Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007 má dal?ího nového partnera

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 26. 06. 2007

Po?adatel Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007 phpRS projekt a IT portál Programujte.com s radostí oznamují, ?e se dohodli na uzav?ení oficiální mediální a sponzorské spolupráce na realizaci a propagaci leto?ního a budoucích ro?ník? Ankety o nejlep?í phpRS web.

Programujte.com

Jak ji? bylo ?e?eno, krom? mediální spolupráce vstupuje IT portál Programujte.com (http://www.programujte.com) do na?í ankety také jako sponzor a p?iná?í s sebou následující ceny:

Cena za 2. místo v Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007 - software NOD32 pro Windows (Eset software)

Cena za 2. místo v Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007 - ro?ní p?edplatné ?asopisu Connect!

S ohledem na skute?nost, ?e IT portál Programujte.com byl poslední dva roky p?ímým ? a nutno dodat úsp??ným - ú?astníkem na?í ankety, nedalo nám to a zeptali jsme se Luká?e Churého, ?éfredaktora IT portálu Programujte.com, na d?vody, které je k tomuto jejich rozhodnutí vedly.

"Portál Programujte b??el 2 roky na phpRS s maximální spokojeností jak ze strany u?ivatel?, tak z na?í. Kv?li plánovaným zásadním zm?nám jsme v?ak ji? museli p?esedlat na vlastní RS, který bude nasazen v pr?b?hu ?ervence.

V?dy s nad?ením a zv?davostí jsme se zú?astnili posledních 2 ro?ník? phpRS Ankety o nejlep?í web a jeliko? ji? letos nebudeme mít tu mo?nost, rádi bychom podpo?ili dal?í, kte?í tento skv?lý RS pou?ívají. Proto jsme se rozhodli se stát partnery Ankety a podpo?it tak dal?í u?ivatele phpRS, kte?í si sv?j web doká?í stylov? a osobit? p?izp?sobit.

V?em p?ejeme hodn? úsp?ch?, odhodlání a ?t?stí a ať vyhraje ten nejlep?í."


Dal?í informace o Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007 v?etn? pravidel najdete na adrese http://www.supersvet.cz/anketa/.Copyright supersvet.cz, 1998-2005