvo?í problém s pou?itím ?istého ampersandu v hypertextových odkazech.

6. místo
Programátorský web - http://www.programujte.cz - sout??ní id 10

Programátorský web

Leto?ní vít?z Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006 a lo?ský vít?z Ankety o nejhez?í phpRS web roku 2005! ? Tolik ?e? ocen?ní a poj?me se podívat na realitu. Mo?ná vám p?ipadá divné, ?e se v mém ?eb?í?ku takto vysoce hodnocený web umístil a? na ?estém míst?, ale já v tom nevidím ?ádný velký rozpor. Prost? konkurence je veliká a dá se ?íci, ?e rozhodují desetiny.

Programujte.cz je velmi dob?e zpracovaný web s ?adou vlastních roz?í?ení standardní verze phpRS systému a týmem lidí, kte?í se o n?j 24 hodin denn? starají a to nejen po obsahové stránce, ale i s ohledem na funk?ní a technologický rozvoj. Grafika je výborná (u programátorsky orientovaných web? je to v?t?inou spí?e slab?í stránka v?ci) a promy?lená do posledního detailu. Celková p?ehlednost webu je sice o n?co slab?í, ale je to spí?e zp?sobeno ?irokým záb?rem webu, ne?li ?patn? navr?enou a provedenou navigací.

Jedinou v?t?í vadou na kráse tohoto dobrého webu je silná nevalidnost HTML 4.01 Transitional kódu, která na první pohled dosahuje obrovských rozm?r? 339 chyb. ? Nehodlám zde rozebírat, zda je to v po?ádku nebo absolutn? ?patn?, proto?e si osobn? myslím, ?e odpov?? na tuto otázku není tak ?erno-bílá, jak se m??e zdát. Rad?ji se pokusím na celou situaci podívat st?ízlivýma o?ima a zhodnotit zaevidované chyby, abych se mohl posoudit, zda jde o záva?né chyby nebo o chyby, které lze tolerovat.

V?t?inu chyb tvo?í následující problémy: zastaralé nebo ?patné atributy u tag? (nap?. u tagu IMG a TABLE), zastaralé ?i nedoporu?ované tagy (nap?. tagy FONT a CENTER), pou?ití ?istého ampersandu v hypertextových odkazech a kombinace JavaScript kódu s HTML kódem. - Krom? posledního bodu jde o chyby související se zastaráváním a inovací existujícího kódu a by nejde o ?ádné zásadní chyby (tedy pro prohlí?e?, který je alespo? ?áste?n? zp?tn? kompatibilní), tak jde o jakousi skrytou ?asovanou bombu, která m??e zp?sobit nemalé problémy. Osobn? bych tedy doporu?il sednout co nejd?íve k po?íta?i a za?ít o?isující k?ru. Jednou se to bude stejn? muset ud?lat a ?ím d?íve, tím lépe.

7. místo
Kulturne.net ? filmy, hry, hudba, móda, technika - http://www.kulturne.net/ - sout??ní id 4

Kulturne.net

Jednoduchý, p?ehledný a graficky zda?ilý web. ? Musím se p?iznat, ?e m? ta jednoduchost zpracování absolutn? dostala a zanechala ve mn? veskrze pozitivní dojem. Velmi kladn? na m? p?sobí i zvolená kombinace ?esti r?zných barev, o kterých bych si asi nikdy nemyslel, ?e se dají takto p?kn? poskládat vedle sebe.

Grafika, p?ehlednost a funkcionalita ? jedna, navigace ? jedna mínus. O?ekával bych, ?e po najetí na hyperlink se v?dy p?íslu?ný odkaz n?jak zm?ní (odli?í); bohu?el tomu tak zhruba u poloviny odkaz? není.

HTML 4.01 Transitional kód je validní. První (p?ípadn? druhý, pokud budu po?ítat i Pykaso.net webzine) validní web. Vauuu, ?ekal jsem lep?í výsledek.

8. místo
Henry's Sci-fi a Fantasy web - http://www.henryweb.mfantasy.cz/phprs/ - sout??ní id 76

Henry's Sci-fi a Fantasy web

P?kný a p?ehledný sci-fi a fantasy web s rozsáhlou obrázkovou galerií a velkým po?tem recenzí. Jednoduchou a ú?elnou grafiku velmi vhodn? dopl?uje grafická kolá? v hlavi?ce stránky, která navíc ihned identifikuje téma webu. Jak jsem ji? ?ekl v úvodu, web je p?ehledný a navigace celkov? dob?e zvládnutá.

Záv?rem bych si rád op?t post??oval na nevalidnost XHTML 1.0 Transitional kódu, která se v tomto p?ípad? vy?plhala k obludnému ?íslu 511 chyb. ? P?i podrobn?j?ích zkoumání sice op?t zjistíte, ?e nejde o n?jaké zásadní chyby (jde v podstat? o velmi podobné chyby, jako v p?ípad? webu programujte.cz; ov?em zde je to znásobeno pou?itím XHTML standardu), ale na druhou stranu nevidím jediný d?vod, pro? si nenajít ?as na jejich odstran?ní.

Záv?r:

Co ?íci záv?rem? Snad jen, ?e jsem rád, ?e stále nar?stá po?et kvalitních web? a ?e se rodí nové a zajímavé projekty. Také bych rád ?eským (p?ípadn? slovenským) webovým tv?rc?m vzkázal, ?e validita není nemoc, ale slu?nost.Copyright supersvet.cz, 1998-2005