phpRS verze 2.8.1

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 16. 01. 2007

10. ledna 2007 byla oficiáln? uvoln?na nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS, která nese ozna?ení 2.8.1. Jak ji? samotná ?íselná hodnota nazna?uje, nejde o ?ádnou zlomovou verzi, ale i tak obsahuje ?adu zajímavých novinek a úprav, které stojí za p?echod na tuto novou verzi. Asi nejd?le?it?j?í novinkou je integrace oficiální ochrany proti komentá?ovému spamu do ?lánkového komentá?ového subsystému. Dal?í podrobné informace o phpRS verze 2.8.1 najdete v tomto ?lánku.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.8.0: D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ných inovací a funk?ních zm?n phpRS systému je také úprava phpRS databáze, která je popsána v souboru: "zmeny2-8-0_2-8-1.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován.

Kompletní p?ehled v?ech modifikovaných soubor? najdete v souboru "seznam_souboru.txt", který je standardní sou?ástí ka?dé oficiální phpRS verze!

phpRS v2.8.1 si m??ete stáhnout v download sekci!Copyright supersvet.cz, 1998-2005