Léto ve znamení Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 21. 06. 2007

Dal?í rok utekl jako voda a je tu op?t léto a s ním i na?e tradi?ní Anketa o nejlep?í phpRS web roku, která letos vstupuje do svého ?tvrtého d?jství. Jako ka?dý rok se m??ete i letos t??it na souboj nejlep?ích web? vytvo?ených pomocí phpRS systému a samoz?ejm? i na hodnotné ceny, které v?nuje firma Zoner software, s.r.o., generální sponzor na?í ankety.

Hlavní idea ankety

Hlavním cílem této ankety je podpora svobodného a efektivního webového publikování a propagace redak?ního a informa?ního systému phpRS. Samotná anketa je rozd?lena na dv? nezávislé sout??ní kategorie, které hodnotí p?ihlá?ené weby z r?zných kvalitativní hledisek. První kategorie je zam??ena na celkového technologické a designerské zpracování webu a výherce vybírá odborná porota. Druhá kategorie hodnotí p?edev?ím grafické provedení webu a kvalitu nabízených slu?eb a výherce bude stanoven na základ? výsledku ve?ejného hlasování internetových u?ivatel?.

P?ehled cen pro sout??ící weby

1. místo v Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007 - kní?ky Webdesign s webovými standardy a Velká kniha PHP a MySQL 5 - kompendium znalostí pro za?áte?níky i profesionály

1. místo v Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007 - Zoner Photo Studio 9 PROFESSIONAL + CD Zoner Photo Map, program pro kompletní zpracování digitálních fotografií
P?ehled cen pro sout??ící weby

P?ehled cen pro hlasující osoby

1. cena - na jeden rok p?edplacený webhosting Linux PHP5 (Czechia)

2. cena - kniha Velká kniha webdesignu

3. cena - kniha Tvo?íme p?ístupné webové stránky
P?ehled cen pro hlasující osoby

?asový harmonogram

1. kolo (registrace sout??ících web?): 1. ?ervence - 22. ?ervence 2006

2. kolo (hlasování): 29. ?ervence - 19. srpna 2006

Domovská stránky ankety (pravidla ankety, registra?ní formulá?, atd.)

http://www.supersvet.cz/anketa/

Generální sponzor ankety

Generálním sponzorem Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007 je firma ZONER software, s.r.o., p?ední ?eský výrobce softwaru a poskytovatel internetových slu?eb.

Spole?nost provozuje internetové slu?by od roku 1996 pod zna?kami Czechia (http://www.czechia.com), Zoner inShop (http://www.inshop.cz), regZone!cz (http://www.regzone.cz), Certifika?ní autorita Czechia (http://www.caczechia.cz), inMail.cz (http://inmail.cz) a Interval.cz (http://interval.cz). ZONER software je t?etím nejv?t?ím poskytovatelem webhostingu v ?eské republice, v oblasti elektronické komerce je lídrem domácího trhu. Ve vývoji a distribuci software se Zoner soust?edí zejména na programy pro digitální fotografii, ?árové kódy a grafické editory, dlouhodob? nejoblíben?j?ím produktem je programová ?ada pro kompletní zpracování digitálních fotografií Zoner Media Explorer / Zoner Photo Studio (http://www.zoner.cz/photo-studio).Copyright supersvet.cz, 1998-2005