phpRS projekt ? plány a vize 2006/07

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 09. 11. 2006

Zajímá vás aktuální d?ní kolem phpRS projektu nebo jen pat?íte do rozsáhlé skupiny u?ivatel? redak?ního systému phpRS? Ať tak ?i onak, ur?it? vás pot??í následující ?lánek, který mapuje sou?asné a budoucí plány tohoto úsp??ného ?eského projektu.

Vydání nové verze phpRS v2.8.1 (servisní verze pro phpRS v2.8.0)

Na p?elom listopadu a prosince 2006 je naplánováno vydání nové ? z v?t?í ?ásti pouze servisní ? verze redak?ního a informa?ního systému phpRS, která ponese ozna?ení v2.8.1. Tato verze p?inese p?edev?ím opravy v?ech doposud známých a nahlá?ených chyb v rámci verze 2.8.0. Jako bonus budou samoz?ejm? p?idány i n?které nové zajímavé funkce a vlastnosti (nap?. anti-spamová ochrana komentá??; mo?nost nastavení neviditelné/nep?ístupné rubriky).

Zahájen vývoj nové verze phpRS v3.x.x

Koncem ?íjna 2006 byl oficiáln? zahájen vývoj zcela nové ?ady verzí redak?ního a informa?ního systému phpRS ozna?ené ?íslem t?i. Tato nová ?ada p?inese velké mno?ství zajímavých novinek, mezi které nap?íklad pat?í:
P?edpokládané datum vydání nové verze nebylo doposud stanoveno, nicmén? s ohledem na mno?ství plánových zm?n a rozsah inovace nelze o?ekávat datum vydání d?íve ne? v druhé polovin? roku 2007.

Nová projektová dokumentace

Spole?n? s vydáním nové trojkové verze redak?ního systému phpRS se také plánuje vytvo?ení zcela nové komplexn?j?í podoby oficiální dokumentace, která by m?la obsáhnout mnohem více informací souvisejících s redak?ním systémem phpRS a to v?etn? dokumentace v?ech oficiáln? nabízených plug-in?. Sou?ástí této zm?ny bude i p?echod na wiki technologii.

Po?et sta?ení phpRS systému verze 2.6.5 a 2.8.0

Následující graf ukazuje celkový po?et sta?ení redak?ního systému phpRS v2.6.5 a v2.8.0 ke dni 8. listopadu 2006.

Graf - Po?et sta?ení phpRS systémuCopyright supersvet.cz, 1998-2005